شبیه سازی کاهش عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgari. L.) در تداخل با تاتوره (Datura stramonium L.) با استفاده از مدل های تجربی رقابت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

چکیده
استفاده از مدلهای تجربی رقابت یکی از رهیافتهای مدیریت تلفیقی علفهای هرز است. به منظور ارزیابی امکان استفاده از این ابزار در برآورد کاهش عملکرد لوبیا در رقابت با تاتوره، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. ترکیب چهار تراکم تاتوره (4، 8، 12 و 16 بوته در متر مربع) و سه زمان نسبی سبز شدن آن (همزمان با لوبیا، مرحله اولین سه برگچه ای لوبیا و مرحله سومین سه برگچه ای لوبیا) همراه با کشت عاری از علف هرز لوبیا (با تراکم 40 بوته در متر مربع) به عنوان شاهد، تیمارهای آزمایش را تشکیل دادند. به منظور شبیه سازی کاهش عملکرد لوبیا از سه مدل تجربی رقابت مبتنی بر تراکم علف هرز، تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز و سطح برگ نسبی علف هرز استفاده شد. بر اساس نتایج آزمایش مدل مبتنی بر سطح برگ نسبی علف هرز با بیشترین ضریب تشخیص( 90/0=R2) و کمترین میانگین مربعات باقیمانده (05/0= RMS)، بهترین برآورد را از درصد خسارت تاتوره ارائه داد و پس از آن مدل مبتنی بر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز قرار گرفت (89/0= R2 و 43/67= RMS ). با این حال برآورد مدل مبتنی بر تراکم علف هرز نیز در هر یک از زمانهای نسبی سبز شدن تاتوره قابل قبول بود. بر اساس نتایج حاصل از مدل تراکم- زمان نسبی سبز شدن علف هرز، تراکم آستانه خسارت اقتصادی علف هرز تاتوره در لوبیا (با پذیرش 7 درصد کاهش عملکرد)، در منطقه اجرای آزمایش در زمانهای نسبی سبز شدن اول تا سوم به ترتیب 84/0، 4/1، و 5/2 بوته در متر مربع بود. بر اساس ضریب خسارت نسبی(q) در مدل سطح برگ نسبی علف هرز مشخص شد که تاتوره (با 29/0±59/2= q) رقیب قوی تری نسبت به لوبیا است.

واژه های کلیدی: تاتوره، رقابت، شبیه سازی، علف هرز، لوبیا، مدلهای تجربی

عنوان مقاله [English]

Simulation of Bean (Phaseolus vulgaris L.) Yield Loss Caused by Jimson Weed (Datura stramonium L.) Interference by Empirical Competition Models

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khanjani
  • Sohrab Mahmoodi
Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

Abstract
Use of empirical competition models is one of approaches in integrated weed management strategies. In order to investigation of this approach in simulation of yield loss of bean (Phaseolus vulgari. L.) caused by jimson weed (Datura stramonium L.) interference, an experiment was conducted in National Bean Research Station, in Khomein, in 2007. The experiment design was randomized complete blocks with a factorial arrangement in three replications. Treatments were combination of four different weed densities (4, 8, 12 and 16 plant m-1) and three times of weed emergence (with crop emergence, in first trifoliate leaf stage and third trifoliate leaf stage of bean), with a weed free bean (40 plant m-1) treatment as control. Three empirical competition models based on weed density (WD), relative time of weed emergence (RTW) and relative weed leaf area (RWL) were used in order to simulate crop yield losses. Results showed that the RWL model with highest coefficient of determination (R2= 0.90) and lowest remain mean squares (RMS= 0.05) has the best estimation of bean yield loss. The RTW model (with R2= 0.89 and RMS= 67.43) was located after it. However the simulation of WD model was acceptable just in separate times of weed emergence. Results also indicated that jimson weed threshold densities based on economic damage (7% of bean yield loss) were 0.84, 1.4 and 2.5 plant m-1 in first to third relative time of emergence, respectively. According to relative damage coefficient parameter in RWL model (q =2.59 0.29), it was demonstrated that jimson weed was the dominant plant in weed-crop competition system.

Key words: Bean, Competition, Datura, Empirical models, Simulation, Weed

CAPTCHA Image