بکارگیری برخی فرآورده‌های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cumini

Document Type : Research Article

Authors

1 College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Abstract

چکیده
تعدادی گونه گیاهی به منظور اثر ضد قارچی آنها بر روی رویش شعاعی و جوانه زنی اسپور قارچ F.SP. CUMINI oxysporum Fusarium، عامل پژمردگی و بوته میری زیره سبز مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق عصاره‌های آب سرد و متانولی گیاهان مختلف آماده شد و تأثیر آنها بر روی عامل بیماری با استفاده از روش‌های قرص کاغذ صافی آغشته به عصاره گیاهی و غذای مسموم و بخار عصاره گیاهی بررسی آزمایش گردید، سپس تأثیر عصاره‌های گیاهی بر روی بیماری در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. در این میان عصاره بذری گیاه خوردانه (Trachyspermum copticum) و عصاره برگی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) و عصاره گل ریواس (Rheum ribes) با روش‌های قرص کاغذ صافی و غذای مسموم به طور مؤثری بر رویش شعاعی و جوانه زنی اسپور قارچ مورد آزمایش اثر بازدارندگی نشان دادند. بخار عصاره‌های خوردانه و پونه (Mentha polegium) به طور مؤثری بر رویش شعاعی قارچ عامل بیماری اثر بازدارندگی داشتند. آزمایشات گلخانه‌ای حاکی از آن ست که عصاره خوردانه ،اسطوخودوس و ریواس به ترتیب به میزان ۶۰، ۳۷ و۱۵ درصد شدت بیماری بوته میری زیره سبز را کاهش می‌دهند.

واژه‌های کلیدی: فرآورده‌های گیاهی، اثر ضد قارچی، عصاره آب سرد، عصاره متانولی، بوته میری زیره سبز

CAPTCHA Image