علمی - پژوهشی

اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه‌های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor)

ولایتی ولایتی, زمانی زمانی, جامی الاحمدی جامی الاحمدی, راشد محصل راشد محصل, حسینی حسینی
بازدید: 143

معرفی گونه هایی از جنس Steiner, 1945 Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی

باعدل چری باعدل چری, مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم, روحانی روحانی
بازدید: 253

شناسائی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزائی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی

عسکری فرسنگی عسکری فرسنگی, روحانی روحانی, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار, مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم, مکرم حصار مکرم حصار
بازدید: 429

گزارش یک جنس و دو گونه جدید از زیرراسته Aphelenchina برای فون نماتدهای ایران

رفیعی رفیعی, مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم, نجفی نیا نجفی نیا
بازدید: 235

تأثیر سه فرآورده بیولوژیک بر بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در مزرعه

والد ساروی والد ساروی, صدروی صدروی, بهرامی بهرامی
بازدید: 158

بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن

ایزدی ایزدی, راشد محصل راشد محصل, زند زند, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, لكزیان لكزیان
بازدید: 724

تأثیر تعداد شخم و میزان مصرف علفکش متریبوزین بر روی ساختار علف های هرز سیب زمینی

سیدی نسب سیدی نسب, محمددوست چمن آباد محمددوست چمن آباد, نوری قنبلانی نوری قنبلانی, اصغری اصغری
بازدید: 176

اثر تیامتوکسام روی فعالیت تونل زنی و تغذیه ای موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی

فتح اللهی فتح اللهی, حبیب پور حبیب پور, محرمی پور محرمی پور, کچیلی کچیلی
بازدید: 159
بازدید: 336

بررسی اثر تاریخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف های هرز و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.)

ولی الله پور ولی الله پور, خاکزاد خاکزاد, قلی پوری قلی پوری, براری براری
بازدید: 154

اولین گزارش زنبور Alloxysta castanea (Hartig, 1841) (Hym.: Figitidae: Charipinae) هیپرپارازیتوئید شته Hyalopterus pruni (Hom.: Aphididae)در ایران

جعفری احمدآبادی جعفری احمدآبادی, مدرس اول مدرس اول, پوژاد ویلار پوژاد ویلار
بازدید: 134

abstract

abstract abیtract
بازدید: 286