کنترل بیولوژیکی کپک خاکستری و القای پاسخ‌های دفاعی در سیب توسط Saccharomyces cerevisiae

Document Type : Research Article

Authors

univercity of tehran

Abstract

چکیده
فعالیت بیوکنترل مخمرSaccharomyces cerevisiae بر علیه بیماری کپک خاکستری سیب و توانایی آن برای القای پاسخ‌های دفاعی در بافت میوه سیب مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط آزمایشگاه میزان بازدارندگی از رشد عامل بیماری در آزمون کشت متقابل 24% و در آزمون متابولیت‌های فرار 56% بود. در شرایط انبار زخم‌های میوه سیب با 50 میکرولیتر سوسپانسیون مخمر 107 اسپور در میلی لیتر مایه زنی شدند و پس از 4 ساعت 20 میکرولیتر از سوسپانسیون کنیدی 105 اسپور در میلی لیتر B. mali در هر زخم مایه زنی شد. سیب‌ها به مدت 8 روز در دمای oC20 نگهداری شدند. قطر لکه‌ها چهار و هشت روز پس از مایه زنی عامل بیماری مورد ارزیابی قرار گرفت. S. cerevisiae پس از 8 روز میزان آلودگی را 7/74 درصد کاهش داد. این آنتاگونیست علاوه بر کنترل کپک خاکستری موجب افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز گردید که بیشترین میزان آن دو روز بعد از مایه زنی قارچ عامل بیماری مشاهده شد. آنتاگونیست دو روز پس از مایه زنی قارچ عامل بیماری، فعالیت آنزیم کاتالاز را افزایش و چهار روز پس از مایه زنی فعالیت آنزیم کاتالاز را کاهش داد. ترکیبات فنلی در میوه سیب تیمار شده با آنتاگونیست و B. mali افزایش یافت و بیشترین میزان آن شش روز پس از تیمار مشاهده شد. بر اساس نتایج این تحقیق مکانیسم مخمر S. cerevisiae در کنترل کپک خاکستری سیب احتمالا القای مقاومت و تولید مواد بازدارنده می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: بیماریهای پس از برداشت: پراکسیداز، ترکیبات فنولیBotrytis mali. Malus domestica

CAPTCHA Image