تاثیر دو گونه قارچ میکوریزآربوسکولار بر گره زایی ریشه و می عناصردر گیاه سویا تحت شرایط تنش شوریزان جذب برخی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
گیاهان در طول رشد و نمو خود در معرض عوامل تنش‌زای محیطی قرار ‌دارند. یکی از مهمترین این تنش‌ها، تنش شوری است که می‌تواند رشد و تولید محصول را محدود سازد. رشد گیاهان در شرایط تنش شوری ممکن است از طریق تغییرات پتانسیل اسمزی در اثر کاهش پتانسیل آب در محیط ریشه، تأثیر یونهای ویژه در فرآیندهای، متابولیکی کاهش یابد. همزیستی گیاهان با قارچ‌های میکوریزآربوسکولار در خاک های شور، می‌تواند روی عملکرد و شاخص های رشدی گیاه مؤثر باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر قارچ‌های میکوریزآربوسکولار بر میزان تحمل گیاه سویا بر شرایط تنش شوری است. در این مطالعه، گیاهان میکوریزایی و غیرمیکوریزایی با از طریق آبیاری با محلول 1/0 درصد، 2/0 درصد و 3/0 درصد کلرید سدیم هر هفته تیمار شدند. تیمار میکوریزایی در 4 سطح شامل تیمار فاقد میکوریز، تیمار تلقیح شده با گونه Glomus mosseae(M1)، تیمار تلقیح شده با گونه Glomus intraradices (M2)و تیمار تلقیح شده با مخلوط هر دو قارچ ( M3 ) بود. آزمایش در قالب طرح بلوک تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری تفاوت معنی‌داری را در شاخص های کلنیزاسیون میکوریزایی، گره‌زایی، بیوماس گره ها،مقادیر آهن، نیتروژن و مس بین تیمارها در سطوح مختلف شوری نشان داد (5% ≥ P ). تیمارهای میکوریزایی در اکثر سطوح شوری، کاهش معنی‌داری در اسپورزایی مشاهده شد. نتایج نشان داد که قارچ میکوریز با افزایش جذب عناصر، کمک به گره‌زایی و نیز افزایش تنظیم کننده‌های اسمزی، رشد گیاه را در شرایط تنش شوری بهبود می‌بخشد.

واژه های کلیدی: سویا، تنش شوری، قارچ میکوریز آربوسکولار، گره زایی

عنوان مقاله [English]

Effect of Two Arbuscular Mycorrhizal Fungi Species on Root Nodulation and Amounts of Some Elements in Soyabean on Salt Stress Condition

نویسندگان [English]

  • shekoufeh Enteshari
  • faezeh Hajihashemi
چکیده [English]

Abstract
Plants are exposed to stressful environmental conditions in the process of growth and development. One of the most important stresses is the salt stress which can limit the plant’s growth and yield. Plants symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi in salt conditions can affect the plant’s yield as well as growth parameters. The plant’s growth in salt stressful conditions might be reduced either through osmotic potential changes due to a reduction in water potential in root environment or through the effect of ions in metabolic processes. The present study aimed to study on effect AM fungi on tolerance of Soyabean against saline stress. In this study, mycorrhizal and nonmycorrhizal plants were treated with 0.1%, 0.2%, 0.3% NaCl solution via irrigate every week. Mycorrhizal treatments were in four levels including: without mycorrhiza, inoculation with Glomus mosseae(M1), inoculation with Glomus intraradices (M2) and inoculation with both of fungi (M3). Experiments were carried out in randomized block design with four replicates in greenhouse condition. Results of statistic analysis showed significant difference in AMF colonization, nodulation, nodule biomass nitrogen, iron and copper concentration any treatments in different salinity levels (P≤0.05). In mycorrhizal plants in most of salinity levels, a significant decrease in fungal sporulation could be observed. Results showed that AMF improved the plant’s growth in salinity stress by increasing uptake of elements, improving nodulation as well as increasing smotic regulators.

Keywords: Soyabean, Salt stress, Mycorrhizal fungies, Nodulation

CAPTCHA Image