اثر روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز و خاک‌ورزی بر مدیریت علف‌های هرز پنبه (Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر استفاده توام از روش کنترل علف‌های هرز و روش‏های متفاوت خاک‌ورزی بر تراکم و وزن خشک علف‌های هرز مزرعه پنبه، آزمایشی در سال 1391 در شهرستان بشرویه در قالب طرح اسپیلت پلات بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل روش خاک‌ورزی پنبه به عنوان فاکتور اصلی در 3 سطح شامل: کشت رایج (گاوآهن برگردان دار)، کم‏خاکورزی (چیزل + دیسک) و بدون ‏خاک‌ورزی و روش‏های کنترل علف‏های هرز در 5 سطح (علف‏کش تری فلوکسی سولفورون سدیم به میزان 10، 15 و 20 گرم در هکتار، به همراه تیمارهای وجین و عدم کنترل علف‏های هرز) به عنوان فاکتور فرعی در 4 تکرار انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که اختلاف معنی‌داری میان روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز از نظر تراکم و وزن خشک علف‌های هرز باریک برگ و پهن برگ وجود دارد. بیش‌ترین درصد کاهش تراکم علف‌های هرز باریک برگ و پهن برگ مربوط به وجین به ترتیب به میزان 02/99 و 75/72 درصد بود. بیش‌ترین درصد کاهش تراکم علف‌های هرز باریک برگ و پهن برگ پس از وجین در تیمار 20 گرم انووک در هکتار به ترتیب با 98/54 و 51/53 درصد مشاهده شد. بیش‌ترین کاهش وزن خشک علف‌های هرز باریک برگ و پهن برگ به ترتیب به میزان70 و 95/48 درصد مربوط به تیمار وجین دستی بود. نتایج این پژوهش نشان داد که با اتخاذ غلظت مناسب علف‌کش انوک به همراه سیتوگیت و آماده‌سازی بستر کاشت می‌توان علف‌های هرز مزرعه را تا حدود زیادی کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Weeds Control and Tillage Systems on Cotton’s Weeds Manangment in Second Planting After of Winter Wheat

نویسندگان [English]

  • M. Sardar
  • M.A. Behdani
  • S.V. Eslami
  • S. Mahmoodi
University of Birjand
چکیده [English]

To evaluate the effect of combined use of weeds control an different mechanical methods on weeds number and dry weight in cotton , a split plot experiment based on randomized complete block design was conducted at the region of Boshruyeh in 2012. Experimentals factors were tillage methods as Main-plots with three levels, including conventional tillage, no-till system and minimum tillage; and different methods of weed control at 5 levels (trifloxysulfuron sodium at 10, 15 and 20 g ha-1, as well as no weeding and hand hoeing) as sub-plots with four replications. The results showed that there were significant differences between different methods of weeds control on weed number and weight of narrowleaf weeds and broadleaf weeds. The highest decreased of narrow leaf and broadleaf weed number was related to hand hoeing treatment with 99/02 and 72/75 %. The highest decreased narrow leaf and broadleaf weed numbers was shown in 20 mg ha-1 envok with adjuvant treatment with 54/98 and 53/51% after hand hoeing treatment. The highest decreased broadleaf and narrow leaf weeds weight was hand hoeing treatment 70% And 48/95%. The results showed that by adopting an appropriate concentration of herbicide envok with adjuant and preparation of seed bed can be to a great extent reduced weed farm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • No tillage
  • Minimum tillage
  • Conventional tillage
  • Envoke
1- افشار ز. 1392. چگونه پنبه طلای سفید زده شد. روزنامه ایران. 5395:10 -11.
2- براتی محمودی ح.، جامی الاحمدی م.، راشدمحصل م. ح.، محمودی س. و شیخزاده محمدآبادی ن. 1388. تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی+ شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف‌های هرز همراه با معرفی علف کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند. نشریه پژوهشهای زراعی ایران. 2: 176-181.
3- خواجه پور م ر. 1385. گیاهان صنعتی. پنبه. چاپ دوم. جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. اصفهان.
4- راشد محصل م. ح. و کوچکی ع. 1385. اصول و عملیات دیمکاری. جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد.
5- رستگار م. ع. 1392. علف‌های هرز و روش‌های کنترل آن‌ها. مرکز نشر دانشگاهی. تهران.
6- زند ا. موسوی ک. و حیدری ا. 1387. علفکش‌ها و روش‌های کاربرد آن‌ها با رویکرد بهینه‌سازی و کاهش مصرف. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. مشهد.
7- سلیمی ح.، بازوبندی م.، یونس آبادی م. و باغستانی م.ع. 1388. بررسی کارآیی علف کش‌های انتخابی مزارع پنبه. مجله دانش علف‌های هرز. 4: 23-33.
8- موسوی م. 1380. مدیریت تلفیقی علف‏های هرز (اصول و روش‌ها). انتشارات نشر میعاد. اصفهان.
9- موسوی م.1387. اصول و روش‌های کنترل علف‌های هرز. انتشارات مرزدانش. تهران.
10- Anderson R.L., Tanaka D.L., Black A.L., and Schweizer E.E. 2003. Weed community and species response to crop rotation, tillage and nitrogen fertility. Weed Technology, 12: 531-536.
11- Barnes J.P., and Putnam A.R. 1983. Rye residues contribute weed suppression in no-tillage cropping systems. Journal Chemichal Ecologi, 9:1045-1057. Available at URL:http://aes.missouri.edu/delta/fieldday/page11.stm .(visited 10 octobre 2002).
12- Showler A.T., and Greenberg M.S. 2003. Effect of weed on selected arthropod herbivore and natural enemy population and yield . Enviromental-Entomology, 32:39-50.
13- Fogelberg F., and Gustafson A.D. 1999. Mechanical damage to annual weeds and carrots by in-row brush weeding. Weed Research, 39:467-479.
14- Froud-Williams RJ. 1988. Changes in weed flora with different tillage and agronomic management systems. In: Altieri MA, Liebman M, editors. Weed management in agroecosystems: ecological approaches. Boca Raton, FL: CRC; P. 213–36.
15- Locke M.A., Reddy K.N., and Zablotowicz R.M. 2002. Weed management in conservation crop production systems.a review. Weed biology and Management, 2: 123-132.
16- Porterfield D., Wicut J.W., Clewis S.B., and Edmisten K.L. 2002. Weed free yield response of seven cotton (Gossypium hirsutum) cultivars to CGA362622 post emergence. Weed Technology,16: 180- 183.
17- Tesdale J. R., Beste C. E., and Potts W. E. 1992. Response of weeds to tillage and cover crops residue. Weed Science, 39: 195-199.
18- Wright A.L., Hons F.M., Lemon R.G., McFarland M.L., and Nichols R.L.. 2007. Stratification of nutrients in soil for different tillage regimes and cotton rotations. Soil Tillage Reserch, 96: 19-27.
CAPTCHA Image