بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی

Document Type : Research Article

Authors

1 Ilam

2 Ferdowsi

Abstract

چکیده
پیچک صحرایی علف هرز چند ساله‌دارای گسترش جهانی بوده که در بسیاری از گیاهان زراعی و باغی مشکلات فراوانی را ایجاد می نماید. به منظور یافتن عامل بیماریزای قارچی مناسب برای کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی بررسی‌هایی در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و نیز آزمایشگاهای مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان درسال 86-1385 انجام شدند. بدین منظور علف‌هرز پیچک که دارای الودگی بوده از مزارع و باغ های مشهد و خرم آباد جمع آوری و در آزمایشگاه عوامل بیماری زا جداسازی، کشت و خالص گردید و بیماری زایی آنها در روی پیچک مورد مقایسه قرار گرفت. سپس اثرات غلظت های مختلف اسپور موثرترین قارچ در مراحل مختلف رشد پیچک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سویه a2 قارچ Alternaria alternata بیشترین بیماری زایی را در گیاه پیچک ایجاد نمود. در بین غلظت‌های 104، 105 ، 106 و 107 اسپور در یک میلی‌لیتر آب مقطر، غلظت 107 اسپوردر یک میلی لیتر آب مقطر بیشترین میزان بیماری زایی را درمرحله 4 برگی پیچک صحرایی موجب شد. حساس ترین مرحله رشدی علف‌هرز پیچک صحرایی به قارچ A. alternata مرحله2 تا 4 برگی بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که قارچ A. alternata دارای پتانسیل بالایی در کنترل بیولوژیک علف‌هرز پیچک صحرایی بوده و مطالعات بیشتری در این خصوص توصیه می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: Altenaria alternata ، کنترل غیرشیمیایی، علفکش های زیستی، مرحله رشدی، غلظت اسپور

CAPTCHA Image