ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه‌های استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی با الایزا و پی‌سی‌آر

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد گروه بیوتکنولوژی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور شناسایی ویروس خراشک حلقوی میخک (Carnation etched ring virus, CERV)‌در پاییز 1388 از گلخانه‌های موجود در استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی بازدید و 250 نمونه شامل میخک (Dianthus caryophyllus)، قرنفل (Dianthus barbatus)‌‌و علف‌های هرز دارای علائم ویروسی جمع‌آوری گردید. آلودگی نمونه‌ها با آزمون سرولوژیکی (Double-antibody sandwich-enzyme linked immunosorbent assay, DAS-ELISA)‌ ‌با استفاده از آنتی سرم چندهمسانه‌ای اختصاصی تعیین گردید. نتایج حاصل نشان داد که آلودگی به ویروس مذکور در مناطق نمونه برداری 6/21 درصد می باشد. جهت تکثیر و نگهداری، ویروس روی گیاهان محک Saponaria vaccaria cv. Pink beauty ، Silen armeriaو Dianthus caryophyllus cv.Joker مایه‌زنی مکانیکی شد. در آزمون ردیابی CERV با استفاده از روش PCR پس از بکار‌بردن جفت آغازگرهای اختصاصی برای نواحی حفاظت شده از ژن پروتئین پوششی و ژن پروتئین حرکتی ویروس خراشک حلقوی میخک، به ترتیب قطعاتی به اندازه تقریبی 1500 و 1000جفت بازی تکثیر شدند. این اولین تایید از وجود ویروس خراشک حلقوی میخک در استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Carnation etched ring virus in Greenhouses of Khorasan Razavi and Northern Khorasan Provinces by ELISA and PCR

نویسندگان [English]

  • M. Ashnayi
  • B. Jafarpour
  • Saeed Malekzadeh Shafaroudi 1
  • A. Mirshamsi Kakhki
  • zeinab Heydariniya 2
1
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In order to investigate the presence of Carnation etched ring virus (CERV), samples of carnation (Dianthus caryophyllus), Sweet William (Dianthus barbatus) and weed plants showing symptoms from greenhouses of Khorasan Razavi and Northern Khorasan provinces were collected in autumn 2009. Polyclonal antiserum was used in order to detection of CERV by Double- antibody sandwich-enzyme linked immunosorbent assay. Results showed that 54 samples (including carnation and Sweet william) out of 250 infected by this virus. In order to propagate the virus, we inoculated it on the indicator plants Saponaria vaccaria cv. Pink beauty, Silen armeria and Dianthus caryophyllus cv.Joker. Polymerase Chain Reaction (PCR) was carried out using specific primers for coat protein and movement protein genes of CERV. Two fragments of ~1500 bp and ~1000 bp for coat protein and movement protein were amplified by PCR, respectively.This is the first report of occurrence of CERV in greenhouses of Khorasan Razavi and Northern Khorasan provinces

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carnation etched ring virus
  • Caulimovirus
  • PCR
CAPTCHA Image