تاثیر رژیم غذایی روی چند مولفه فیزیولوژیک و زیستی شب‌پره هندی Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه گیاهپزشکی، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، کرج، ایران

چکیده

شب‌پره هندی (Lepidoptera: Pyralidae) Plodia interpunctella (Hübner, 1813) آفت بسیار مهم مواد غذایی در انبارهای سراسر ایران می‌باشد. قدرت بالای این حشره در جستجو و تشخیص مواد غذایی و تغذیه از انواع خشکبار از جمله غلات، خشکبار، سبزیجات خشک، آجیل و دانه‌های روغنی، سبب خسارت‌های جبران ناپذیری به فرآورده­های انباری می­گردد. بررسی برخی ویژگی‌های زیستی و فیزیولوژیک این حشره روی انواع خشکبار می‌تواند در پرورش بهتر این حشره برای مطالعات مدیریتی و همچنین به عنوان میزبان برای پرورش حشرات مفید کاربرد داشته باشد. در این مطالعه میزان پروتئین موجود در روده لاروهای سن آخر این شب­پره در اثر تغذیه از رژیم‌های غذایی مختلف (گردو، کشمش، بادام، بادام زمینی، انجیر و پسته) تعیین شد و الگوهای پروتئینی آن­ها با استفاده از الکتروفورز ژل پلی­آکریل­آمید واسرشت­گر (SDS-PAGE) مقایسه گردید. کم‌ترین میزان پروتئین در روده حشرات تغذیه کرده از انجیر و کشمش و بیش‌ترین به ترتیب در لاروهای تغذیه کرده از رژیم غذایی پسته، بادام زمینی، بادام و گردو مشاهده شد. تعیین مقدار پروتئین از مطالعه رنگ­سنجی با استفاده از روش بردفورد و تصویر مربوط به ژل‌ پلی­آکریل­آمید واسرشت­گر با هم هم­خوانی داشتند و غلظت پروتئین نمونه‌ها به وضوح در ژل‌ نیز نمایان بود. فعالیت آنزیم­های آلفا- آمیلاز و پکتیناز روده این لاروها نیز سنجش شد. فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز در روده لاروهای تغذیه کرده از پسته بیش‌ترین و انجیر کم‌ترین مقدار را نشان داد. بیش‌ترین و کم‌ترین فعالیت آنزیم پکتیناز نیز به ‌ترتیب در اثر تغذیه از پسته و کشمش مشاهده شد. طبق نتایج، طول دوره جنینی در رژیم‌های غذایی مختلف یکسان بود. کم‌ترین و بیش­ترین طول دوره­های لاروی، شفیرگی و دوره نشوونمای کلی به ترتیب در اثر تغذیه از پسته و کشمش مشاهده شد. طول عمر حشرات کامل ظاهر­شده در رژیم غذایی بادام و پسته بیش‌ترین و در کشمش کم‌ترین بود. در بررسی درصد حشرات کامل ظاهر شده، رژیم­های غذایی بادام و انجیر به ترتیب دارای بیش‌ترین و کم‌ترین مقادیر بودند. به طور کلی، به ترتیب پسته، بادام و گردو رژیم‌های غذایی مطلوبی برای پرورش این آفت هستند و رژیم­های غذایی بادام زمینی، انجیر و کشمش با وجود این­که مورد تغذیه این حشره هستند، اما نسبت به سه رژیم غذایی قبلی برای نشوونما و پرورش این حشره مناسب به شمار نمی­روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Diet on Some Physiological and Biological Parameters of Indian meal moth, Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae)

نویسندگان [English]

  • Elham Mohajjel Farshbaf 1
  • Reza Farshbaf Pourabad 1
  • Shabnam Ashouri 2
1 Department of Plant Protection, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Plant Protection, Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction
The Indian meal moth, Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) (Hubner, 1813) is one of the most important and well-known stored-product pests in most parts of the world. The larvae of this insect are omnivorous and have the ability to grow and reproduce on a wide variety of grains, dried fruits, dried vegetables, nuts, oil seeds, chocolate, animal feed and various processed products. Therefore, it causes economic losses to various agricultural and stored products. On the other hand, this insect is used as a host in the rearing of various useful insect species. In general, the Indian moth eats carbohydrate-rich foods, and its growth and development is highly dependent on biochemical compounds and especially the quality and quantity of nutrients in its diet. The enzymes like amylase and pectinase in the digestive system of the lepidoperan larvae, which are secreted by the cells of the midgut, play an effective role in the digestion and absorption of food. Investigating some of the biological and physiological properties of this insect on various types of foods will help to optimize the rearing of this insect for management studies and also as a host for rearing of other pest insect’s predators and parasitoids.
Materials and Methods
In this study, we investigated the effects of different diets, namely raisin, fig, pistachio, peanut, almond, and walnut, which are known to be the main hosts of the Indian meal moth, on the protein content in the last instar larval gut. We compared their protein patterns and content using SDS-PAGE. Additionally, we measured the activities of the digestive enzymes alpha-amylase and pectinase using the DNS (Dinitrosalicylic acid) assay. Alpha-amylase activity was assessed using 1% starch as a substrate, while pectinase activity was measured using pectin as the substrate. To facilitate a better comparison of the relative enzymatic activities, the activities were calculated as a percentage of the highest enzymatic activity. Furthermore, we compared several biological parameters, including the incubation period, larval period, pupal period, adult longevity, life span, and adult emergence.
Results and Discussion
The results of the study revealed that the Indian meal moth larvae had the lowest amounts of gut protein when fed on figs and raisins, while the highest amounts were observed in larvae fed on pistachios, peanuts, almonds, and walnuts. The determination of protein levels using the Bradford method and SDS-PAGE gel electrophoresis yielded consistent results, clearly indicating the protein concentrations in the samples. The activity of the alpha-amylase enzyme in the larvae's gut was highest in those fed on pistachios and lowest in those fed on figs. Similarly, the pectinase enzyme showed the highest activity in larvae fed on pistachios and the lowest activity in those fed on raisins. The embryonic period of the Indian meal moth remained consistent across different diets. However, when comparing the duration of the larval period, pupal period, and overall growth period, the shortest duration was observed in larvae fed on pistachios, while the longest duration was seen in those fed on raisins. The length of the growth period tends to increase when the insect is fed on less desirable food sources. Regarding lifespan, the shortest duration was observed in the diets consisting of almonds and pistachios, while the longest lifespan was recorded in those fed on raisins. When examining adult emergence, the diets of almonds and figs showed the highest and lowest values, respectively. In conclusion, pistachios, almonds, and walnuts were found to be more favorable diets for the Indian meal moth larvae compared to peanuts, figs, and raisins.
Conclusion
This study aimed to determine the optimal diet for rearing the Indian meal moth. The investigated diets, which are major food sources for this insect, were found to have an impact on the amount and concentration of intestinal protein in the last instar larvae, as well as the activity of alpha-amylase and pectinase enzymes. Significant differences were observed in various physiological and biological components among the diets. The highest values for all these components were observed in the larvae reared on a pistachio diet, while the lowest values were found in those reared on fig and raisin diets. Based on the findings of this research, it can be concluded that pistachio, walnut, and almond diets are favorable and suitable for laboratory breeding of the Indian meal moth, compared to peanut, raisin, and fig diets. Among these diets, pistachio was identified as the most optimal choice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alpha-amylase
  • Biological components
  • Indian meal moth
  • Pectinase
  • Protein
Basirat, M., & Mehrnejad, M. (2005). The study of lower threshold temperature and thermal constant for two insect pests of stored nuts Plodia interpunctella (Lep.: Pyralidae) and Apomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae). Journal of Entomological Society of Iran 24(2): 19-34. (In Persian with English abstract)
2- Bernfeld, P. (1955). Amylases, α and β. Method Enzymology 1: 149-158. https://doi.org/10.1016/0076-6879(55)01021-5.
3- Borzoui, E., Bandani, A.R., Goldansaz, S.H., & Talaei-Hassanlouei, R. (2018). Dietary protein and carbohydrate levels affect performance and digestive physiology of Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Economic Entomology 111: 942-949. https://doi.org/10.1093/jee/tox360.
4- Bouayad, N., Rharrabe, K., Ghailani, N., & Sayah, F. (2008). Effects of different food commodities on larval development and α-amylase activity of Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Stored Products Research 44(4): 373-378. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2008.02.012.
5- Bradford, M.M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry 72: 248-254. https://doi.org/10.1016/0003-2697(76)90527-3.
6- Dow, J.A.T. (1986). Insect midgut function. Advances in Insect Physiology 19: 187-329. https://doi.org/10.1016/S0065-2806(08)60102-2.
7- Ebadollahi, A., & Borzoui, E. (2019). Growth performance and digestive enzymes activity of Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae) feeding on six rice cultivars. Journal of Stored Products Research 82: 48-53. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2019.04.004.
8- Ghanbari, S., Farshbaf Pourabad, R., & Ashouri, S. (2022). Influence of wheat cultivars on digestive enzyme activity and protein content of the Sunn pest, Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae). Journal of Crop Protection 11(1): 107-119.
9- Ghimire, M.N., & Phillips, T.W. (2010). Mass rearing of Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) on larvae of the Indian meal moth, Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae): effects of host density, parasitoid density, and rearing containers. Journal of Stored Products Research 46(4): 214-220. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2010.05.003.
10- Hosseininaveh, V., & Ghadamyari, M. (2013). Principles and Concepts of Experimental Methods in Insect Biochemistry, Physiology and Toxicology. University of Tehran Press. 577 pp. (In Persian)
11- Laemmli, U.K. (1970). Cleavage of structural proteins during the assembly of bacteriophage T4. Nature 227: 680-685. https://doi.org/10.1038/227680a0.
12- Locatelli, D.P., & Limonta, L. (1998). Development of Ephestia kuehniella, Plodia interpunctella and Corcyra cephalonia (Lepidoptera; Pyralidae) on kernels and whole meal flours of Fagoyrum esculentum and Triticum aestivum L. Journal of Stored Products Research 34: 29-276. https://doi.org/10.1016/S0022-474X(98)00008-3.
13- Marzban, R., Bayat-Asadi, H., & Mirmoaedi, A. (2001). Comparative assessment of some biological characteristics of Indian meal moth Plodia interpunctella Hb. (Lep.: Pyralidae) on pistachio, walnut and almond in laboratory. Journal of Entomological Society of Iran 20(2): 71-79. (In Persian with English abstract)
14- Masoumi, P., Farshbaf Pourabad, R., Mohammadi, S.A., & Khakvar, R. (2016). Effect of four different nutrition regimes on the alpha-amylase gene expression in the Indian moth, Plodia interpunctella. In Annales de la Société entomologique de France (NS) 52(2): 65-70. https://doi.org/10.1080/00379271.2016.1175965.
15- Mohammadzadeh, V., Farshbaf Pourabad, R., Ashouri, S., & Hosseini, N. (2020). Impact of four diets on pupal and larval total protein and digestive α-amylase activity in Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Crop Protection 9(4): 615-624.
16- Mohandass, S., Arthur, F.H., Zhu, K.Y., & Throne, J.E. (2007). Biology and management of Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) in stored products. Journal of Stored Products Research 43(3): 302-311. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2006.08.002.
17- Momenzadeh, S., Hesami, S., & Gheibi, M. (2014). Biological characteristics of the Plodia interpunctella (Lep.: Pyralidae) on dried fig at different temperatures in laboratory conditions. Journal of Novel Researches on Plant Protection 6(1): 39-29. (In Persian with English abstract)
18- Naseri, B., Borzoui, E., Majd, S., & Mansouri, S. (2017). Influence of different food commodities on life history, feeding efficiency, and digestive enzymatic activity of Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae). Journal of Economic Entomology 110(5): 2263-2268. https://doi.org/10.1093/jee/tox236.
19- Naseri, B., Aeinehchi, P., & Ashjerdi, A.R. (2020). Nutritional responses and digestive enzymatic profile of Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae) on 10 commercial rice cultivars. Journal of Stored Products Research 87: 101591. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2020.101591.
20- Nejat, S.S., Farshbaf Pourabad, R., & Ashouri, S. (2020). Impact of different diets on some biological and physiological parameters in the Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuide). Journal of Applied Research in Plant Protection 9(2): 61-74. (In Persian with English abstract)
21- Press, J.W., Flaherty, B.R., Davis, R., & Arbogast, R.T. (1973). Development of Xylocoris flavipes (Hemiptera: Anthocoridae) on eggs of Plodia interpunctella (Lepidoptera: Phycitidae) killed by gamma radiation or by freezing. Environmental Entomology 2(3): 335-336. https://doi.org/10.1093/ee/2.3.335.
22- Pourbehi, H., Talebi, A., Zamany, A., Goldasteh, S., & Farrar, N. (2010). Comparison of the biological characteristics of the Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae) on three date cultivars in laboratory conditions. IAU Entomological Research Journal 1(4): 279-288. (In Persian with English abstract)
23- Varmazyari, A., Farshbaf Pourabad, R., & Ashouri, S. (2022). Effect of feeding from different sugar beet cultivars on Lixus incanescens adults gut protein content and α-amylase activity, and the enzyme inhibition by triticale and rye protein extracts. Journal of Applied Research in Plant Protection 11(3): 41-50. (In Persian with English abstract)
24- Wagge, J.K. (1978). Arrestment responses of the parasitoid, Nemeritis canescens, to a contact chemical produced by its host, Plodia interpunctella. Physiological Entomology 3(2): 135-146. https://doi.org/10.1111/j.1365-3032.1978.tb00143.x.
25- Wang, Z., Cai, W., Wang, W., Zhao, J., Li, Y., Zou, Y., Elgizawy, K.K., & Hua, H. (2020). Assessing the effects of Cry2Aa protein on Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae), a parasitoid of Indian meal moth, Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae). Ecotoxicology and Environmental Safety 194: 110380. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110380.
 
CAPTCHA Image