نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرایش کاشت ارزیابی تأثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 93-108]
 • آرد گندم اثر رژیم غذایی بید آرد بر برخی ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید آن، Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 709-717]
 • آزمایش های دز- پاسخ پی جویی توده های علف های هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و شلمی (Rapistrum rugosum L.) مقاوم به علف کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان و معرفی روشی نوین برای تشخیص جمعیت های مقاوم در این گونه های هرز [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 347-358]
 • آفات انار مطالعه عوامل مؤثر در شکار تله های فرمونی کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 481-487]
 • آفات انباری ارزیابی امواج آلتراسونیک در دفع شپشه‌ی قرمز آرد Tribolium castaneum Herbs [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 45-81]
 • آفات انباری اثر گرمادهی با امواج مایکروویو بر مرگ و میر شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. و شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. و تعیین انرژی مصرفی آن در محصول کشمش [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 702-708]
 • آفات سیر شناسایی گونه های تریپس مزارع سیر استان همدان و تعیین گونه ی غالب [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 209-218]
 • آفت جوانه خوار بلوط بررسی شاخص های تغذیه ای جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) روی بلوط دارمازو (Quercus infectoria) و وی ول (Q. libani)، در جنگل های بلوط شهرستان پیرانشهر [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 321-327]
 • آفت کش ها مقایسه کارایی روغن های رایج و ترکیبات حشره کش در کنترل سفید بالک گلخانه ای (Trialeurodes vaporariorum (Westwood), (Hem.: Aleyrodidae) روی رز و بررسی برهمکنش آن ها [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 718-726]
 • آفت کشی اثر گرمادهی با امواج مایکروویو بر مرگ و میر شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. و شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. و تعیین انرژی مصرفی آن در محصول کشمش [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 702-708]
 • آلودگی تأثیرتاریخ های مختلف نشاکاری ارقام مختلف برنج در کنترل کرم ساقه خوار نواری برنج Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 109-117]
 • آلودگی بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت شپشک Mercetaspis halli (Green) روی درختان بادام و هلو در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 587-594]
 • آنالیز رگرسیونی شناسایی گونه های غالب تریکودرما در باغات پسته ی استان کرمان [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 82-92]
 • آنالیز فیلوژنتیک شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا (BCMV) و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا (BCMNV) در استان مازندران [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 143-150]
 • آنالیز فیلوژنتیکی شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus; SCMV) در استان مازندران [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 639-645]
 • آویشن باغی بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 547-552]

ا

 • اتال‌فلورالین تأثیر مصرف پیش‌رویشی تعدادی از علف‌کش‌ها‌ی متداول بر روی جمعیت علف‌های‌هرز، خصوصیات رویشی، گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 118-126]
 • اثر افزایشی استفاده از منحنی های هم‌اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 610-621]
 • اثر سینرژیستی مقایسه کارایی روغن های رایج و ترکیبات حشره کش در کنترل سفید بالک گلخانه ای (Trialeurodes vaporariorum (Westwood), (Hem.: Aleyrodidae) روی رز و بررسی برهمکنش آن ها [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 718-726]
 • اثر هم افزایی استفاده از منحنی های هم‌اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 610-621]
 • اثر هم کاهی تأثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاشی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون محتوی کربنات کلسیم در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 188-198]
 • اثر هم کاهی استفاده از منحنی های هم‌اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 610-621]
 • اختلاط علف‌کش ها استفاده از منحنی های هم‌اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 610-621]
 • اخلال در جفت‏گیری مهار آفت کرم سیب (L.) (Lep.:Tortricidae) Cydia pomonellaبا استفاده از روش اخلال در جفت گیری با فرمون های مصنوعی در استان خراسان رضوی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 646-653]
 • ارتفاع بوته تأثیر تداخل یولاف وحشی (Avena fatua) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سیستان [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 14-21]
 • ارتفاع نصب تله تأثیر برخی عوامل بر کارایی تله‌های فرومونی برای شکار شب پره فری در باغ‌های گردو [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 407-415]
 • استان مرکزی شناسایی و معرفی بال ریشکداران (Thysanoptera) مزارع لوبیا در مناطقی از استان مرکزی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 151-163]
 • استخراج نوکلئیک اسید مقایسه روش های استخراج آر.آن.ای برای شناسائی ویروس برگ بادبزنی مو [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 127-133]
 • اسیدسولفوریک بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب بذر علف هرز بز دندان (Tragus racemosus L. AlI.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 541-546]
 • اصفهان اثر آفتاب‏دهی و کود حیوانی در کنترل نماتد سیستی مزارع چغندرقند Heterodera schachtii Schmidt [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 488-493]
 • اصلاح ارقام مطالعه توانایی و تحمل رقابت 18 رقم گندم(Triticum aestivum L.) در حضور علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 629-638]
 • اکسی فلورفن تأثیر مصرف پیش‌رویشی تعدادی از علف‌کش‌ها‌ی متداول بر روی جمعیت علف‌های‌هرز، خصوصیات رویشی، گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 118-126]
 • القای مقاومت امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه Rhizoctonia solani و برخی مکانیسم های آن [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 441-448]
 • الکتروفورز پروتئین بررسی تنوع فنوتیپی استرین‌های عامل جرب معمولی سیب‌زمینی (Streptomyces sp.) در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 31-41]
 • اندازه غده بررسی برخی از جنبه های مرفولوژی و بیولوژی ریشه‌های غده‌‌ای و بذر علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 388-395]
 • انگشت نگاری بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بلاست مرکبات در غرب مازندران و شرق گیلان [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 359-367]
 • ایران معرفی برخی نماتدهای انگل گیاهی از فروراسته Tylenchomorpha از باغ های چای ایران [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 22-30]
 • ایوکسینیل تأثیر مصرف پیش‌رویشی تعدادی از علف‌کش‌ها‌ی متداول بر روی جمعیت علف‌های‌هرز، خصوصیات رویشی، گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 118-126]

ب

 • باکتری بررسی تأثیر مایکوریزا و آزوسپیریلوم بر مقاومت ارقام گندم به زنگ زرد [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 379-387]
 • باکتری های اندوفیت معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas rhodesiae وsp. Acinetobacter مؤثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 754-756]
 • بدون خاک ورزی تأثیر سامانه های مختلف خاک ورزی و تناوب‌های زراعی بر تراکم علف هرز جودره [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 505-517]
 • بذر اثر تیمارهای شکست خواب بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو گونه علف هرز شنگ (Teragopogon collinus) و خاکشیر (Descurainia sophia) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 533-536]
 • برد الکترونیکی ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 230-241]
 • برگ پرچم بررسی تأثیر مایکوریزا و آزوسپیریلوم بر مقاومت ارقام گندم به زنگ زرد [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 379-387]
 • بقایا تأثیر سامانه های مختلف خاک ورزی و تناوب‌های زراعی بر تراکم علف هرز جودره [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 505-517]
 • بقایای گندم پویایی جمعیت علف‏ های هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum durum L.) در سامانه‏ های بدون خاک ورزی و خاک ورزی رایج [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 313-320]
 • بید آرد اثر گرمادهی با امواج مایکروویو بر مرگ و میر شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. و شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. و تعیین انرژی مصرفی آن در محصول کشمش [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 702-708]

پ

 • پارازیتوئید اثر مقایسه ای تراکم در نژادهای تک جنسی و دوجنسی زنبور Lysiphlebus fabarum، بر سوپرپارازیتیسم روی شته سیاه باقلا Aphis fabae [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 251-260]
 • پارازیتیسم اثر رژیم غذایی بید آرد بر برخی ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید آن، Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 709-717]
 • پارامترهای رشدی معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas rhodesiae وsp. Acinetobacter مؤثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 754-756]
 • پالیزین مقایسه کارایی سه آفت کش گیاهی کم خطر با دو کنه کش شیمیایی و روغن معدنی رایج علیه کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 304-312]
 • پتانسیل آب پایه تجزیه هیدروتایم جوانه‌زنی بذر شاه‌افسر (Melilotus officinalis (L.) Lam.)، خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 518-532]
 • پراکسیداز امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه Rhizoctonia solani و برخی مکانیسم های آن [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 441-448]
 • پروتئاز، عصاره های پروتئینی تأثیر مهارکننده های پروتئینی بذر گیاهی بر فعالیت پروتئاز گوارشی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 449-459]
 • پرورش انبوه اثر مقایسه ای تراکم در نژادهای تک جنسی و دوجنسی زنبور Lysiphlebus fabarum، بر سوپرپارازیتیسم روی شته سیاه باقلا Aphis fabae [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 251-260]
 • پسته جدول زندگی دو جنسی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Mentries) با تغذیه از شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer)و پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burkhardt and lauterer در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 54-62]
 • پنیرک ارزیابی برخی علف‌کش‌ها در کنترل علف‌های‌ هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در جیرفت و کرج [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 368-378]
 • پوسیدگی طوقه و ریشه ارزیابی عکس العمل سی ژنوتیپ پاکوتاه محلب به بیماری پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه به روش آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 701-963]
 • پیچک ارزیابی برخی علف‌کش‌ها در کنترل علف‌های‌ هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در جیرفت و کرج [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 368-378]
 • پیش سرمایی بررسی برخی از جنبه های مرفولوژی و بیولوژی ریشه‌های غده‌‌ای و بذر علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 388-395]

ت

 • تابع توزیع تجمعی تجزیه هیدروتایم جوانه‌زنی بذر شاه‌افسر (Melilotus officinalis (L.) Lam.)، خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 518-532]
 • تاتوره ارزیابی برخی علف‌کش‌ها در کنترل علف‌های‌ هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در جیرفت و کرج [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 368-378]
 • تاج‌خروس ارزیابی برخی علف‌کش‌ها در کنترل علف‌های‌ هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در جیرفت و کرج [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 368-378]
 • تاریخ کاشت تأثیرتاریخ های مختلف نشاکاری ارقام مختلف برنج در کنترل کرم ساقه خوار نواری برنج Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 109-117]
 • تاکسونومی گونه‌هایی از بالا خانواده Aphelenchoidea (Nematoda: Rhabditida) مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 261-269]
 • تاکسونومی شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 460-467]
 • تخم زنده زائی بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت شپشک Mercetaspis halli (Green) روی درختان بادام و هلو در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 587-594]
 • تداخل همزیستی اثر مقایسه ای تراکم در نژادهای تک جنسی و دوجنسی زنبور Lysiphlebus fabarum، بر سوپرپارازیتیسم روی شته سیاه باقلا Aphis fabae [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 251-260]
 • تراکم بررسی اثرات متقابل رقابتی کلزا (Brassica napus) در برابر خردل وحشی (arvensis Sinapis) با استفاده از روش سری جایگزینی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 677-683]
 • تراکم علف هرز پویایی جمعیت علف‏ های هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum durum L.) در سامانه‏ های بدون خاک ورزی و خاک ورزی رایج [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 313-320]
 • تراکم علف هرز ارزیابی کارایی علف کش های ثبت شده بر کنترل گونه های علف های هرز و عملکرد برنج (Oryza sativa) راتون [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 494-504]
 • تراکم گیاهی تأثیر تداخل یولاف وحشی (Avena fatua) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سیستان [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 14-21]
 • ترکیبات برگ تأثیر مواد معدنی برگ چهار میزبان مختلف روی زیست شناسی و زنده مانی لاروهای سوسک برگ خوار نارون (Xanthogaleruca luteola Muller) (Coleoptera: Chrysomelidae) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 1-6]
 • ترکیبات طبیعی مقایسه کارایی سه آفت کش گیاهی کم خطر با دو کنه کش شیمیایی و روغن معدنی رایج علیه کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 304-312]
 • تریازین تأثیر بقایای علف‌کش پرومترین بر زیست توده میکروبی خاک و گیاهان زراعی مختلف از طریق زیست سنجی [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 337-346]
 • تری بنورن متیل پی جویی توده های علف های هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و شلمی (Rapistrum rugosum L.) مقاوم به علف کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان و معرفی روشی نوین برای تشخیص جمعیت های مقاوم در این گونه های هرز [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 347-358]
 • تریپس شناسایی و معرفی بال ریشکداران (Thysanoptera) مزارع لوبیا در مناطقی از استان مرکزی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 151-163]
 • تریپس شناسایی گونه های تریپس مزارع سیر استان همدان و تعیین گونه ی غالب [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 209-218]
 • تریفلورالین تأثیر مصرف پیش‌رویشی تعدادی از علف‌کش‌ها‌ی متداول بر روی جمعیت علف‌های‌هرز، خصوصیات رویشی، گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 118-126]
 • تریکودرما شناسایی گونه های غالب تریکودرما در باغات پسته ی استان کرمان [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 82-92]
 • تعدیل کننده تأثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاشی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون محتوی کربنات کلسیم در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 188-198]
 • تغییرات جمعیت بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگرهای آن در مشهد [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 164-173]
 • تغییرات جمعیت بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت شپشک Mercetaspis halli (Green) روی درختان بادام و هلو در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 587-594]
 • تله مهار آفت کرم سیب (L.) (Lep.:Tortricidae) Cydia pomonellaبا استفاده از روش اخلال در جفت گیری با فرمون های مصنوعی در استان خراسان رضوی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 646-653]
 • تله فرمونی مطالعه عوامل مؤثر در شکار تله های فرمونی کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 481-487]
 • تناوب دما و نور اثر تیمارهای شکست خواب بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو گونه علف هرز شنگ (Teragopogon collinus) و خاکشیر (Descurainia sophia) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 533-536]
 • تنداکسیر مقایسه کارایی سه آفت کش گیاهی کم خطر با دو کنه کش شیمیایی و روغن معدنی رایج علیه کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 304-312]
 • تنش علف کش تأثیر قارچ های میکوریزایی و علف‌کش ترفلان بر سبز شدن، رشد و درصد کلونیزاسیون ریشه در گیاه شبدر سفید (Trifolium repens L) [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 199-208]
 • تنوع کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در شهرستان مشهد [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 744-753]
 • تنوع ژنتیکی بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بلاست مرکبات در غرب مازندران و شرق گیلان [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 359-367]
 • تولید انبوه تأثیر دماهای ثابت و نوساندار، هنگام نگهداری لارو زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae) در دمای پایین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 270-283]
 • تیمار شیمیایی اثر تیمارهای شکست خواب بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو گونه علف هرز شنگ (Teragopogon collinus) و خاکشیر (Descurainia sophia) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 533-536]

ج

 • جدول زندگی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک هفت نقطه ای (L.) Coccinella septempunctata در رژیم غذایی شته گل سرخ (L.) Macrosiphum rosae [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 284-291]
 • جرب معمولی سیب‌زمینی بررسی تنوع فنوتیپی استرین‌های عامل جرب معمولی سیب‌زمینی (Streptomyces sp.) در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 31-41]
 • جمینی ویروس ها شناسایی مولکولی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند مرتبط با لوبیا در استان زنجان [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 654-663]
 • جوانه زنی مدل سازی الگوی جوانه زنی دو توده تاج خروس در واکنش به دما [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 328-336]
 • جیبرلیک اسید بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب بذر علف هرز بز دندان (Tragus racemosus L. AlI.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 541-546]

چ

 • چغندرقند شناسایی مولکولی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند مرتبط با لوبیا در استان زنجان [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 654-663]
 • چمن کاهش اثر منفی حامل آب‏ سخت بر کارایی توفوردی+ ام سی پی آ‏ به وسیله سولفات آمونیوم [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 553-561]

خ

 • خاک ورزی پویایی جمعیت علف‏ های هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum durum L.) در سامانه‏ های بدون خاک ورزی و خاک ورزی رایج [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 313-320]
 • خاک ورزی حفاظتی واکنش علف های هرز ذرت به گیاهان پوششی ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa) و خلر (Lathyrus sativus) در سیستم های مختلف خاک ورزی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 396-406]
 • خانواده Coccinellidae پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک هفت نقطه ای (L.) Coccinella septempunctata در رژیم غذایی شته گل سرخ (L.) Macrosiphum rosae [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 284-291]
 • خراسان رضوی معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 242-250]
 • خراسان رضوی مهار آفت کرم سیب (L.) (Lep.:Tortricidae) Cydia pomonellaبا استفاده از روش اخلال در جفت گیری با فرمون های مصنوعی در استان خراسان رضوی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 646-653]
 • خراسان رضوی کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در شهرستان مشهد [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 744-753]
 • خصوصیات فنوتیپی بررسی تنوع فنوتیپی استرین‌های عامل جرب معمولی سیب‌زمینی (Streptomyces sp.) در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 31-41]

د

 • درختان نارون تأثیر مواد معدنی برگ چهار میزبان مختلف روی زیست شناسی و زنده مانی لاروهای سوسک برگ خوار نارون (Xanthogaleruca luteola Muller) (Coleoptera: Chrysomelidae) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 1-6]
 • درصد جوانه زنی بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب بذر علف هرز بز دندان (Tragus racemosus L. AlI.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 541-546]
 • دز پاسخ بررسی کارایی علف کش اگزادیارژیل در کنترل علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در مراحل مختلف رشدی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 426-440]
 • دز کاهش یافته ارزیابی تأثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 93-108]
 • دشمنان طبیعی بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگرهای آن در مشهد [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 164-173]
 • دماهای کاردینال جوانه زنی اثر دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی بذر کنجد شیطانی (Cleome viscosa L.): علف هرز مهاجم مزارع سویا استان گلستان [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 292-303]
 • دورکنندگی ارزیابی امواج آلتراسونیک در دفع شپشه‌ی قرمز آرد Tribolium castaneum Herbs [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 45-81]

ذ

 • ذرت ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 468-480]
 • ذرت و نیشکر شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus; SCMV) در استان مازندران [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 639-645]

ر

 • ردیابی مطالعه عوامل مؤثر در شکار تله های فرمونی کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 481-487]
 • رز مقایسه کارایی روغن های رایج و ترکیبات حشره کش در کنترل سفید بالک گلخانه ای (Trialeurodes vaporariorum (Westwood), (Hem.: Aleyrodidae) روی رز و بررسی برهمکنش آن ها [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 718-726]
 • رس بررسی سابقه کاربرد بر کارایی علف کش متریبوزین در کنترل سلمه تره(Chenopodium album) در خاک های مختلف [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 134-142]
 • رشد نسبی سطح برگ مقایسه سمیت گیاهی مت سولفورون متیل، تربوتیلازین و 3، 5- دی کلروفنل با استفاده از آزمون عدسک آبی (Lemna minor L.) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 7-13]
 • رقابت تأثیر تداخل یولاف وحشی (Avena fatua) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سیستان [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 14-21]
 • رقابت اثر مقایسه ای تراکم در نژادهای تک جنسی و دوجنسی زنبور Lysiphlebus fabarum، بر سوپرپارازیتیسم روی شته سیاه باقلا Aphis fabae [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 251-260]
 • رقابت اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 416-425]
 • رقابت بررسی اثر روش های کاشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) تحت سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 595-609]
 • رقابت بین گونه ای بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونه ای و برخی شاخص های رشدی گونه های مزرعه ذرت ((Zea mays L. [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 63-74]
 • رقابت درون گونه ای بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونه ای و برخی شاخص های رشدی گونه های مزرعه ذرت ((Zea mays L. [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 63-74]
 • رقم دنا بررسی تأثیر مایکوریزا و آزوسپیریلوم بر مقاومت ارقام گندم به زنگ زرد [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 379-387]
 • رقم های برنج تأثیرتاریخ های مختلف نشاکاری ارقام مختلف برنج در کنترل کرم ساقه خوار نواری برنج Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 109-117]
 • رگرسیون غیرخطی اثر دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی بذر کنجد شیطانی (Cleome viscosa L.): علف هرز مهاجم مزارع سویا استان گلستان [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 292-303]
 • رنگ تله تأثیر برخی عوامل بر کارایی تله‌های فرومونی برای شکار شب پره فری در باغ‌های گردو [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 407-415]
 • روش سطح پاسخ بهینه سازی فاکتورهای مؤثر در کارایی قارچ Beauveria bassiana در کنترل شب پره موم خوار بزرگ(Galleria mellonella L.) با روش سطح پاسخ [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 684-692]
 • روش کاشت پیاز بررسی اثر روش های کاشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) تحت سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 595-609]
 • روغن ها مقایسه کارایی روغن های رایج و ترکیبات حشره کش در کنترل سفید بالک گلخانه ای (Trialeurodes vaporariorum (Westwood), (Hem.: Aleyrodidae) روی رز و بررسی برهمکنش آن ها [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 718-726]

ز

 • زاگرس بررسی شاخص های تغذیه ای جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) روی بلوط دارمازو (Quercus infectoria) و وی ول (Q. libani)، در جنگل های بلوط شهرستان پیرانشهر [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 321-327]
 • زبان گنجشک معرفی چهار گونه ی جدید زنبور پارازیتوئید از خانواده ی Eulophidae روی درخت زبان گنجشک از ایران [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 537-540]
 • زمان ظهور گل تأثیر همزیستی قارچ آربسکولار میکوریزا سویه (Glomus intraradice) بر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca. Pers) در کشت گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 526-572]
 • زنبور پارازیتوئید معرفی چهار گونه ی جدید زنبور پارازیتوئید از خانواده ی Eulophidae روی درخت زبان گنجشک از ایران [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 537-540]
 • زنجان شناسایی مولکولی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند مرتبط با لوبیا در استان زنجان [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 654-663]
 • زوفا بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 547-552]
 • زیست توده علف های هرز ارزیابی تأثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 93-108]
 • زیست توده علف های هرز بررسی کارایی علف کش اگزادیارژیل در کنترل علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در مراحل مختلف رشدی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 426-440]
 • زیست سنجی بررسی آزمون زیست سنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 177-178]
 • زیست سنجی در پتری دیش پی جویی توده های علف های هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و شلمی (Rapistrum rugosum L.) مقاوم به علف کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان و معرفی روشی نوین برای تشخیص جمعیت های مقاوم در این گونه های هرز [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 347-358]
 • زیست شناسی جدول زندگی دو جنسی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Mentries) با تغذیه از شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer)و پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burkhardt and lauterer در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 54-62]

ژ

 • ژن پروتئین پوششی شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus; SCMV) در استان مازندران [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 639-645]

س

 • سختی آب تأثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاشی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون محتوی کربنات کلسیم در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 188-198]
 • سرمادهی مرطوب بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب بذر علف هرز بز دندان (Tragus racemosus L. AlI.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 541-546]
 • سطح برگ اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 416-425]
 • سفید بالک گلخانه مقایسه کارایی روغن های رایج و ترکیبات حشره کش در کنترل سفید بالک گلخانه ای (Trialeurodes vaporariorum (Westwood), (Hem.: Aleyrodidae) روی رز و بررسی برهمکنش آن ها [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 718-726]
 • سم شناسی اکولوژیک مقایسه سمیت گیاهی مت سولفورون متیل، تربوتیلازین و 3، 5- دی کلروفنل با استفاده از آزمون عدسک آبی (Lemna minor L.) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 7-13]
 • سورگوم بررسی آزمون زیست سنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 177-178]
 • سولفونیل اوره ها ارزیابی تأثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 93-108]
 • سیرینول مقایسه کارایی سه آفت کش گیاهی کم خطر با دو کنه کش شیمیایی و روغن معدنی رایج علیه کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 304-312]
 • سینگل کراس 704 ارزیابی تأثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 93-108]

ش

 • شاخص های تنوع زیستی بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگرهای آن در مشهد [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 164-173]
 • شباهت ژنتیکی تنوع ژنتیکی جدایه هایAlternaria alternata عامل لکه موجی گوجه فرنگی در استان خوزستان با کمک نشانگرهای ریزماهواره [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 573-586]
 • شبدر سفید کاهش اثر منفی حامل آب‏ سخت بر کارایی توفوردی+ ام سی پی آ‏ به وسیله سولفات آمونیوم [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 553-561]
 • شبکه عصبی ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 230-241]
 • شپشک سپردار بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت شپشک Mercetaspis halli (Green) روی درختان بادام و هلو در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 587-594]
 • شپشه دندانه دار اثر گرمادهی با امواج مایکروویو بر مرگ و میر شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. و شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. و تعیین انرژی مصرفی آن در محصول کشمش [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 702-708]
 • شته سیاه باقلا تأثیر دماهای ثابت و نوساندار، هنگام نگهداری لارو زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae) در دمای پایین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 270-283]
 • شته ی گل سرخ بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگرهای آن در مشهد [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 164-173]
 • شدت آلودگی بررسی تأثیر مایکوریزا و آزوسپیریلوم بر مقاومت ارقام گندم به زنگ زرد [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 379-387]
 • شکارگر جدول زندگی دو جنسی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Mentries) با تغذیه از شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer)و پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burkhardt and lauterer در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 54-62]
 • شکل تله تأثیر برخی عوامل بر کارایی تله‌های فرومونی برای شکار شب پره فری در باغ‌های گردو [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 407-415]
 • شکل‌شناسی شناسایی گونه های غالب تریکودرما در باغات پسته ی استان کرمان [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 82-92]
 • شناسایی معرفی برخی نماتدهای انگل گیاهی از فروراسته Tylenchomorpha از باغ های چای ایران [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 22-30]
 • شهرسازی نوسان جمعیت، الگوی توزیع فضایی و مدیریت پسیل زبان گنجشک Psyllopsis discrepans Flor (Hem., Psyllidae) در شهر کرمانشاه [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 727-743]

ص

 • صفات رشدی اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 416-425]

ض

 • ضد عفونی خاک اثر آفتاب‏دهی و کود حیوانی در کنترل نماتد سیستی مزارع چغندرقند Heterodera schachtii Schmidt [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 488-493]
 • ضریب رقابت نسبی بررسی اثرات متقابل رقابتی کلزا (Brassica napus) در برابر خردل وحشی (arvensis Sinapis) با استفاده از روش سری جایگزینی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 677-683]

ط

 • طول دوره زندگی اثر رژیم غذایی بید آرد بر برخی ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید آن، Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 709-717]
 • طول دوره ی لاروی تأثیر مواد معدنی برگ چهار میزبان مختلف روی زیست شناسی و زنده مانی لاروهای سوسک برگ خوار نارون (Xanthogaleruca luteola Muller) (Coleoptera: Chrysomelidae) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 1-6]

ع

 • عدسک آبی مقایسه سمیت گیاهی مت سولفورون متیل، تربوتیلازین و 3، 5- دی کلروفنل با استفاده از آزمون عدسک آبی (Lemna minor L.) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 7-13]
 • عصاره گیاهی تأثیر بازدارندگی عصاره های گیاه آقطی (Sambucus ebulus) بر رشد قارچ Macrophomina phaseolina و استخراج مواد مؤثره آن ها [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 622-628]
 • علف‌کش ارزیابی برخی علف‌کش‌ها در کنترل علف‌های‌ هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در جیرفت و کرج [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 368-378]
 • علف‏کش کاهش اثر منفی حامل آب‏ سخت بر کارایی توفوردی+ ام سی پی آ‏ به وسیله سولفات آمونیوم [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 553-561]
 • علف کش بازدارنده ALS پی جویی توده های علف های هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و شلمی (Rapistrum rugosum L.) مقاوم به علف کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان و معرفی روشی نوین برای تشخیص جمعیت های مقاوم در این گونه های هرز [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 347-358]
 • علف کش چغندرقند ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 664-676]
 • علف کش خاک مصرف تأثیر قارچ های میکوریزایی و علف‌کش ترفلان بر سبز شدن، رشد و درصد کلونیزاسیون ریشه در گیاه شبدر سفید (Trifolium repens L) [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 199-208]
 • علف کش های سولفونیل اوره ارزیابی کارایی علف کش های ثبت شده بر کنترل گونه های علف های هرز و عملکرد برنج (Oryza sativa) راتون [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 494-504]
 • علف های هرز بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونه ای و برخی شاخص های رشدی گونه های مزرعه ذرت ((Zea mays L. [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 63-74]
 • علف های هرز ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 468-480]
 • علف هرز مدل سازی الگوی جوانه زنی دو توده تاج خروس در واکنش به دما [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 328-336]
 • علف هرز واکنش علف های هرز ذرت به گیاهان پوششی ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa) و خلر (Lathyrus sativus) در سیستم های مختلف خاک ورزی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 396-406]
 • علف هرز اثر تیمارهای شکست خواب بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو گونه علف هرز شنگ (Teragopogon collinus) و خاکشیر (Descurainia sophia) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 533-536]
 • علف‌هرز انگلی تأثیر همزیستی قارچ آربسکولار میکوریزا سویه (Glomus intraradice) بر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca. Pers) در کشت گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 526-572]
 • علف هرز پهن برگ ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 664-676]
 • عملکرد غده سیب زمینی بررسی کارایی علف کش اگزادیارژیل در کنترل علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در مراحل مختلف رشدی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 426-440]
 • عملکرد قند ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 664-676]
 • عملکرد نسبی بررسی اثرات متقابل رقابتی کلزا (Brassica napus) در برابر خردل وحشی (arvensis Sinapis) با استفاده از روش سری جایگزینی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 677-683]
 • عملیات سمپاشی نوسان جمعیت، الگوی توزیع فضایی و مدیریت پسیل زبان گنجشک Psyllopsis discrepans Flor (Hem., Psyllidae) در شهر کرمانشاه [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 727-743]

غ

 • غده دهی بررسی اثر روش های کاشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) تحت سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 595-609]
 • غذای خورده شده بررسی شاخص های تغذیه ای جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) روی بلوط دارمازو (Quercus infectoria) و وی ول (Q. libani)، در جنگل های بلوط شهرستان پیرانشهر [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 321-327]
 • غذای هضم شده بررسی شاخص های تغذیه ای جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) روی بلوط دارمازو (Quercus infectoria) و وی ول (Q. libani)، در جنگل های بلوط شهرستان پیرانشهر [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 321-327]
 • غلظت های مختلف علف کش بررسی سابقه کاربرد بر کارایی علف کش متریبوزین در کنترل سلمه تره(Chenopodium album) در خاک های مختلف [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 134-142]

ف

 • فایتوفتورا ارزیابی عکس العمل سی ژنوتیپ پاکوتاه محلب به بیماری پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه به روش آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 701-963]
 • فراوانی نوسان جمعیت، الگوی توزیع فضایی و مدیریت پسیل زبان گنجشک Psyllopsis discrepans Flor (Hem., Psyllidae) در شهر کرمانشاه [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 727-743]
 • فرکانس ارزیابی امواج آلتراسونیک در دفع شپشه‌ی قرمز آرد Tribolium castaneum Herbs [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 45-81]
 • فرمون جنسی مطالعه عوامل مؤثر در شکار تله های فرمونی کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 481-487]
 • فرمون جنسی مهار آفت کرم سیب (L.) (Lep.:Tortricidae) Cydia pomonellaبا استفاده از روش اخلال در جفت گیری با فرمون های مصنوعی در استان خراسان رضوی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 646-653]
 • فون کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در شهرستان مشهد [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 744-753]
 • فون، کنه های انباری معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 242-250]

ق

 • قارچ بررسی تأثیر مایکوریزا و آزوسپیریلوم بر مقاومت ارقام گندم به زنگ زرد [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 379-387]
 • قارچ میکوریزا تأثیر همزیستی قارچ آربسکولار میکوریزا سویه (Glomus intraradice) بر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca. Pers) در کشت گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 526-572]
 • قسمت در میلیون تأثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاشی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون محتوی کربنات کلسیم در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 188-198]

ک

 • کارت های چسبنده نوسان جمعیت، الگوی توزیع فضایی و مدیریت پسیل زبان گنجشک Psyllopsis discrepans Flor (Hem., Psyllidae) در شهر کرمانشاه [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 727-743]
 • کاهش عملکرد تأثیر تداخل یولاف وحشی (Avena fatua) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سیستان [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 14-21]
 • کاهش عملکرد مطالعه توانایی و تحمل رقابت 18 رقم گندم(Triticum aestivum L.) در حضور علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 629-638]
 • کرم ساقه خوار نواری تأثیرتاریخ های مختلف نشاکاری ارقام مختلف برنج در کنترل کرم ساقه خوار نواری برنج Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 109-117]
 • کرم سیب مهار آفت کرم سیب (L.) (Lep.:Tortricidae) Cydia pomonellaبا استفاده از روش اخلال در جفت گیری با فرمون های مصنوعی در استان خراسان رضوی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 646-653]
 • کشاورزی پایدار واکنش علف های هرز ذرت به گیاهان پوششی ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa) و خلر (Lathyrus sativus) در سیستم های مختلف خاک ورزی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 396-406]
 • کشاورزی پایدار مطالعه توانایی و تحمل رقابت 18 رقم گندم(Triticum aestivum L.) در حضور علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 629-638]
 • کشاورزی حفاظتی پویایی جمعیت علف‏ های هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum durum L.) در سامانه‏ های بدون خاک ورزی و خاک ورزی رایج [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 313-320]
 • کفشدوزک هفت نقطه ای پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک هفت نقطه ای (L.) Coccinella septempunctata در رژیم غذایی شته گل سرخ (L.) Macrosiphum rosae [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 284-291]
 • کلاس بندی ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 230-241]
 • کلریدازون+ دس‌مدیفام تأثیر مصرف پیش‌رویشی تعدادی از علف‌کش‌ها‌ی متداول بر روی جمعیت علف‌های‌هرز، خصوصیات رویشی، گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 118-126]
 • کلزا تأثیر بقایای علف‌کش پرومترین بر زیست توده میکروبی خاک و گیاهان زراعی مختلف از طریق زیست سنجی [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 337-346]
 • کل ماده خشک بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونه ای و برخی شاخص های رشدی گونه های مزرعه ذرت ((Zea mays L. [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 63-74]
 • کنترل بیولوژیک اثر رژیم غذایی بید آرد بر برخی ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید آن، Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 709-717]
 • کنترل علف های هرز بررسی کارایی علف کش اگزادیارژیل در کنترل علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در مراحل مختلف رشدی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 426-440]
 • کنترل علف هرز اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 416-425]
 • کنجد شیطانی اثر دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی بذر کنجد شیطانی (Cleome viscosa L.): علف هرز مهاجم مزارع سویا استان گلستان [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 292-303]
 • کنه قرمز مرکبات مقایسه کارایی سه آفت کش گیاهی کم خطر با دو کنه کش شیمیایی و روغن معدنی رایج علیه کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 304-312]
 • کود آلی بررسی آزمون زیست سنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 177-178]
 • کود زیستی بررسی آزمون زیست سنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 177-178]
 • کود نیتروژن بررسی اثر روش های کاشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) تحت سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 595-609]
 • کودهای دامی اثر آفتاب‏دهی و کود حیوانی در کنترل نماتد سیستی مزارع چغندرقند Heterodera schachtii Schmidt [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 488-493]
 • کومارین ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 468-480]
 • کیتوزان تأثیر کیتوزان بر القاء مقاومت سیستمیک در خیار به بوته میری ناشی از Pythium aphanidermatum [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 219-229]

گ

 • گاو آهن برگردان دار تأثیر سامانه های مختلف خاک ورزی و تناوب‌های زراعی بر تراکم علف هرز جودره [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 505-517]
 • گرمایش مایکروویو اثر گرمادهی با امواج مایکروویو بر مرگ و میر شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. و شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. و تعیین انرژی مصرفی آن در محصول کشمش [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 702-708]
 • گرهک تأثیر همزیستی قارچ آربسکولار میکوریزا سویه (Glomus intraradice) بر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca. Pers) در کشت گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 526-572]
 • گلخانه معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas rhodesiae وsp. Acinetobacter مؤثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 754-756]
 • گندم تأثیر سامانه های مختلف خاک ورزی و تناوب‌های زراعی بر تراکم علف هرز جودره [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 505-517]
 • گوجه فرنگی امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه Rhizoctonia solani و برخی مکانیسم های آن [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 441-448]
 • گونه ی غالب شناسایی و معرفی بال ریشکداران (Thysanoptera) مزارع لوبیا در مناطقی از استان مرکزی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 151-163]
 • گونه ی غالب شناسایی گونه های تریپس مزارع سیر استان همدان و تعیین گونه ی غالب [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 209-218]
 • گیاه پوششی واکنش علف های هرز ذرت به گیاهان پوششی ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa) و خلر (Lathyrus sativus) در سیستم های مختلف خاک ورزی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 396-406]
 • گیاه خوار شناسایی گونه های تریپس مزارع سیر استان همدان و تعیین گونه ی غالب [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 209-218]

ل

 • لپه تحلیل رفته بررسی برخی از جنبه های مرفولوژی و بیولوژی ریشه‌های غده‌‌ای و بذر علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 388-395]
 • لکه موجی تنوع ژنتیکی جدایه هایAlternaria alternata عامل لکه موجی گوجه فرنگی در استان خوزستان با کمک نشانگرهای ریزماهواره [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 573-586]
 • لوبیا شناسایی و معرفی بال ریشکداران (Thysanoptera) مزارع لوبیا در مناطقی از استان مرکزی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 151-163]
 • لوبیا شناسایی مولکولی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند مرتبط با لوبیا در استان زنجان [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 654-663]

م

 • ماده افزودنی کاهش اثر منفی حامل آب‏ سخت بر کارایی توفوردی+ ام سی پی آ‏ به وسیله سولفات آمونیوم [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 553-561]
 • مازندران شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus; SCMV) در استان مازندران [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 639-645]
 • ماندگاری تأثیر بقایای علف‌کش پرومترین بر زیست توده میکروبی خاک و گیاهان زراعی مختلف از طریق زیست سنجی [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 337-346]
 • مایع سلومی کنترل بیماری‌زایی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica با استفاده از فرآورده‌های کرم خاکیEisenia foetida در شرایط گلخانه [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 42-53]
 • مبارزه تلفیقی اثر آفتاب‏دهی و کود حیوانی در کنترل نماتد سیستی مزارع چغندرقند Heterodera schachtii Schmidt [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 488-493]
 • متری‌بوزین تأثیر مصرف پیش‌رویشی تعدادی از علف‌کش‌ها‌ی متداول بر روی جمعیت علف‌های‌هرز، خصوصیات رویشی، گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 118-126]
 • محتوای فنل کل امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه Rhizoctonia solani و برخی مکانیسم های آن [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 441-448]
 • محلب ارزیابی عکس العمل سی ژنوتیپ پاکوتاه محلب به بیماری پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه به روش آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 701-963]
 • مدل بتا تجزیه هیدروتایم جوانه‌زنی بذر شاه‌افسر (Melilotus officinalis (L.) Lam.)، خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 518-532]
 • مدل‌سازی تجزیه هیدروتایم جوانه‌زنی بذر شاه‌افسر (Melilotus officinalis (L.) Lam.)، خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 518-532]
 • مدل های رگرسیونی مدل سازی الگوی جوانه زنی دو توده تاج خروس در واکنش به دما [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 328-336]
 • مدیریت آفات نوسان جمعیت، الگوی توزیع فضایی و مدیریت پسیل زبان گنجشک Psyllopsis discrepans Flor (Hem., Psyllidae) در شهر کرمانشاه [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 727-743]
 • مدیریت غیرشیمیایی مطالعه توانایی و تحمل رقابت 18 رقم گندم(Triticum aestivum L.) در حضور علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 629-638]
 • مرزه بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 547-552]
 • مشهد معرفی چهار گونه ی جدید زنبور پارازیتوئید از خانواده ی Eulophidae روی درخت زبان گنجشک از ایران [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 537-540]
 • معادله لگاریتم لجستیک مقایسه سمیت گیاهی مت سولفورون متیل، تربوتیلازین و 3، 5- دی کلروفنل با استفاده از آزمون عدسک آبی (Lemna minor L.) [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 7-13]
 • مقاومت ارزیابی عکس العمل سی ژنوتیپ پاکوتاه محلب به بیماری پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه به روش آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 701-963]
 • مقاومت سیستمیک اکتسابی تأثیر کیتوزان بر القاء مقاومت سیستمیک در خیار به بوته میری ناشی از Pythium aphanidermatum [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 219-229]
 • مقاومت گیاهی بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگرهای آن در مشهد [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 164-173]
 • مقایسه مقایسه روش های استخراج آر.آن.ای برای شناسائی ویروس برگ بادبزنی مو [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 127-133]
 • مناطق شمالی ارزیابی کارایی علف کش های ثبت شده بر کنترل گونه های علف های هرز و عملکرد برنج (Oryza sativa) راتون [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 494-504]
 • منحنی غلظت- پاسخ و وزن خشک بررسی سابقه کاربرد بر کارایی علف کش متریبوزین در کنترل سلمه تره(Chenopodium album) در خاک های مختلف [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 134-142]
 • مهارکنندگی تأثیر مهارکننده های پروتئینی بذر گیاهی بر فعالیت پروتئاز گوارشی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 449-459]
 • موسیلاژ بررسی برخی از جنبه های مرفولوژی و بیولوژی ریشه‌های غده‌‌ای و بذر علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 388-395]
 • میکروارگانیسم تأثیر بقایای علف‌کش پرومترین بر زیست توده میکروبی خاک و گیاهان زراعی مختلف از طریق زیست سنجی [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 337-346]
 • مینوز گوجه فرنگی تأثیر مهارکننده های پروتئینی بذر گیاهی بر فعالیت پروتئاز گوارشی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 449-459]

ن

 • نرخ ذاتی افزایش جمعیت جدول زندگی دو جنسی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Mentries) با تغذیه از شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer)و پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burkhardt and lauterer در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 54-62]
 • نرخ ذاتی افزایش جمعیت پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک هفت نقطه ای (L.) Coccinella septempunctata در رژیم غذایی شته گل سرخ (L.) Macrosiphum rosae [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 284-291]
 • نرخ رشد نسبی بررسی شاخص های تغذیه ای جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) روی بلوط دارمازو (Quercus infectoria) و وی ول (Q. libani)، در جنگل های بلوط شهرستان پیرانشهر [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 321-327]
 • نرخ مصرف نسبی بررسی شاخص های تغذیه ای جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) روی بلوط دارمازو (Quercus infectoria) و وی ول (Q. libani)، در جنگل های بلوط شهرستان پیرانشهر [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 321-327]
 • نسبت جنسی تأثیر دماهای ثابت و نوساندار، هنگام نگهداری لارو زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae) در دمای پایین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 270-283]
 • نگهداری در سرما تأثیر دماهای ثابت و نوساندار، هنگام نگهداری لارو زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae) در دمای پایین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 270-283]
 • نماتد گونه‌هایی از بالا خانواده Aphelenchoidea (Nematoda: Rhabditida) مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 261-269]
 • نماتد شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 460-467]
 • نماتد ریشه گرهی بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 547-552]
 • نوسانات جمعیت نوسان جمعیت، الگوی توزیع فضایی و مدیریت پسیل زبان گنجشک Psyllopsis discrepans Flor (Hem., Psyllidae) در شهر کرمانشاه [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 727-743]
 • نوع فرومون تأثیر برخی عوامل بر کارایی تله‌های فرومونی برای شکار شب پره فری در باغ‌های گردو [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 407-415]
 • نیترات پتاسیم بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب بذر علف هرز بز دندان (Tragus racemosus L. AlI.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 541-546]

و

 • واریانس مولکولی تنوع ژنتیکی جدایه هایAlternaria alternata عامل لکه موجی گوجه فرنگی در استان خوزستان با کمک نشانگرهای ریزماهواره [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 573-586]
 • وجین دستی ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 664-676]
 • ورم تی کنترل بیماری‌زایی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica با استفاده از فرآورده‌های کرم خاکیEisenia foetida در شرایط گلخانه [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 42-53]
 • ورمی واش کنترل بیماری‌زایی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica با استفاده از فرآورده‌های کرم خاکیEisenia foetida در شرایط گلخانه [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 42-53]
 • وزن خشک اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 416-425]
 • وزن خشک بررسی اثرات متقابل رقابتی کلزا (Brassica napus) در برابر خردل وحشی (arvensis Sinapis) با استفاده از روش سری جایگزینی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 677-683]
 • وزن خشک اندام هوائی تأثیر همزیستی قارچ آربسکولار میکوریزا سویه (Glomus intraradice) بر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca. Pers) در کشت گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 526-572]
 • وزن خشک ریشه تأثیر همزیستی قارچ آربسکولار میکوریزا سویه (Glomus intraradice) بر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca. Pers) در کشت گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 526-572]
 • وزن خشک علف هرز ارزیابی کارایی علف کش های ثبت شده بر کنترل گونه های علف های هرز و عملکرد برنج (Oryza sativa) راتون [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 494-504]
 • ویتامین B1 امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه Rhizoctonia solani و برخی مکانیسم های آن [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 441-448]
 • ویروس ایرانی پیچیدگی بوته شناسایی مولکولی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند مرتبط با لوبیا در استان زنجان [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 654-663]
 • ویروس برگ بادبزنی مو مقایسه روش های استخراج آر.آن.ای برای شناسائی ویروس برگ بادبزنی مو [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 127-133]
 • ویروس موزائیک نیشکر شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus; SCMV) در استان مازندران [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 639-645]
 • ویژگی های آماری ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 230-241]

ه

 • هسته داران بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت شپشک Mercetaspis halli (Green) روی درختان بادام و هلو در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 587-594]
 • هلو جدول زندگی دو جنسی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Mentries) با تغذیه از شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer)و پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burkhardt and lauterer در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 54-62]
 • همدان شناسایی گونه های تریپس مزارع سیر استان همدان و تعیین گونه ی غالب [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 209-218]