(مقاله کوتاه پژوهشی )تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردوی ایرانی بر جوانه زنی و رشد اولیه خرفه و تاج خروس

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر آللوپاتیک برگ گردوی ایرانی (Juglans regia) بر جوانه زنی بذر و رشد ساقه چه تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و خرفه (Portulaca oleracea) آزمایشی در آزمایشگاه گیاهان دارویی دانشگاه شاهد به اجرا درآمد. عصاره برگ تازه دارای بیشترین تأثیر بازدارندگی بر طول ریشه چه بود. همچنین با افزایش غلظت عصاره، جوانه زنی و رشد ساقه چه در هر دو گونه به طور معنی داری کاهش یافت. در کل عصاره برگ درخت گردو به عنوان ترکیبی قوی برای کنترل علف های هرز، می تواند نتایج امیدوارکننده ای در راستای کشاورزی پایدار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brief report) Allelopathic Effect of the Iranian Walnut Extract on Germination and Initial Growth of Purslane (Portulaca oleracea) and Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus)

نویسندگان [English]

  • H. Omidi
  • E. Shakeri
  • M. Hoseinpour
  • V. Rafiee
چکیده [English]

To study allelopathic effects of iranian walnut (Juglans regia L.) on germination and initial growth of purslane (Portulaca oleracea) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) an experiment was conducted in shahed university. The result showed that fresh leaf had negatively effected on Radicle Length. Also, with increasing extract concentrations of persian walnut, the seed germination and seedling growth of the two species was reduced significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inhibitory effects
  • Walnut
  • Seed
  • Fresh residues
  • Extract concentrations
CAPTCHA Image