داوران

لیست داوران نشریه حفاظت گیاهان سال 1399

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت/سازمان

شناسه ارکید

1

لیدا

فکرت

دانشگاه فردوسی مشهد

 

2

ابراهیم

شکوهی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

3

محمد امین

سمیع

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

4

مائده

ملایی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

5

حمیدرضا

پوریان

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

6

امیر

محسنی امین

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

 

7

خدیجه

عباسی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

8

محمد علی

سبک خیز خیاط

دانشگاه فردوسی مشهد

 

9

محمدحسن

هادیزاده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

10

حسین

صادقی نامقی

ددانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-8329-2699

11

هادی

خاطری

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

12

ابراهیم

ایزدی دربندی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-1576-9563

13

حسین

حمامی

دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

 

14

مهدی

حسن پور

دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

 

15

ابراهیم

ممنوعی

مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

 

16

مهدی

راستگو

دانشگاه فردوسی مشهد

 

17

فاطمه

آزاد دیسفانی

فردوسی مشهد/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

18

ناصر

بیک زاده

مشهد-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

19

وحید

جهانبخش

دانشگاه فردوسی مشهد

 

20

حسن

مکاریان

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

21

سیدمظفر

منصوری

تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 

22

عزیز

شیخی گرجان

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

 

23

سپیده

انورخواه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

24

الهام

الهی فرد

دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

25

زهره

مرادی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

26

مجتبی

ممرآبادی

کپنهاک دانمارک/فردوسی مشهد

 

27

سارا

قارونی کاردانی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

 

28

سیما

سهرابی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

29

اسماعیل

ابراهیمی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

30

حمیدرضا

محمددوست چمن آباد

دانشگاه محقق اردبیلی

 

31

کمال

حاج محمدنیا قالی باف

دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات

 

32

علی اصغر

چیت بند

دانشگاه لرستان

 

33

عصمت

مهدیخانی مقدم

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-0310-6284

34

علی

گلی زاده

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

 

35

حبیب

عباسی پور

دانشگاه شاهد تهران

 

36

مجتبی

حسینی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-6299-9118

37

مریم

خضری

استادیار مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

 

38

مهدی

نصراصفهانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

 

39

سید اکبر

خداپرست

دانشگاه گیلان

 

40

محمد

بنایان اول

دانشگاه فردوسی مشهد

 

41

لیلا

علیمرادی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، واحد گلبهار

 

لیست داوران نشریه حفاظت گیاهان سال 1398

42

ساره

بقائی راوری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

43

محمدعلی

تاجیک قنبری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

44

مهدی

مهرابی کوشکی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

45

سید حسن

مرعشی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-3545-7487

46

اکبر

علی وردی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

47

سید وحید

اسلامی

دانشگاه بیرجند

 

48

جواد

کریمی برنگ

دانشگاه فردوسی مشهد

 

49

شهرام

حسامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 

50

جواد

کریم زاده اصفهانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 

51

سیدکریم

موسوی

بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

 

52

ارش

راسخ

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

53

حسین

مددی

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

 

54

محمد

سعادتی

دانشگاه بیرجند

 

55

سمیه

الوانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

56

حبیب اله

چاره گانی

دانشگاه یاسوج

 

57

سید احمد

حسینی

رفسنجان- دانشگاه ولی عصر(عج)

 

58

محممود رضا

کریمی شهری

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

59

ناهید

حیدرزاده

دانشگاه بجنورد

 

60

محمودرضا

گلزاریان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

61

جاوید

قرخلو

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

62

اورنگ

کاوسی

دانشگاه زنجان

 

63

المیرا

محمدوند

دانشگاه گیلان

 

64

فاطمه

طبسی نژاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

65

حسن

بریمانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

66

مهدی

اسفندیاری

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

67

مجید

میراب بالو

دانشگاه ایلام

 

68

علی

قنبری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

69

افشار

آزادبخت

دانشگاه بیرجند

 

70

قدریه

محمودی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

71

حامد

جوادی

دانشگاه پیام نور

 

72

سرور

خرم دل

دانشگاه فردوسی مشهد

 

73

حمزه

ایزدی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

74

وحید

مهدوی

بخش تحقیقات گیاه پزشکی/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

 

75

زینب

اورسجی

دانشگاه گنبد کاووس