پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تعیین دامنه میزبانی، خالص‌سازی فیزیکوشیمیایی و بررسی سرولوژیکی ویروس S سیب‌زمینی در شمال خراسان حسین زاده حسین زاده , جعفر پور جعفر پور , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی اثر حشره کشی اسپینوزاد روی حشرات کامل(Herbst) castaneum Tribolium، (L.) Sitophilus oryzae و Oryzaephilus surinamensis (L.) در شرایط آزمایشگاهی صادقی صادقی , پور میرزا پور میرزا چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV) در استان خراسان شمالی جعفرپور جعفرپور , سبك‌خیز سبك‌خیز , طبسی نژاد طبسی نژاد چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی اثر کشندگی و دورکنندگی سه حشره کش بر روی زنبور) Aphelinus mali (Haldeman)(Hym.:Aphelinidae صادقی صادقی , پورمیرزا پورمیرزا چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 اثرات شرایط محیطی مختلف بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori مواج پور مواج پور , میرحسینی میرحسینی , غنی‌پور غنی‌پور , صیداوی صیداوی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مطالعه شدت بیماریزایی و تنوع مولکولی Puccinia striiformis f.sp.tritici (عامل بیماری زنگ زرد گندم) در ایران ربانی نسب ربانی نسب , اخوت اخوت , ترابی ترابی , عباسی عباسی , مظفری مظفری چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران ولی ا... پور ولی ا... پور , راشد محصل راشد محصل , باغستانی باغستانی , لکزیان لکزیان , حسن زاده خیاط حسن زاده خیاط چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم خیار نسبت به بیماری سفیدک داخلی کدوئیان ناشی ازPseudoperonospora cubensis رنجبر رنجبر , شهریاری شهریاری , رافضی رافضی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تنوع گونه ای خانواده سیرفیده(Diptera: Syrphidae) در بوم نظام‌های کشاورزی شهرستان نیشابور حسینی حسینی , صادقی نامقی صادقی نامقی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 نماتدهای انگل گیاهی مزارع سبزی کاری اطراف تبریز جباری جباری , نیکنام نیکنام چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 اثردزهای کاهش یافته علف کش کلودینافوپ پروپاژیل بر درصد کنترل یولاف وحشی(Avena ludoviciana) ، عملکرد و درآمد اقتصادی گندمTriticum aestivum)) آرمین آرمین , زند زند , باغستانی باغستانی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی اثرات آللوپاتی آفتابگردان(Helianthus annuus ) بر جوانه زنی و رشد علف‌های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album ) اروجی اروجی , خزاعی خزاعی , راشد محصل راشد محصل , قربانی قربانی , عزیزی عزیزی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز زند زند , باغستانی باغستانی , دستاران دستاران , عطری عطری , لبافی حسین آبادی لبافی حسین آبادی , خیامی خیامی , پوربیگ پوربیگ چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی گروههای سازگاری میسلیومی (MCG) در جدایه‌ها‌ی Sclerotinia sclerotiorum از مزارع کلزا استان گلستان وكیلی زارج وكیلی زارج , رهنما رهنما چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی ویژگیهای رفتاری زنجرک مولد ترنجبین Poophilus nebulosus Leth روی گیاه خارشتر Alhagi persarum Boiss & Buhse در منطقه تربت جام، استان خراسان رضوی یغمایی یغمایی , كریم پور كریم پور چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در سمپاش ها دانشجو دانشجو , عباسپورفرد عباسپورفرد , آق خانی آق خانی , آرین آرین چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 نقش رقابت برای جذب آهن توسط سودوموناس‌های فلورسنت در کنترل Rhizoctonia solani (Kühn) عامل مرگ گیاهچه لوبیا شریفی شریفی , احمد زاده احمد زاده , شریفی تهرانی شریفی تهرانی , فلاح زاده فلاح زاده چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی کارایی علف‌کش های پس رویشی در کنترل علف‌هرز مرغ (Cynodon dactylon) در چمن مخلوط فضای سبز شهری ذبیح اللهی ذبیح اللهی , باغستانی باغستانی , میرهادی میرهادی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 واکنش تعدادی از ارقام گندم به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسیدگی معمولی ریشه سمیعی سمیعی , نیکخواه نیکخواه , زمانی زاده زمانی زاده , رفیعی کرهرودی رفیعی کرهرودی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 خاصیت دور کنندگی و سمیت تنفسی 18 گونه اسانس گیاهی روی شب پره هندی محرمی پور محرمی پور چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان جانی پور جانی پور , خداپرست خداپرست , الهی نیا الهی نیا , پاداشت پاداشت چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 شناسایی و تعیین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان شمالی و رضوی با استفاده از آزمونهای سرولوژیکی و مولکولی نقیب زاده نقیب زاده , جعفرپور جعفرپور , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی قارونی کاردانی قارونی کاردانی , جعفرپور جعفرپور , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار , طبسی نژاد طبسی نژاد چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تأثیر روش کم‌آبیاری بر خسارت ایجاد شده توسط کرم ساقه‌خوار برنج (Chilo suppressalis Walker; Lepidoptera: Crambidae عمواقلی طبری عمواقلی طبری , قهاری قهاری , عرب زاده عرب زاده چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Agaricus bisporus نسبت به بشارت بشارت , ذكایی ذكایی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تغییرات جمعیت لاروهای زمستانگذران پروانه کرم ساقه‌خوار برنج، Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) در شالیزارهای شمال شهرستان آمل در استان مازندران قهاری قهاری , عمواقلی طبری عمواقلی طبری , حاجی‌امیری حاجی‌امیری , ساكنین ساكنین , استوان استوان چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 شناسایی عامل بیماری سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان خشكدامن خشكدامن , نیك نژاد كاظم پور نیك نژاد كاظم پور , عبادی عبادی , پدرام فر پدرام فر چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه‌ای‌ Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP قربانی فعال قربانی فعال , فارسی فارسی , پوریان فر پوریان فر , محمودنیا میمند محمودنیا میمند , ذوالعلی ذوالعلی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی اثر ریبوفلاوین بعنوان فعال کننده مکانیسم‌های دفاعی گیاه برنج علیه بیماری‌های رایزوکتونیایی طاهری طاهری , طریقی طریقی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین ایزدی ایزدی , راشد محصل راشد محصل , زند زند , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , لكزیان لكزیان چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی و فوزاریومی ریشه و ریزوم گیاه دارویی سنبل الطیب در شهرستان کرج اوجی اردبیلی اوجی اردبیلی , احمد زاده احمد زاده , شریفی تهرانی شریفی تهرانی , جوان نیکخواه جوان نیکخواه چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) حسینی حسینی , راشد محصل راشد محصل , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arientinum L.) موسوی موسوی , احمدی احمدی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 ردیابی ویروس خاکزاد چغندر‌قند در مزارع استان خراسان رضوی طبسی نژاد طبسی نژاد , جعفرپور جعفرپور , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار , قارونی کاردانی قارونی کاردانی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 مطالعه شاخص‌های تحمل به خشکی در لاین‌های اینبرد ذرت در شرایط آبیاری محدود و کامل صفری صفری , دهقانی دهقانی , چوگان چوگان چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 مطالعه کاربرد دفعات مصرف حشره‌کش دیازینون علیه کرم ساقه‌خوار عمواقلی طبری عمواقلی طبری , علی‌نیا علی‌نیا , قهاری قهاری , حاجی‌امیری حاجی‌امیری چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی کارایی علف کش‌های جدید لوماکس ( مزوتریون+ اس متالاکلر + تربوتیلازین)، زند زند , باغستانی باغستانی , پورآذر پورآذر , ثابتی ثابتی , قزلی قزلی , خیامی خیامی , رزازی رزازی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک اکتسابی در گوجه فرنگی اسماعیل زاده اسماعیل زاده , سلیمانی سلیمانی , روحانی روحانی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 تنوع بیماریزایی در قارچ Didymella rabiei، عامل بیماری برق زدگی نوراللهی نوراللهی , جوان نیکخواه جوان نیکخواه , نقوی نقوی , اخوت اخوت چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 درصد زنده‌مانی و جابجایی پوره‌ی سن اول سفید بالک پنبه، Bemisia tabaci قهاری قهاری , ساكنین چلاو ساكنین چلاو چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 ارزیابی قدرت رقابتی ارقام گندم ( aestivum L. Triticum) فربدنیا فربدنیا , باغستانی باغستانی , زند زند , نورمحمدی نورمحمدی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 تنوع گونه ای شته ها و کفشدوزکهای مزارع گندم شهرستان مشهد (استان خراسان رضوی) فرحی فرحی , صادقی نامقی صادقی نامقی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae) مروج مروج , اُف شهرکی اُف شهرکی , عزیزی ارانی عزیزی ارانی , یغمایی یغمایی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 ویروس لکه‌زرد زنبق 1 (IYSV)؛ یک بیماری جدید ویروسی پیاز در ایران جعفرپور جعفرپور , سبك‌خیز سبك‌خیز , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 اولین گزارش وجود کنه اریوفید Aculus dimidiathus (Hall)( Acari: Eriophyidae) صادقی نامقی صادقی نامقی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف‌های هرز و خصوصیات خاک عسگرپور عسگرپور , قربانی قربانی , کوچکی کوچکی , محمدآبادی محمدآبادی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره شنبلیله بر جوانه زنی و رشد برخی گیاهان زراعی و علفهای هرز عزیزی عزیزی , علیمرادی علیمرادی , سیاهمرگویی سیاهمرگویی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 عدم استفاده از حشره‌کش‌ها علیه کرم ساقه‌خوار Chilo suppressalis Walker (Lep.: Pyralidae) در خزانه‌های برنج استان مازندران طبری طبری , علی‌نیا علی‌نیا , قهاری قهاری چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های یولاف‌وحشی(Avena ludoviciana Durieu) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز زند زند , باغستانی باغستانی , بناء كاشانی بناء كاشانی , دستاران دستاران چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV) در مزارع استان خراسان رضوی ذبیح نیا مقدم ذبیح نیا مقدم , جعفرپور جعفرپور , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار , گرایلی گرایلی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 بررسی فعالیت آنزیم پراکسیدازالقاء شده توسطBi Trichoderma harzianum در گیاهچه خیار و اثر آن در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه دراثر Pythium aphanidermatum مرتضی نیا مرتضی نیا , روحانی روحانی , صاحبانی صاحبانی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 شناسایی و بررسی بیماریزائی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه وطوقه گندم در استان خراسان شمالی عمارلو عمارلو , روحانی روحانی , مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp. مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار , طاهری طاهری , جعفر پور جعفر پور , روحانی روحانی , مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 اثر پسماند گندم و مقادیر مختلف علف کش تریفلورالین (EC 48%) بر ترکیب گونه ای علف‌های هرز آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقة بیرجند مجاب مجاب , زمانی زمانی , اسلامی اسلامی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 کنه‌های بدون استیگمای (Astigmata)خاک مزارع یونجه، گزارش دو رکورد جدید از کنه‌های خانواده‌ی Histiostomatidae و پراکنش آن‌ها در شمال غرب آذربایجان شرقی لطف الهی لطف الهی , حداد ایرانی نژاد حداد ایرانی نژاد , باقری باقری , ولیزاده ولیزاده چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 تاثیر دو گونه قارچ میکوریزآربوسکولار بر گره زایی ریشه و می عناصردر گیاه سویا تحت شرایط تنش شوریزان جذب برخی انتشاری انتشاری , حاجی هاشمی حاجی هاشمی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 شبیه سازی کاهش عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgari. L.) در تداخل با تاتوره (Datura stramonium L.) با استفاده از مدل های تجربی رقابت خانجانی خانجانی , محمودی محمودی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 تاثیر رقابت بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده‌زای زنبور (Hym.: Aphidiidae)(Marshall) Lysiphlebus fabarum پارازیتویید شته سیاه باقلا،(Hem.: Aphididae) Aphis fabae Scopoli راسخ راسخ , اللهیاری اللهیاری , میکائود میکائود چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 بررسی اثر دما بر رشد و تولید اندام مقاوم چند قارچ مهم بیماری زای گیاهی عراقی عراقی , رهنما رهنما , مومنی مومنی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 بررسی برخی ویژگی های آنزیم آلفا-آمیلاز شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae) فرشباف پورآباد فرشباف پورآباد , رشیدی رشیدی , ولیزاده ولیزاده , یزدانیان یزدانیان , محمدی محمدی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 شناسایی و تعیین پراکندگی حشرات خانواده‌ی(Heteroptera) Pentatomidaeدر استان آذربایجان غربی ناطق‌گلستان ناطق‌گلستان , صفرعلیزاده صفرعلیزاده , سرافرازی سرافرازی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 معرفی سن شکارگر Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) برای ایران رحیمی مقبلی رحیمی مقبلی , مدرس اول مدرس اول , ردی ردی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 abstract abstract abstract abیtract چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بکارگیری برخی فرآورده‌های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cumini قربانی قربانی , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار , جعفرپور جعفرپور چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی زیدعلی زیدعلی , قربانی قربانی , كوچكی كوچكی , آزادبخت آزادبخت , جهانبخش جهانبخش , عاقل عاقل چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بررسی مقاومت ارقام آلو، هلو و شلیل به بیماری زنگ درختان میوه هسته دار نصرا... نژاد نصرا... نژاد , محمودی محمودی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 مطالعه بیماریزایی جدایه‌های سه گونه پیتیوم بر روی چمن در استان تهران خداشناس رودسری خداشناس رودسری , اخوت اخوت , میرابوالفتحی میرابوالفتحی , کافی کافی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 ارزیابی باقیمانده حشره کش اتیون و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای حسن زاده حسن زاده , بهرامی فر بهرامی فر , اسماعیلی ساری اسماعیلی ساری , مختاری مختاری چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 کنترل بیولوژیکی کپک خاکستری و القای پاسخ‌های دفاعی در سیب توسط Saccharomyces cerevisiae علوی فرد علوی فرد , اعتباریان اعتباریان , صاحبانی صاحبانی , امینیان امینیان چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 جداسازی گونه Meloidogyne cruciani از گلخانه‌های خیار منطقه جیرفت و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه‌ای آن با استفاده از نشانگر RAPD-PCR رفیعی رفیعی , مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم , نجفی نیا نجفی نیا چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد وفعالیت ضد قارچیBacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatu صفری اصل صفری اصل , روحانی روحانی , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار , جهانبخش جهانبخش چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بررسی اثر نماتودکشی اسانس تعدادیاز گیاهان دارویی خانواده چتریان ( (Apiaceaeبر نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica)) در شرایط آزمایشگاه صادقی صادقی , مهدی خانی مقدم مهدی خانی مقدم , عزیزی عزیزی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 شناسایی برخی از نماتدهای مرتبط با درختان میوه در منطقه مغان رفیعی رفیعی , پورجم پورجم , نیکنام نیکنام چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 ارزیابی درجه حرارت های کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفه ((Portulaca oleracea L. رحیمی رحیمی , کافی کافی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بررسی فعالیت آنزیمهای پروتئاز و آمیلاز در اووسیت و تخم سن سبز پستهBrachynema germari Kol. (Hemiptera: Pentatomidae) بی غم بی غم , حسینی نوه حسینی نوه , طالبی جهرمی طالبی جهرمی , حسینی نوه حسینی نوه چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 اثر تناوب زراعی در کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم استان فارس جمالی جمالی , جوکار جوکار چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سوروف( Echinochloa crus-galli Var:oryzicola) مجاب مجاب , زمانی زمانی , اسلامی اسلامی , حسینی حسینی , ناصری ناصری چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی (گزارش كو تاه علمی)یوسفی (گزارش كو تاه علمی)یوسفی , پنجه که پنجه که , حاجیان شهری حاجیان شهری , سالاری سالاری , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری (گزارش كوتاه علمی)كیانی (گزارش كوتاه علمی)كیانی , زمانی زمانی , نیكخواه نیكخواه , فتاحی فتاحی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند (BtMV) در مزارع استان خراسان رضوی گرایلی گرایلی , جعفرپور جعفرپور , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار , ذبیح نیا مقدم ذبیح نیا مقدم چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ‌ای (Zea mays L.) سرابی سرابی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , نظامی نظامی , راشدمحصل راشدمحصل چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی فوزاریوم های بذرزاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی ربیعی مطلق ربیعی مطلق , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار , روحانی روحانی , جعفر پور جعفر پور , جهان بخش جهان بخش چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 تنوع گونه‌ای کنه ها و تغییرات انبوهی جمعیت گونه های زیان آور غالب روی هشت رقم پسته در شهرستان مه‌ولات، استان خراسان رضوی بوتیمار بوتیمار , صادقی نامقی صادقی نامقی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی اثرات تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز اُزمک (Cardaria draba) مجاب مجاب , زمانی زمانی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 تأثیر ترکیبات تفلوبنزورون، هگزافلومورون و پایری پروکسی فن بر شاخص های تغذیه ای شپشه آرد، Tribolium confusum Duval (Col.: Tenebrionidae) لونی لونی , فرازمند فرازمند چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 خاصیت دور کنندگی و سمیت تنفسی 18 گونه اسانس گیاهی روی شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae) رفیعی کرهرودی رفیعی کرهرودی , محرمی پور محرمی پور , فرازمند فرازمند , کریم زاده اصفهانی کریم زاده اصفهانی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن یزدانیان یزدانیان , فرشباف پورآباد فرشباف پورآباد , رشیدی رشیدی , ولیزاده ولیزاده , رشتچی زاده رشتچی زاده , وطنخواه وطنخواه , حمیدی حمیدی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 اثر سن و تجربه قبلی بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده‌زای زنبور (Marshall) Lysiphlebus fabarum، پارازیتویید شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli راسخ راسخ , خرازی پاکدل خرازی پاکدل , اللهیاری اللهیاری , پاول میکائود پاول میکائود چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 کنه های خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) گیلان، شامل چهار گونه جدید برای ایران و کلید شناسایی گونه های گیلان حاجی زاده حاجی زاده , فرجی فرجی , رفعتی فرد رفعتی فرد چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضا های سبز شهرستان مشهد شیخ الاسلام زاده شیخ الاسلام زاده , صادقی نامقی صادقی نامقی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی یوسفی یوسفی , پنجه که پنجه که , حاجیان شهری حاجیان شهری , سالاری سالاری , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایران رحیمی مقبلی رحیمی مقبلی , مدرس اول مدرس اول , کریمی برنگ کریمی برنگ چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی امکان بیوکنترل باکتری Xanthomonas axonopodis pv.citri عامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت آنتاگونیست، در شرایط آزمایشگاه منتخبی منتخبی , رحیمییان رحیمییان , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار , جعفر پور جعفر پور چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 شناسایی چهارگونه نماتد Belonolimid ازمزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی عرفانی پور قاسمی عرفانی پور قاسمی , مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم , روحانی روحانی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN1 در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی مجدآبادی فراهانی مجدآبادی فراهانی , جعفرپور جعفرپور , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار , سبک خیز سبک خیز چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی روشهای مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تلخه آل ابراهیم آل ابراهیم , راشد محصل راشد محصل , میقانی میقانی , باغستانی باغستانی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف‌هرز سهرابی سهرابی , راشد محصل راشد محصل , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , موسوی موسوی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ عطار عطار , رهنما رهنما , عراقی عراقی , صدروی صدروی , صلاتی صلاتی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی بقایای حشره کش ایمیداکلوپرید در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای حسن زاده حسن زاده , بهرامی فر بهرامی فر , اسماعیلی ساری اسماعیلی ساری چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه‌های Pythium ultimum جمع‌آوری‌شده از استان‌های خراسان شمالی و رضوی عظیمیان عظیمیان , روحانی روحانی , مهدیخانی مهدیخانی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 شناسایی نماتد های انگل گیاهی فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم , مکرم حصار مکرم حصار چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 ارزیابی کنترل بیولوژیکی دو جدایه از اکتینومیستهای ضد قارچی ایرانی بر علیه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرایط آزمایشگاه وگلخانه سالاری سالاری , شهیدی بنجار شهیدی بنجار , صادقی صادقی , پنجه که پنجه که , امینایی امینایی , شاکری شاکری چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی مکانیسم های آنتاگونیستی Bacillus spp.در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum صفری اصل صفری اصل , روحانی روحانی , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار , جهانبخش جهانبخش چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در ذرت (Zea mays) جمالی جمالی , احمدوند احمدوند , سپهری سپهری , جاهدی جاهدی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 قارچ های هیفومیست‌ جدا شده ازحشرات و اثر بیماریزایی آنها روی سوسک کلرادو در استان همدان اسدا...پور اسدا...پور , ظفری ظفری , زارع زارع چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 پیش بینی الگوی توزیع جمعیت علف هرز جوموشی(Hordeum glaucum steud.) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مکاریان مکاریان , روحانی روحانی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 Abstract Abstract Abیtract چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 مقاومت آنتی زنوزی کلن های مختلف صنوبر به سه آفت مهم در استان آذربایجان شرقی نیكدل نیكدل , دردایی دردایی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 جداسازی و شناسایی عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه پرتقال و نارنگی علیان علیان , زمانی زاده زمانی زاده , الهی نیا الهی نیا , مقصودی مقصودی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه‌های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor) ولایتی ولایتی , زمانی زمانی , جامی الاحمدی جامی الاحمدی , راشد محصل راشد محصل , حسینی حسینی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 معرفی گونه هایی از جنس Steiner, 1945 Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی باعدل چری باعدل چری , مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم , روحانی روحانی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 شناسائی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزائی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی عسکری فرسنگی عسکری فرسنگی , روحانی روحانی , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار , مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم , مکرم حصار مکرم حصار چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 ردیابی ویروس S سیب زمینی (PVS) با استفاده از روش های سرولوژیکی و آزمون اختصاصی RT-PCR در استان های خراسان رضوی و همدان پاکباز پاکباز , جعفرپور جعفرپور , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 گزارش یک جنس و دو گونه جدید از زیرراسته Aphelenchina برای فون نماتدهای ایران رفیعی رفیعی , مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم , نجفی نیا نجفی نیا چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 تأثیر سه فرآورده بیولوژیک بر بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در مزرعه والد ساروی والد ساروی , صدروی صدروی , بهرامی بهرامی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن ایزدی ایزدی , راشد محصل راشد محصل , زند زند , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , لكزیان لكزیان چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 بررسی جنبه‌هایی از زیست‌شناسی کرم ساقه‌خوار برنج، Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) در مزارع برنج مازندران قهاری قهاری , طبری طبری چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 تأثیر تعداد شخم و میزان مصرف علفکش متریبوزین بر روی ساختار علف های هرز سیب زمینی سیدی نسب سیدی نسب , محمددوست چمن آباد محمددوست چمن آباد , نوری قنبلانی نوری قنبلانی , اصغری اصغری چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 اثر تیامتوکسام روی فعالیت تونل زنی و تغذیه ای موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی فتح اللهی فتح اللهی , حبیب پور حبیب پور , محرمی پور محرمی پور , کچیلی کچیلی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 تأثیر عوامل محیطی بر روی جوانه زنی و سبز شدن سس شرقی (Cuscuta monogyna Vahl) ابراهیمی ابراهیمی , اسلامی اسلامی , زند زند چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 بررسی اثر تاریخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف های هرز و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.) ولی الله پور ولی الله پور , خاکزاد خاکزاد , قلی پوری قلی پوری , براری براری چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 تعیین جمعیت اپی فیتی باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae روی علف های هرز باغات زردآلوی مبتلا به شانکر باکتریایی میرمعصوم عراقی میرمعصوم عراقی , رهنما رهنما چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 اولین گزارش زنبور Alloxysta castanea (Hartig, 1841) (Hym.: Figitidae: Charipinae) هیپرپارازیتوئید شته Hyalopterus pruni (Hom.: Aphididae)در ایران جعفری احمدآبادی جعفری احمدآبادی , مدرس اول مدرس اول , پوژاد ویلار پوژاد ویلار چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 تأثیر عناصر پرمصرف (NPK) بر مهار کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Prostigmata: Tetranychidae) روی لوبیا قرمز رقم درخشان و مشخصه‌های زراعی محصول عبدالامیر محیسنی , مختار داشادی , محمد شاهوردی , محمدحسن كوشكی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز آفتابگردان (Helianthus annus L.) در غرب استان گیلان جعفر اصغری , علی واحدی , حمیدرضا خوش قول چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus) منصور سارانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 تشکیل بایو فیلم توسط سودوموناس‌های فلورسنت و نقش آن درکنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici سمیه الوانی , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , مسعود احمدزاده چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 تأثیر کاربرد کود اوره و علفکش تو- فور- دی بر تراکم و آرایش علف های هرز و عملکرد گندم زمستانه حمیدرضا محمددوست چمن آباد , بهناز پورمرادكلیبر , علی اصغری چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 بررسی ویروس ابلقی میخک (CarMV) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (FUM2) بهروز جعفرپور , محمدعلی سبك‌خیز , ماهرخ فلاحتی رستگار , سمیرا پاكباز چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 بررسی اثر نیتروژن بر قابلیت رقابت کلزا (Brassica napus) در برابر علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) با استفاده از مدل های تجربی فاطمه سلیمانی , گودرز احمدوند , بیژن سعادتیان چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران نفیسه دیوسالار , سالار جمالی , حسن پدرام فر , حسین طاهری چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 تأثیر آفت پروانه جوانهخوار بلوط .Tortrix viridana L بر پهنای دوایر سالیانه بلوط ویول (.Quercus libani Oliv) در جنگلهای پیرانشهر و سردشت عباس بانج شفیعی , جواد اسحاقی راد , احمد علیجانپور , مجید پاتو چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 کنترل بیولوژیکی جمعیت زمستان گذران کرم ساقه خوارنواری برنج Chilo suppressalis پس از برداشت برنج بوسیله قارچ Beauveria bassiana در شرایط مزرعه فرزاد مجیدی شیل‌سر , فریدون پاداشت‌دهكایی , مجید نحوی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون (توتال) در خاک ابراهیم ایزدی , محمد حسن راشد محصل , قدریه محمودی , معصومه دهقان چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ای كمال حاج محمدنیا قالی باف , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , اسكندر زند چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 شناسایی نماتودهای انگل گیاهی مزارع کلزا و پراکنش آنها در استان های اصفهان و فارس (مقاله کوتاه پژوهشی)هادی كریمی‌پورفرد , مجید پاك نیت , زهرا تنهامعافی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس (مقاله کوتاه پژوهشی)دانیال رضایی , غلامحسین حق‌نیا , امیر لكزیان , محمد حسن زاده خیاط , حوریه نصیرلی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 بررسی تأثیر برخی روش‌های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف‌های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف‌کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) محمد حسن راشد محصل , کمال حاج محمدنیا قالی باف , سید احمد حسینی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 تغییرات فصلی جمعیت شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer(Hom., Aphididae) روی تعدادی از ارقام متداول سیب زمینی در اردبیل لیلا متقی نیا , قدیر نوری قنبلانی , جبرائیل رزمجو , هوشنگ رفیعی دستجردی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی وحیده عرفانی پور قاسمی , عصمت مهدیخانی مقدم , حمید روحانی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 بررسی ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) در چند استان کشور و واکنش سه ژنوتیپ لوبیا به آن مهتاب پیمبری , مینا كوهی حبیبی , غلامحسین مصاحبی , كرامت اله ایزدپناه چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف‌های تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album) ابراهیم ایزدی دربندی , نجمه نساری , فرزانه آذریان چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 بررسی فونستیک زنجرک های مزارع چغندر قند شهرستان مشهد و چناران نرگس موسوی محولاتی , مهدی مدرس اول چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 تغییرات تراکم، پراکنش فضایی و نمونه‏برداری دنباله‏ای جمعیت شکارگرهای مهم شته‏خوار در مزارع گندم منطقه‎ی گرگان علی افشاری چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 سمیت تنفسی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) زهرا گلستانی کلات , غلامحسین مروج , مجید عزیزی ارانی , سعید هاتفی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 تغییرات جمعیت کرم ساقه‌خوار برنج Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) در مؤسسه تحقیقات برنج مازندران حسن قهاری , مهرداد عمواقلی طبری چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 تأثیر افزودن مکمل های طبیعی به رژیم غذایی مصنوعی حشرات کامل بالتوری سبز (Chrysoperla carnea) روی برخی از ویژگی های زیستی آن در شرایط آزمایشگاهی ملیحه لک زائی , محمد حسن سرایلو , محسن یزدانیان چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی ناصر بیک زاده , بهروز جعفرپور , حمید روحانی , دیک پیترز , افشین حسنی مهربان چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 شناسایی مگس های میوه جنس Tephritis Latreille, 1804 (Diptera: Tephritidae) منطقه عجب شیر (استان آذربایجان شرقی) ( مقاله کوتاه پژوهشی )یاسر قراجه داغی , صمد خاقانی نیا , رضا فرشباف پورآباد , ابراهیم زرقانی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 تأثیر تراکم‌های مختلف لاروی ساقه‌خوار برنج Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) روی آلودگی بوته‌های برنج در شرایط کنترل شده (مقاله کوتاه پژوهشی)مهرداد عمواقلی طبری , حسن قهاری چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 شناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی امید علی عمارلو , حمید روحانی , عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی علف‌هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola) محمد حسن راشد محصل , ابراهیم کازرونی منفرد , محمد تقی آل ابراهیم چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 بررسی تأثیر عصاره‏های چند گیاه به همراه ماده ی شوینده علیه سفید بالک پنبه،Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera: Aleyrodidae) محمد حسن سرایلو چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 بررسی کاربرد چند علف‌کش به‌صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) محمد تقی آل‌ابراهیم , محمد حسن راشد محصل , استیو ویل کاکسون , محمد علی باغستانی , رضا قربانی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 ارزیابی تأثیر روش‌های شیمیایی و غیر شیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز در راستای کاهش مصرف علف‌کش‌ها در چغندرقند میثم زرگر , حسین نجفی , اسکندر زند , فریبا میقانی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف‌های هرز بر شاخص های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) ملیحه قنبری مطلق , مهدی راستگو , مجید پوریوسف , جلال صبا چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 اثر کنترلی ترکیب امواج میکروویو و سرمادهی بر روی حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis و Tribolium castaneum سمیه قاسم زاده , علی اصغر پورمیرزا , محمد حسن صفرعلیزاده , شبنم عاشوری چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 بررسی جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های نوعی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) تحت تأثیر عصارة آبی حاصل از اندام‌های هوایی چهار گیاه دارویی سید محمد کاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی زهره مرادی , بهروز جعفرپور , محمد علی سبک خیز چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 بررسی اثر تلفیقی سالیسیلیک اسید و قارچ Trichoderma harzianum BI بر مقاومت گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد گرهزای ریشه Meloidogyne javanica فاطمه ناصری نسب , نوازاله صاحبانی , حسن رضا اعتباریان چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum سارا مستوفی , منصور مشرقی , معصومه بحرینی , فاطمه عروجعلیان , پروانه پردلی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 تأثیر دو روش کنترلی سایه و قطع بر رشد علف های هرز آبزی سراتوفیلوم و میریوفیلوم تحت شرایط آزمایشگاهی (مقاله کوتاه پژوهشی)هانیه توحیدی فرید , یوسف فیلی زاده چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae)) ( diadema (Latreille, 1809 Anthidium از ایران (مقاله کوتاه پژوهشی)مرتضی راسخ عادل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT چکیده
جلد27 شماره 1 سال 1392 a abstract abیtract چکیده
جلد 26 شماره 1 سال 1391 ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT چکیده
جلد 26 شماره 2 سال 1391 ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT چکیده
جلد26 شماره 3 سال 1391 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 26 شماره 4 سال 1391 ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT چکیده
جلد27 شماره 2 سال 1392 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 27 شماره 4 سال 1392 abstract a a چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 abstract abstract abیtract چکیده
جلد28 شماره3 سال 1393 abstract . . چکیده
جلد 28 شماره 2 سال 1393 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 28 شماره4 سال 1393 abstract . . چکیده
جلد 29 شماره1 سال 1394 abstract . . چکیده
جلد 29 شماره2 سال 1394 abstract . . چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 abstract abstract abیtract چکیده
جلد29 شماره 4 سال 1394 abstract abstract . چکیده
جلد32، شماره 4، سال 1397 آنالیز بیان تعدادی از ژن‌های دفاعی در ژنوتیپ حساس و متحمل ذرت در پاسخ به آلودگی ویروس موزاییک کوتولگی ذرت فروه سادات مصطفوی نیشابوری , سید کاظم صباغ , احد یامچی , سعید نصر الله نژاد , ناصر پنجه که چکیده
جلد30 شماره 3 سال 1395 اثر آفتاب‏دهی و کود حیوانی در کنترل نماتد سیستی مزارع چغندرقند Heterodera schachtii Schmidt مهدی نصراصفهانی چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 اثر اختلاط علف‌کش‌ کلوپیرالید با سایر علف‌کش‌‌ها روی علف‌های‌هرز و عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgaris) حمید افضل نیا , علیرضا قائمی , محمد بازوبندی , علیرضا باقری چکیده
جلد26 شماره 3 سال 1391 اثر اسانس گندواش روی آنزیم‌های سم زدای کنه دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) مریم مهدوی مقدم , محمد قدمیاری , خلیل طالبی جهرمی , نرگس معماری زاده چکیده
جلد 34، شماره 2، سال 1399 اثر برخی علف‌کش‌ها و کولتیواسیون بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در استان کرمانشاه کیانوش مرادی , المیرا محمدوند , جعفر اصغری چکیده
جلد 26 شماره 2 سال 1391 اثر برهم‌کنش علف‌های‌هرز، تراکم کاشت و تقسیط نیتروژن بر عملکرد گندم دیم عباسعلی یزدانی , حسین غدیری , سید عبدالرضا کاظمینی چکیده
جلد31 شماره 1 سال 1396 اثر تراکم بذروکاربردبرخی علفکش‏های پس رویشیبر کنترلعلف‏‏های هرزوعملکردگندم (Triticum aestivum L.) میثم بابایی , سعید سعیدی پور چکیده
جلد28 شماره3 سال 1393 اثر تماسی فرمولاسیون های تهیه شده بر مبنای عصاره و اسانس‌های گیاهی روی کنه تارتن دولکه ای نرگس عزیزیان , حمید رضا صراف معیری , اورنگ کاوسی , علیرضا بلند نظر چکیده
جلد30 شماره 3 سال 1395 اثر تیمارهای شکست خواب بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو گونه علف هرز شنگ (Teragopogon collinus) و خاکشیر (Descurainia sophia) مرضیه مظهری , محمودرضا تدین چکیده
جلد27 شماره 1 سال 1392 اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر علف قناری(Phalaris minor Retz.) مسعود کارگر , مجتبی حسینی , محمد حسن راشد محصل چکیده
جلد 26 شماره 1 سال 1391 اثر جدایه‌هایی از قارچ‌های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتریBacillus subtilis در کنترل بیولوژیک نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه عصمت مهدیخانی مقدم , حمید روحانی چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 اثر دزهای کاهش یافته علف‌کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف‌های‌هرز مریم سمائی , مهدی راستگو , محمدحسن راشد محصل , علی قنبری چکیده
جلد30 شماره 2 سال 1395 اثر دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی بذر کنجد شیطانی (Cleome viscosa L.): علف هرز مهاجم مزارع سویا استان گلستان محبوبه شیردل , آسیه سیاهمرگویی , معصومه یونس آبادی چکیده
جلد27 شماره 2 سال 1392 اثر دور کنندگی سیرینول روی لارو و حشرات کاملTribolium castaneum (Herbst) (Col.: Tenebrionidae) و Oryzaephilus surinamensis (L.) (Col.: Cucujidae) با سه روش آزمایشگاهی مجتبی قانع جهرمی , علی اصغر پورمیرزا , محمد حسن صفرعلیزاده چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 اثر دگر آسیب علف‌هرز ازمک (Cardaria draba) بر خصوصیات جوانه‌زنی بذور رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) وذرت‌شیرین(Zea mays) مصطفی قبادی , محمدجواد مصطفوی , محسن موحدی دهنوی , ابوطالب رضایی برشنه چکیده
جلد26 شماره 3 سال 1391 اثر رقابت تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا مرتضی نورعلیزاده , یحیی ابطالی , اسکندر زند , رضا ولی الله پور چکیده
جلد 26 شماره 1 سال 1391 اثر رقابت علف های هرز چاودار (Secale cereale) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم زمستانه(Triticum aestivum L.) بیژن سعادتیان , گودرز احمدوند , فاطمه سلیمانی چکیده
جلد31 شماره 1 سال 1396 اثر روش¬¬های مدیریت تلفیقی علف¬¬های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه¬ای (Zea mays L.) در کرمانشاه روح اله امینی , هادی عبدی , عادل دباغ محمدی نسب چکیده
جلد 29 شماره1 سال 1394 اثر روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز و خاک‌ورزی بر مدیریت علف‌های هرز پنبه (Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم محبوبه سردار , محمدعلی بهدانی , سید وحید اسلامی , سهراب محمودی چکیده
جلد 30 شماره 4 سال 1395 اثر رژیم غذایی بید آرد بر برخی ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید آن، Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae) پریا سلطانی نژاد , اصغر شیروانی , مریم راشکی چکیده
جلد28 شماره3 سال 1393 اثر سطوح مختلف کود دامی بر ترکیب و تنوع علف‌های هرز در کشت مخلوط سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) قربانعلی اسدی , رضا قربانی , الهام عزیزی چکیده
جلد 27 شماره 4 سال 1392 اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف‌هرز مهاجم خربزه وحشی سیما سهرابی , علی قنبری , محمدحسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , جاوید قرخلو چکیده
جلد27 شماره 1 سال 1392 اثر شیوه کاشت، تراکم کاشت و میزان علف‌کش نیکوسولفورون روی علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل‌کراس KSC704 مجید عباس پور , مجتبی رهنما , محمدحسن هادی زاده , سعید خاوری چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 اثر ضد قارچی عصارة خام 27 گونة گیاهان دارویی علیه عامل لکه موجی گوجه فرنگی (Alternaria solani) سمیرا قاسمی , معصومه خان احمدی , سعید عباسی چکیده
جلد،33 شماره 3، سال 1398 اثر طول دوره همجواری، تعداد و نوع گونه‌ی همجوار بر بروز مکانیسم‌های اجتناب از سایه در لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris) علی باقری , قربانعلی اسدی , علی قنبری چکیده
جلد32، شماره 4، سال 1397 اثر عصاره استخراج شده با حلال‌های مختلف در گیاه استبرق Calotropis procera (Willd) بر دموگرافی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.) محمد امین سمیع , مریم نجاتی , مهدی ضرابی چکیده
جلد28 شماره3 سال 1393 اثر غلظت های علف‌کش هالوکسی‌فوپ-آر- متیل‌استر در مراحل مختلف رشد علف های هرز برگ باریک گلرنگ طیبه زارعی , سید عبدالرضا کاظمینی , حبیب الله حمزه زرقانی چکیده
جلد 33 شماره 2 سال 1398 اثر غلظت‌های کشنده و زیرکشنده سه حشره‌کش روی برخی فرآسنجه¬های رشدی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor به روش تماسی و میزبان مسموم مژگان رضایی , شهرام حسامی , مهدی غیبی , هادی زهدی چکیده
جلد 26 شماره 2 سال 1391 اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حسین صادقی نامقی , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد34، شماره1، سال 1399 اثر قارچ¬های میکوریزایی Glomus mosseae و شبه¬میکوریزایی Piriformospora indica بر رشد گیاه¬چه گندم و چند گونه علف هرز گودرز احمدوند , معصومه دهقان بنادکی , اسکندر زند چکیده
جلد34، شماره1، سال 1399 اثر متقابل بین نوع نازل و ساعت کاربرد در روز بر کارایی پاراکوات در مهار گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) اکبر علی وردی , محمد شریفی چکیده
جلد 28 شماره4 سال 1393 اثر محلول‌پاشی عناصر سیلیس، پتاسیم و روی بر برخی ویژگی‌های زراعی و خسارت بیماری بلاست و کرم ساقه خوار نواری Chilo suppressalis Walker)) برنج رقم طارم هاشمی نعمت اله صداقت , همت اله پیردشتی , سیده ارحامه فلاح شمسی , عبدالرضا رنجبر , سحر لیلایی چکیده
جلد30 شماره 2 سال 1395 اثر مقایسه ای تراکم در نژادهای تک جنسی و دوجنسی زنبور Lysiphlebus fabarum، بر سوپرپارازیتیسم روی شته سیاه باقلا Aphis fabae لیلی محسنی , ارش راسخ , فرحان کچیلی چکیده
جلد30 شماره 3 سال 1395 اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) مریم غلامشاهی , علی قنبری , مهری صفاری , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم سمائی چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در دو سامانه آبیاری غرقابی و قطره‌ای روزبه زنگوئی نژاد , سید عبدالرضا کاظمینی چکیده
جلد 28 شماره4 سال 1393 اثر پی‌پرونیل بوتوکساید در حساسیت پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistacia Burkhardt and Lauterer به آفت‌کش آمیتراز و فعالیت ویژه آنزیم استراز پویان مصلحی , علی علیزاده , محمد قدمیاری چکیده
جلد29 شماره 4 سال 1394 اثر کشندگی نانوسیلیکا (SiO2) و نانواکسیدمس CuO)) روی شب‌پره آرد، Ephestia kuehniella Zeller رعنا فرزان , حمزه ایزدی , علی بازماندگان چکیده
جلد 31 شماره 3سال 1396 اثر کودهای آلی در تراکم جمعیت نماتد سیستی چغندرقند Heterodera schachtii Schmidt 1871 ندا هلالات , مهدی نصراصفهانی , مجید اولیا چکیده
جلد 30 شماره 4 سال 1395 اثر گرمادهی با امواج مایکروویو بر مرگ و میر شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. و شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. و تعیین انرژی مصرفی آن در محصول کشمش راحیل میرابی مقدم , رضا صادقی , مسعود تقی زاده چکیده
جلد32، شماره1، سال 1397 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی سورگوم و تلخه بر رشد گیاهچه و فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در گندم، چغندرقند، سلمه‌تره و تاج خروس اعظم حاتمی همپا , عبدالله جوانمرد , محمدتقی آل ابراهیم , امید سفالیان چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 اثرات آنتاگونیستی باکتری استرپتومایسس روی نماتد مولد گره ریشه کیوی سمانه بشیری , سالار جمالی , مرتضی گل محمدی چکیده
جلد،33 شماره 4، سال 1398 اثرات اسانس برخی از گیاهان دارویی به روش تدخینی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه کاهو به عنوان شاخص سمیه میرمصطفائی , مجید عزیزی , یاشیهارو فوجی چکیده
جلد26 شماره 3 سال 1391 اثرات اسانس های اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی بازدارندگی تخمریزی و کاهش جمعیت حشرات کامل نسل F1 سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) زهرا گلستانی کلات , غلامحسین مروج , مجید عزیزی ارانی چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 اثرات بوراکر و ترکیب بوراکر و فورفورال روی موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی رقیه خدادادیان , بهزاد حبیب پور , محمد سعید مصدق چکیده
جلد 26 شماره 4 سال 1391 اثرات تاریخ کاشت ارقام سویا (Glycine max L.) و علفکش ها بر روی تراکم گونه ای علف های هرز رحمان خاکزاد , رضا ولی اله پور , عبدالقیوم قلی پوری , سید ابراهیم نورانی چکیده
جلد29 شماره 4 سال 1394 اثرات حشره کشی عصاره‌ی شش گونه گیاه دارویی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae) مریم مبارکیان , عباسعلی زمانی , جواد کریم زاده اصفهانی , ناصر معینی نقده , محمد سعید امامی چکیده
جلد 33 شماره 2 سال 1398 اثرات دُزهای کاهش یافته بروموکسینیل+تو، فور-دی و کود نیتروژن بر عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در رقابت با پنیرک (Malva neglecta Wallr.) کاظم بوعذار , الهام الهی فرد , عبدالرضا سیاهپوش چکیده
جلد31، شماره 4، سال1396 اثرات دگرآسیبی عصاره آبی تلخه (Acroptilon repens L.) و سورگوم (Sorghum bicolor L.) بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیمی برخی گیاهان زراعی و علفهای هرز اعظم حاتمی همپا , عبدالله جوانمرد , محمد تقی آل ابراهیم , امید سفالیان چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 اثرات زیستی اسانس پوست میوه چند گونه مرکبات روی شپشه‌ی آرد (Coleoptera: Tenebrionidae) Tribolium confusum Duval مهدی کبیری رئیس آباد , محمود محمدی شریف , ملیحه کبیری نسب چکیده
جلد 33 شماره 2 سال 1398 اثرات عمق دفن غده و نوع بافت خاک بر صفات بیولوژیکی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) فرامرز رفیعی سربیژن نسب , حمیدرضا محمددوست چمن آباد , احمد آئین , محمد تقی آل ابراهیم , علی اصغری چکیده
جلد31 شماره 1 سال 1396 اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه¬ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae) شهربانو صبوری , غلامحسین مروج , حسین صادقی نامقی , محبت محبی چکیده
جلد 26 شماره 4 سال 1391 ارتباط بین دو پدیده تنوع فازی و تشکیل بیوفیلم در سودوموناس‌های فلورسنت و قابلیت آنها در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici فائزه باقری , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , روح اله صابری ریسه چکیده
جلد32، شماره 4، سال 1397 ارزيابي اثر نوع سمپاش و دُز علف¬كش تری بنورون- متیل (گیاهستار) در کنترل علف¬های¬هرز پهن برگ اراضی گندم آبی فرید بدیع , لیلا علیمرادی , علی اصغر چیت بند , سعید جاهدی پور چکیده
جلد 34، شماره 2، سال 1399 ارزيابي كارايي قارچ‌كش آلیادو در كنترل بیماری شبه قارچی گموز مرکبات یعقوب محمد علیان , سیده نجمه بنی‌هاشمیان , سید مهدی بنی‌هاشمیان , مرتضی گل محمدی , ایمان جوربنیان چکیده
جلد32، شماره1، سال 1397 ارزیابی آزمایشگاهی مواد مغذی افزودنی به عنوان محرک‌های تغذیه‌ای برای موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) مرجان اختلاط , بهزاد حبیب پور , معصومه ضیایی , لادن پورسرتیپ چکیده
جلد31 شماره2 سال 1396 ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ‌سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله‌های سیب‌زمینی ایستگاههای قرنطینه‌ای ایران امه هانی نبوی چاشمی , ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاحتی رستگار , کبری مسلم خانی , وحید جهانبخش مشهدی چکیده
جلد31 شماره2 سال 1396 ارزیابی آنتاگونیستی برخی جدایه¬های قارچی روی نماتد سیست طلایی سیب¬زمینی (Globodera rostochiensis) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه در استان همدان خدیجه عباسی , دوستمراد ظفری چکیده
جلد29 شماره 4 سال 1394 ارزیابی اثر برخی روغن های گیاهی بر کارایی علف کش پینوکسادن (آکسیال) در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) مهدی راستگو , مسعود کارگر , حمزه اسداللهی چکیده
جلد 27 شماره 4 سال 1392 ارزیابی اثر دزهای کاهش‌یافته علف‌کش فورام‌سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف‌های هرز ذرت در (Zea mays L.) فرشته آهنگرانی فرهانی , علی قنبری , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی چکیده
جلد32، شماره1، سال 1397 ارزیابی اثر دگرآسیبی دوره‌های پوسیدگی اندام‌های مختلف گوش‌بره (Chrozophora tinctoria L.) بر رشد گیاه‌چه گوجه‌فرنگی (.Lycopersicon esculentum mill) حسین حمامی , آرمین آزادی , رضا صدرآبادی چکیده
جلد32، شماره3، سال 1397 ارزیابی اثر زمان کاربرد علف¬کش توتال (متسولفورون¬متیل 25 درصد+ سولفوسولفورون 75 درصد) بر برخی صفات اکوتیپ¬های جودره (Hordeum spontaneum K. Koch) ایران سعید محمدی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , موسی الرضا وفایی تبار , ابراهیم ایزدی دربندی چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.) رضا قربانی , سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , روح اله آفریکان چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون در کنترل علف‌قناری (Phalaris minor Retz.) مسعود کارگر , محمد حسن راشد محصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی چکیده
جلد31 شماره2 سال 1396 ارزیابی اثر مویان‌های کاتیونی و غیر یونی بر کارآیی علف‌کش‌های بازدارنده‌ی استولاکتات سینتاز در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) حسین حمامی , رضا قربانی , اکبر علی وردی چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 ارزیابی اثرات اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + ام سی-پی آ در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره وحید سرابی , علی قنبری , محمدحسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , مهدی راستگو چکیده
جلد31 شماره2 سال 1396 ارزیابی اثرات بازدارندگی‌ نمک‌های مختلف بر کارایی علف‌کش‌ توفوردی در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) مهناز میرزایی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند چکیده
جلد،33 شماره 3، سال 1398 ارزیابی اثرات کودهای آلی و زیستی بر ماندگاری علف‌کش تریفلورالین در خاک با استفاده از روش گازکروماتوگرافی مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط چکیده
جلد32، شماره1، سال 1397 ارزیابی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون + ریم¬سولفورون با علف‌کش توفوردی + ام¬سی¬پی¬آ در کنترل علف¬هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) وحید سرابی , علی قنبری , محمدحسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , مهدی راستگو چکیده
جلد 30 شماره 1 سال 1395 ارزیابی امواج آلتراسونیک در دفع شپشه‌ی قرمز آرد Tribolium castaneum Herbs پرویز احمدی مقدم , آرش روابخش , سید محمد حسن کماریزاده چکیده
جلد30 شماره 3 سال 1395 ارزیابی برخی علف‌کش‌ها در کنترل علف‌های‌ هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در جیرفت و کرج ابراهیم ممنوعی , محمدرضا کرمی نژاد , محمد حسن راشد محصل , پرویز شیمی , احمد آئین چکیده
جلد 30 شماره 1 سال 1395 ارزیابی تأثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) ابراهیم ایزدی , مهدی راستگو , علی قنبری , روح الله افریکان چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 ارزیابی تأثیر حشره‌کش فیپرونیل در کنترل کرم ساقه‌خوار نواری برنج ) (Chilo suppressalis Walker در شالیزار فرزاد مجیدی شیل سر , مهرداد عمواقلی طبری , محمدعلی امینی خلف بادام چکیده
جلد،33 شماره 3، سال 1398 ارزیابی تأثیر روغن‌های گیاهی بر بهبود کنترل قیاق (Sorghum halepense L.) توسط ستوکسیدیم حسین حمامی , سید سجاد محمودی چکیده
جلد31، شماره 4، سال1396 ارزیابی تحمل برخی پایه¬های مرکبات به نماتد مرکبات در گلخانه (Tylenchulus semipenetrans) یعقوب محمد علیان , سیده نجمه بنی هاشمیان , مرتضی گل محمدی , سید مهدی بنی هاشمیان , سمانه بشیری چکیده
جلد 26 شماره 4 سال 1391 ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشد محصل , قدریه محمودی , معصومه دهقان چکیده
جلد 31 شماره 3سال 1396 ارزیابی تحمل به یخ¬زدگی گیاه مهاجم گل¬گندم (L. Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط پاییزه عباس عباسیان , قربانعلی اسدی , رضا قربانی چکیده
جلد 28 شماره4 سال 1393 ارزیابی تراکم جمعیت و خسارت خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند Lixus incanescens (Col.: Curculionidae) روی شش رقم چغندرقند سید علی اصغر فتحی , علی اکبر عابدی چکیده
جلد 31 شماره 3سال 1396 ارزیابی تراکم جمعیت و پارازیتیسم، (Hubner) Helicoverpa armigera و Spodoptera exigua (Hubner)، روی دوازده رقم گوجه‌فرنگی در شرایط مزرعه هدی صالحی پور , حسنعلی واحدی , ناصر معینی نقده , عباسعلی زمانی چکیده
جلد28 شماره3 سال 1393 ارزیابی تراکم و ویژگی های رویشی علف های هرز برنج (Oryza sativa L.) در کشت تلفیقی برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.) محمد غروی بایگی , همت اله پیردشتی , ارسطو عباسیان , قاسم آقاجانی مازندرانی چکیده
جلد 33، شماره 1، سال 1398 ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علف‌کش تریفلورالین در خاک مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط چکیده
جلد 30 شماره 4 سال 1395 ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن علی اصغر چیت بند , سید بهنام کلالی , علیرضا قائمی , سعید جاهدی پور چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum) (مقاله کوتاه پژوهشی)سید داوود سجادیان , سعید جاهدی پور , محمدحسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 34، شماره 2، سال 1399 ارزیابی شیوه‌های تهیه بستر بذر و کاربرد علف‌کش در مدیریت علف‌های هرز لوبیا (Phaselous vulgaris L.) مرید علی فتحی , الهام الهی فرد , عبدالرضا سیاه‍‍‍پوش چکیده
جلد 30 شماره 4 سال 1395 ارزیابی عکس العمل سی ژنوتیپ پاکوتاه محلب به بیماری پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه به روش آزمایشگاهی محمد حاجیان شهری , ابراهیم گنجی مقدم , حمید افضلی چکیده
جلد32، شماره2، سال 1397 ارزیابی عکس‌العمل تعدادی از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica طیبه سلیمانی , مجید اولیاء , فریبا حیدری , محمودرضا تدین چکیده
جلد32، شماره2، سال 1397 ارزیابی قدرت رقابت ژنوتیپ‌های ذرت (Zea mays L.) با علف‌های هرز در مقادیر مختلف نیتروژن عادل مدحج , علی کیهانی چکیده
جلد34، شماره1، سال 1399 ارزیابی كائولين در كنترل جمعيت كنه قرمز اروپائي درختان سيب در ايران مسعود اربابی , غلامعلی اکبرزاده شوکت , حسین کربلائی خیاوی , محمد سعید امامی , هاشم کمالی , حسین فرازمند چکیده
جلد،33 شماره 4، سال 1398 ارزیابی لاين‌های پنبه تراريخته در برابر آفات بالپولكدار مهم پنبه در شرایط مزرعه‌اي سیدالیاس مرتضوی , مرتضی عرب‌سلمانی , حامد حسن زاده خانکهدانی چکیده
جلد32، شماره3، سال 1397 ارزیابی مقاومت ارقام آبی گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi مرضیه معتمدی , مهدی نصراصفهانی , عیدی بازگیر , مصطفی درویش¬نیا چکیده
جلد 26 شماره 2 سال 1391 ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گونه های روغنی Brassica نسبت به شته خردل Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae) در شرایط گلخانه ای سمانه رودپشتی , غلامحسین مروج , مجتبی حسینی چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار(AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) مرتضی قربانی , حمید روحانی , عصمت مهدیخانی مقدم , یونس رضائی دانش , امین میرشمسی چکیده
جلد،33 شماره 4، سال 1398 ارزیابی مقاومت برخی ارقام تجاری و لاین¬های پیشرفته گندم به شته¬ی روسی گندم، Diuraphis noxia (Mordvilko) قدیر نوری قنبلانی , جواد ابراهیمی حاجیکلائی , مژگان مردانی طلایی , جبرائیل رزمجو , سیدعلی اصغر فتحی چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه بهاره رمضانی , عصمت مهدیخانی مقدم , حمید روحانی چکیده
جلد 31 شماره 3سال 1396 ارزیابی مقاومت نسبی 30 ژنوتیپ پاکوتاه محلب به چهار گونه‌ی فیتوفتورا در گلخانه و باغ محمد حاجیان شهری , ابراهیم گنجی مقدم , حمید افضلی چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 ارزیابی مقاومت نسبی برخی ارقام زردآلو به بیمارگر Wilsonomyces carpophilus عامل بیماری غربالی درختان میوه هسته دار محمد حاجیان شهری , ابراهیم گنجی مقدم , محمود رضا کریمی شهری چکیده
جلد 26 شماره 4 سال 1391 ارزیابی مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه ی مغان حجت توکلی , قدیر نوری قنبلانی , جبرائیل رزمجو , مسعود تقی زاده , پرویز شریفی زیوه چکیده
جلد32، شماره1، سال 1397 ارزیابی نه پودر گیاهی برای کنترل سوسک چهارنقطه¬ای حبوبات Callosobrucus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae) حدیث محمدی نوری , جهانشیر شاکرمی , شهریار جعفری , نرگس عینی چکیده
جلد30 شماره 3 سال 1395 ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) امیرحسین ناظمی , قربانعلی اسدی , رضا قربانی چکیده
جلد27 شماره 2 سال 1392 ارزیابی پرآزاری جدایه‌های قارچ (Pers.) Fr. Cytospora chrysosperma روی نهال ها و شاخه های بریده گردو خدیجه عباسی , سعید عباسی , خلیل بردی فتوحی فر , روح اله شریفی چکیده
جلد29 شماره 4 سال 1394 ارزیابی کارآیی جدایه های تریکودرما برای کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه لوبیا در زنجان مریم خدایی , رقیه همتی چکیده
جلد31 شماره 1 سال 1396 ارزیابی کارآیی دو قارچ‌کش در کنترل بیماری لکه آجری روی دو رقم بادام در حاشیه زاینده رود ناصر امانی فر چکیده
جلد28 شماره3 سال 1393 ارزیابی کارآیی علف‌کش مایستر- ادی (فورام‌سولفورون+ یدوسولفورون+ ایزوگزادیفن) در کنترل علف‌های ‌هرز مختلف مزارع ذرت دانه‌ای کرج، جیرفت و فارس محمد علی باغستانی میبدی , ابراهیم ممنوعی , فرخ‌الدین قزلی , اسكندر زند , فرید لطفی‌ماوی چکیده
جلد 26 شماره 1 سال 1391 ارزیابی کارآیی و مطالعه دامنه میزبانی سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus (Col.: Bruchidae) جهت کنترل بیولوژیک علف‌ هرز خارشتر در بیرجند ابوذر اسماعیلی , سعید مودی , محمدرضا طارقیان , محمود عالیچی چکیده
جلد30 شماره 3 سال 1395 ارزیابی کارایی علف کش های ثبت شده بر کنترل گونه های علف های هرز و عملکرد برنج (Oryza sativa) راتون رحمان خاکزاد , رضا ولی اله پور , محمد تقی آل ابراهیم چکیده
جلد34، شماره1، سال 1399 ارزیابی کنترل شیمیایی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزارع پیاز (Allium cepa L.) جنوب کرمان فرامرز رفیعی سربیژن نسب , حمیدرضا محمددوست چمن آباد , احمد آئین , محمدتقی آل ابراهیم , علی اصغری چکیده
جلد31 شماره 1 سال 1396 استخراج و شناسایی متابولیت¬های ثانویهTrichoderma atroviridae (6022) و بررسی اثرات ضدقارچی آنها مائده شهیری طبرستانی , کامران رهنما , محسن جهانشاهی , سعید نصرالله نژاد , محمدحسین فاطمی چکیده
جلد 30 شماره 4 سال 1395 استفاده از منحنی های هم‌اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum) مسعود کارگر , رضا قربانی , محمد حسن راشد محصل , مهدی راستگو چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط علفکشهای کلوپیرالید و گلایفوسیت در کنترل علف هرز تلخه مجید عباس پور , علی اصغر چیت بند , محمد رضا ملک آرا , حسین توکلی چکیده
جلد30 شماره 3 سال 1395 امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه Rhizoctonia solani و برخی مکانیسم های آن فریبا نیک رفتار , پریسا طاهری , سعید طریقی چکیده
جلد29 شماره 4 سال 1394 امکان سنجی کاهش مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) در گندم (Triticum aestivum L.) با کمک مدیریت کاربرد نیتروژن ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , روح الله افریکان چکیده
جلد32، شماره2، سال 1397 انتخاب نازل مناسب به منظور پاشش ستوکسیدیم در دو سرعت باد برای کنترل علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis ssp. ludoviciana) اکبر علی وردی چکیده
جلد 26 شماره 1 سال 1391 اولین گزارش Gonia ornata Meigen 1826 (Diptera: Tachinidae) پارازیتوئید لارو Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuidae) در ایران (مقاله کوتاه پژوهشی)حسین صادقی نامقی , قربانعلی اسدی چکیده
جلد 26 شماره 2 سال 1391 اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به‌عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار (Aphis punicae Pass.) در ایران ( مقاله کوتاه)حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , نجیبه‌ جلالی مقدم چکیده
جلد26 شماره 3 سال 1391 اولین گزارش دو گونه کنه تارتن (Acari: Tetranychidae) در ایران فرحناز درمیانی , حسین صادقی نامقی چکیده
1 الی 300(از مجموع 736 مورد) 1 2 3 > >>