علمی - پژوهشی

شناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی

امید علی عمارلو, حمید روحانی, عصمت مهدیخانی مقدم
بازدید: 232

بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی علف‌هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola)

محمد حسن راشد محصل, ابراهیم کازرونی منفرد, محمد تقی آل ابراهیم
بازدید: 301

بررسی کاربرد چند علف‌کش به‌صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

محمد تقی آل‌ابراهیم, محمد حسن راشد محصل, استیو ویل کاکسون, محمد علی باغستانی, رضا قربانی
بازدید: 313

اثر کنترلی ترکیب امواج میکروویو و سرمادهی بر روی حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis و Tribolium castaneum

سمیه قاسم زاده, علی اصغر پورمیرزا, محمد حسن صفرعلیزاده, شبنم عاشوری
بازدید: 145

همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum

سارا مستوفی, منصور مشرقی, معصومه بحرینی, فاطمه عروجعلیان, پروانه پردلی
بازدید: 158

اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae)) ( diadema (Latreille, 1809 Anthidium از ایران

(مقاله کوتاه پژوهشی)مرتضی راسخ عادل, حسین صادقی نامقی, مجتبی حسینی
بازدید: 218

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 278