تاثیر رقابت بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده‌زای زنبور (Hym.: Aphidiidae)(Marshall) Lysiphlebus fabarum پارازیتویید شته سیاه باقلا،(Hem.: Aphididae) Aphis fabae Scopoli

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مرکز تحقیقات کشاورزی هایز، دانشگاه ایالتی کانزاس،امریکا

چکیده

چکیده
رقابت نقش مهمی در اندازه، ساختار و پایداری جوامع حشرات به ویژه پارازیتوییدهای انفرادی دارد و گاهی در حشرات به عنوان یک راهکار تامین کننده شایستگی به کار می‌رود. پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر تجربه قبلی زنبورهای ماده (Marshall) Lysiphlebus fabarum، در رو در رو شدن با میزبان‌های قبلاً پارازیته شده و یا سایر ماده‌های هم‌گونه، روی تخصیص نسبت‌های زمانی مرتبط با رفتارهای مختلف کاوشگری و راهبرد تخم‌گذاری انجام گرفت. در این مطالعه با مشاهده مداوم زنبورهای ماده طی حضور در لکه (دیسک برگی با 15 پوره سن دوم یا سوم شته سیاه باقلا)، تعداد و مدت زمان بروز رفتارهای مختلف زنبور ثبت و با تشریح شته‌های پارازیته، راهبرد تخم‌گذاری آن‌ها تعیین شد. ماده‌های رو در رو شده با شته‌های قبلاً پارازیته شده توسط افراد هم‌گونه‌، به‌ طور معنی‌داری مدت زمان بیشتری در لکه‌های میزبان مانده و دفعات بروز و مدت زمان صرف شده روی تمامی رفتارها در مقایسه با تیماری که زنبورها تجربه رو در رو شدن با شته‌های سالم را داشتند، بیشتر بود. همچنین میزان پارازیتیسم و سوپرپارازیتیسم در زنبورهای دو تیمار اختلاف معنی‌داری را نشان داد. نظر به تفاوت معنی‌دار در مدت زمان حضور در لکه بین زنبورهای دو تیمار، نسبتی از داده‌های هر تیمار به مدت زمان حضور در لکه محاسبه و سپس مقایسه به عمل آمد، که بر این اساس، ماده‌ها تغییری در مدت زمان اختصاص داده به رفتارهای خود ایجاد نکرده و تجربه رو در رو شدن با میزبان‌های با کیفیت پایین فقط بر دفعات بروز رفتارهای جستجو و حمله با تخمریز، اثر معنی‌داری گذاشت. تجربه رو در رو شدن با ماده‌های هم‌گونه قبل از معرفی به لکه‌های میزبان، منجر به بروز اختلاف معنی‌داری در مدت زمان حضور در لکه، دفعات بروز و مدت زمان صرف شده روی تمامی رفتارها و همچنین میزان پارازیتیسم و سوپرپارازیتیسم نشد.

واژه های کلیدی: رقابت، تمیز دادن میزبان، اختصاص تولیدمثلی، رفتار تخم‌گذاری، سوپرپارازیتیسم

عنوان مقاله [English]

The Effect of Competition on Foraging Behavior of a Thelytokous Parasitoid, Lysiphlebus fabarum (Marshall) on Aphis fabae Scopoli

نویسندگان [English]

  • A. Rasekh 1
  • H. Allahyari
  • J.P. Michaud 2
1 Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Abstract
Competition is a phenomenon that influences the size, structure and stability of insect communities, particularly on solitary endoparasitoids species. Although, competition normally incurs costs, it might be adaptive for the surviving individual. To determine which factors affect the patch use strategy of foragers under competition, the effect of previous experience with hosts already-parasitized or conspecific females on proportional time allocation to various behaviors associated with aphid exploitation was studied. To test this, individual L. fabarum females onto bean leaf disks infested with A. fabae in the laboratory was released and made continuous observations. Females that encountered aphids previously parasitized by a conspecific female prior to testing spent two times longer in host patches (leaf disks with 15 second-third instar of A. fabae) than females encountering only healthy aphids, also scored higher levels of activity for all foraging behaviors, number of hosts parasitized and superparasitized. Because of the significant effect of treatment on patch residence time, the incidence or duration of various behaviors was expressed as a fraction of patch residence time and then re-analyzed. Data showed that only incidence of searching and probing behaviors was higher in treatment females than their control counterparts. In the second experiment, females that encountered (90-120 min.) a conspecific prior to foraging behaved no differently in patch residence time, incidence or duration of various behaviors, and the number of aphids parasitized within the patch, than females that did not, suggesting that females did not respond to conspecifics as potential competitors.

Keywords: Competition, Host discrimination, Reproductive allocation, Oviposition behavior, Superparasitism, Broad bean aphid

CAPTCHA Image