علمی - پژوهشی

بازدید: 126
بازدید: 221
بازدید: 695

تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA

رباب قهرمان زاده, سید حسن مرعشی, کلمنس ون دی ویل, سعید ملک زاده, فرج ا... شهریاری, رنه اسمالدرز
بازدید: 119
بازدید: 122

بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی

(مقاله کوتاه پژوهشی)بهروز جعفرپور, محمدعلی سبك‌خیز
بازدید: 125

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 214