Estimation of Epiphytic Population Size of Pseudomonas syringae pv. syringae on the Weeds of Apricot Orchards Infected to Bacterial Canker

Document Type : Research Article

Authors

Collrge of Gorgan University of Agricural Sciences and Nutural Resources

Abstract

چکیده
مرحله اپی فیتی باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) در شیوع و انتشار آن نقش اساسی دارد. این تحقیق با هدف تعیین جمعیت اپی فیتی باکتری Pss روی تعدادی از علف های هرز باغات زردآلوی آلوده به بیماری شانکر باکتریایی در منطقه مرند انجام گرفت. در ماه های مهر و آبان از علف های هرز موجود نظیر پنیرک، تاج خروس، گل قاصد، پیچک، سلمه، قیاق و مرغ نمونه برداری شد. رقت های مختلف تا 7-10 از سوسپانسیون تهیه شده از بافت گیاهی، درون ظروف حاوی محیط کشت نیمه انتخابی NAS پخش شد و در دمای 1 ± 25 درجه سانتی گراد در انکوباتور نگهداری گردید. پس از گذشت 72- 48 ساعت اقدام به شمارش کلونی های Pss گردید و با اعمال ضرایب مختلف رقت، تعداد باکتری در هر گرم بافت تازه گیاهی محاسبه گردید. لگاریتم پایه ده اعداد برای انجام تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین ها استفاده شد. علف های هرز مورد بررسی در این آزمون از نظر میزان جمعیت اپی فیتی باکتری Pss در سطح احتمال 1 درصد دارای تفاوت معنی دار آماری بودند. به طوری که علف های هرز قیاق، مرغ و تاج خروس به ترتیب با 785/6، 145/6، 22/5 (لگاریتم تعداد سلول باکتری در گرم بافت گیاهی) بیشترین جمعیت اپی فیتی و دو علف هرز پنیرک و پیچک به ترتیب با 605/2 و 35/2 حامل کمترین جمعیت باکتری Pss بودند. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، چنین به نظر می رسد که نقش الگوی رشدی، ویژگی های ساختاری و فیزیولوژیکی علف های هرز مورد بررسی در این تحقیق در میزان جمعیت اپی فیتی باکتری Pss محتمل باشد.

واژه های کلیدی: زردآلو، شانکر باکتریایی، مرحله اپی فیتی، Pseudomonas syringae pv. syringae

CAPTCHA Image