علمی - پژوهشی

بازدید: 130
بازدید: 226
بازدید: 699

تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA

رباب قهرمان زاده, سید حسن مرعشی, کلمنس ون دی ویل, سعید ملک زاده, فرج ا... شهریاری, رنه اسمالدرز
بازدید: 123
بازدید: 126

بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی

(مقاله کوتاه پژوهشی)بهروز جعفرپور, محمدعلی سبك‌خیز
بازدید: 130

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 218