کلیدواژه‌ها = تراکم علف هرز
بررسی کارایی علف کش ریم سولفورون در کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی در مراحل مختلف رشدی

دوره 31، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 152-165

10.22067/jpp.v31i1.58418

آسیه خاتمی؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ مهدی محب الدینی؛ رقیه مجد