نویسنده = یعقوب محمد علیان
ارزیابی کارایی قارچ‌کش آلیادو در کنترل بیماری شبه قارچی گموز مرکبات

دوره 34، شماره 2، تیر 1399، صفحه 153-168

10.22067/jpp.v34i2.74707

یعقوب محمد علیان؛ سیده نجمه بنی هاشمیان؛ سید مهدی بنی‌هاشمیان؛ مرتضی گل محمدی؛ ایمان جوربنیان


ارزیابی تحمل برخی پایه‌های مرکبات به نماتد مرکبات در گلخانه (Tylenchulus semipenetrans)

دوره 31، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 700-705

10.22067/jpp.v31i4.63458

یعقوب محمد علیان؛ سیده نجمه بنی هاشمیان؛ مرتضی گل محمدی؛ سید مهدی بنی‌هاشمیان؛ سمانه بشیری


جداسازی و شناسایی عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه پرتقال و نارنگی

دوره 24، شماره 4، اسفند 1389

10.22067/jpp.v24i4.8144

یعقوب محمد علیان؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ سید علی الهی نیا؛ رضا مقصودی