علمی - پژوهشی

بازدید: 120
بازدید: 214
بازدید: 692

تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA

رباب قهرمان زاده, سید حسن مرعشی, کلمنس ون دی ویل, سعید ملک زاده, فرج ا... شهریاری, رنه اسمالدرز
بازدید: 118
بازدید: 120

بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی

(مقاله کوتاه پژوهشی)بهروز جعفرپور, محمدعلی سبك‌خیز
بازدید: 123

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 212