بررسی فعالیت آنزیم پراکسیدازالقاء شده توسطBi Trichoderma harzianum در گیاهچه خیار و اثر آن در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه دراثر Pythium aphanidermatum

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 ابوریحان

چکیده

چکیده
Pythium aphanidermatum یکی از عوامل مهم پوسیدگی ریشه و طوقه خیار بخصوص در آب و هوای گرم و مرطوب می باشد. از جمله راه های مبارزه با این بیماری روش‌های بیولوژیک و القاء مقاومت گیاه بوسیله میکروارگانیسم‌ها و یا بعضی ترکیبات شیمیائی می‌باشد. بدین منظور از گونه Trichoderma harzianum Bi جهت القاء مقاومت در خیار بر علیه بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه استفاده شد. ابتدا بهترین زمان استفاده از قارچ مزبور در کنترل بیماری با انجام آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند که بیشترین مقاومت القاء شده و در نتیجه کمترین درصد پوسیدگی ریشه و بیشترین وزن تر ریشه درگیاهچه های مایه زنی شده با P.aphanidermatum در روز هفتم بعد از تیمار ریشه بوسیله T. harzianum Bi بوجود می آید. بررسی تغییرات فعالیت آنزیم‌ پراکسیداز، آیزوزایم های آن و پروتئین های محلول در عصاره ریشه که می توانند بوسیله T. harzianum Bi درگیاهچه خیار القاء شوند با استفاده از روش های کالریمتری و الکتروفورز بومی، در گیاهچه های خیار تیمار شده با قارچ T. harzianum Bi، قبل و بعد از مایه زنی با P. aphanidermatum نشان داد که القاء مقاومت توسط جدایه T. harzianum Bi در ارتباط با حداکثرفعالیت آنزیم پراکسیداز می باشد. ازریابی فعالیت پراکسیداز براساس اکسیداسیون گوئیکول در حضور پراکسید هیدروژن و تغییر رنگ محلول به نارنجی متمایل به قرمز و با استفاده از اندازه گیری تغییرات جذب نور در دقیقه بر حسب میلی گرم پروتئین محلول در عصاره ریشه انجام شد. در بررسی مشابهی مشخص شد که قارچهای تریکودرما و پیتیوم هر یک به تنهائی می توانند باعث القاء مقاومت در گیاهچه خیار گردند. ولی مقاومت القاء شده توسط هر دو قارچ به همراه یکدیگر بیشتر، پایدارتر و طولانی مدت تر می باشد.

واژه‌های کلیدی: Pythium aphanidermatum، Trichoderma harzianum Bi، پوسیدگی ریشه و طوقه، مبارزه بیولوژیک، مقاومت القائی، پراکسیداز

عنوان مقاله [English]

Study of Peroxidase Enzyme Activity Induced by Trichoderma harzianum Bi in Cucumber Seedling and Its Effect in the Control of Root and Foot Rot

نویسندگان [English]

  • Hamideh Mortezaia
  • Hamid Rouhani 1
  • navazolah sahebani 2
1 Ferdouwsi university of mashhad
چکیده [English]

Abstract
Pythium aphanidermatum is one of the most important agent of root and foot rot of cucumber, particularly in the warm humid climate. Induction of host resistance by microorganisms or by the synthetic compounds is recently considered as one of the biological control method of disease. Trichoderma harzianum Bi is a good candidate for induction of resistance in plant against diseases. The maximum level of resistance of seedlings to P. aphanidermatum after inoculation with T. harzianum Bi was determined using completely randomized design in greenhouse condition. The results based on the fresh root weight and root rot index of seedlings showed that the maximum level of resistance against P. aphanidermatum is induced 7 days after treatment of cucumber seedlings by T. harzianum. The variation of peroxidase activity, its isozymes, and the total soluble proteins in root extract induced by T. harzianum Bi in cucumber seedlings was determined by colorimetric and native Electrophoresis methods before and after inoculation the seedlings by P.aphanidermatum. The results showed that the maximum level of resistance induction in seedlings treated by T. harzianum Bi coincide with maximum activity of peroxidase. The peroxidase activity was evaluated by Guaiacol oxidation rate in the presence of H2O2 and changing of solution color to orange reddish, measured by the variation of light absorption per min/ mg soluble protein of root extract. The same experiment realized on T. harzianum Bi, P. aphanidermatum and the combination of two fungi demonstrated that both fungi can influence individually the peroxidase activity, but it is more pronounced and more stable and persistent in the case of seedling inoculation by combination of two fungi in comparison to the control.

Keywords: Pythium aphanidermatum, Trichoderma harzianum Bi, Root and crown rot, Biological control, Induced resistance, Peroxidase

CAPTCHA Image