بررسی مقاومت ارقام آلو، هلو و شلیل به بیماری زنگ درختان میوه هسته دار

Document Type : Research Article

Authors

Abstract

چکیده
زنگ درختان میوه هسته دار یکی از بیماری‌های شایع این گیاهان در نواحی گرم و مرطوب می‌باشد. در سالهای اخیر این بیماری در سطح وسیعی روی درختان میوه هسته دار در استان گلستان شایع شده است. بدین منظور آزمایشی در کلکسیون درختان میوه هسته دار آزادشهر به منظور بررسی مقاومت کولتیوار‌های هلو (60 روزه ، مخملی و زعفرانی)، آلو (سانتروزا، قطره طلا و شابلون) و شلیل (ردگلد، سیبی، کیوتا، و مغان) در برابر این بیماری انجام گرفت. در هر باغ 10 درخت به طور تصادفی انتخاب و از هر درخت درچهار جهت نمونه برداری شد. هر نمونه شامل 25 برگ بود که بر اساس بود یا نبود آلودگی به صورت مثبت و منفی امتیاز داده شد و در مجموع درصد آلودگی محاسبه شد. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که بین تمامی ارقام از نظر مقاومت به بیماری اختلاف معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد (00001/0P

CAPTCHA Image