نویسنده = مهدی اسفندیاری
مورچه‌های (Hymenoptera: Formicidae) همیار با شپشک Paracoccus ficus در انجیرستان‌های استان فارس

دوره 34، شماره 3، مهر 1399، صفحه 357-360

10.22067/jpp.v34i3.85862

مهدی اسفندیاری؛ شیما محمدی؛ مسلم جعفری؛ معصومه مقدم


زیست شناسی شپشک Maconellicoccus hirsutus روی ختمی‌چینی در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی استان خوزستان

دوره 31، شماره 2، تیر 1396، صفحه 232-241

10.22067/jpp.v0i0.52768

مریم سادات علی زاده؛ مهدی اسفندیاری؛ محمدسعید مصدق؛ منصور مشایخی