اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر علف قناری(Phalaris minor Retz.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تیمارهای مختلف در شکستن خواب علف قناری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 19 تیمار و 4 تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی علف های هرز دانشگاه فردوسی اجرا شد. تیمارهای شامل تیمار آب داغ (°c50) 2، 4 و 6 دقیقه، خراش-دهی با کاغذ سمباده 5 دقیقه، اسید سولفوریک غلیظ 3، 6 و 9 دقیقه، سرمادهی مرطوب در دمای°c 5 به مدت 5 و 10 روز، اسید سولفوریک غلیظ (96 درصد) 3، 6 و 9 دقیقه+سرمادهی مرطوب 5 روز، خیساندن بذر به مدت 24، 48، 72 و 96 ساعت، نیترات پتاسیم 2/0% ، نیترات پتاسیم+سرمادهی مرطوب 5 روز و تیمار شاهد که در دو سطح نور/تاریکی و تاریکی مداوم اعمال شدند. نتایج نشان داد که دو سطح نور/تاریکی و تاریکی مداوم و اثر متقابل تیمارهای مختلف شکستن خواب بذرهای علف قناری و دو رژیم نوری بر درصد جوانه زنی علف قناری معنی دار نبود. اما بین تیمارها جهت بر طرف کردن خواب بذرها اختلاف معنی داری در سطح (01/0>P) مشاهده گردید. بیشترین درصد جوانه زنی بذرهای علف قناری در اثر اعمال تیمار اسید سولفوریک 6 دقیقه در دو سطح تاریکی مداوم و نور/تاریکی به ترتیب 93 و 98 درصد بود و کم‌ترین درصد جوانه زنی در تیمارهای شاهد و سرمادهی مرطوب به مدت 10 روز به ترتیب 5/16 در شرایط نور/تاریکی و 11 درصد در شرایط تاریکی بود. با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان داشت که احتمالاً پوشش سخت بذر علت خواب در بذرهای علف قناری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Treatments on Breaking of Dormancy and Seed Germination of Littleseed Canarygrass (Phalaris minor Retz.)

نویسندگان [English]

  • M. Kargar
  • M. Hosseini
  • M.H. Rashed Mohassel
چکیده [English]

To study the effects of different treatments on breaking seed dormancy on Littleseed Canarygrass a factorial experiment based on RCBD with 4 replications was conducted at the Weeds Science Laboratory Ferdowsi University of Mashhad.19 treatments were selected for this experiment. Treatments include: Hot water treatment (50°c for 2, 4 and 6 minutes), treated with sand paper for 5 minutes, concentrated sulfuric acid (3, 6 and 9 minutes), stratification at (5 and 10 °c) for 5 days, concentrated sulfuric acid for 3, 6 and 9 minutes+5 days of stratification, soaking treatments 24, 48, 72 and 96 hours, treatment with potassium nitrate , potassium nitrate+ stratification treatment and control were used for this experiment. The results showed that the effect of light conditions (light / dark and constant darkness) and the effect of different treatments on seed dormancy and two light regimes on the littleseed Canary grass seed germination, but the study of treatments for the seeds to sleep Canarygrass was observed a significant difference at p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination
  • Hard seed coat
  • Littleseed carnarygrass
  • Seed dormancy
CAPTCHA Image