علمی - پژوهشی

بازدید: 447

بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی

زیدعلی زیدعلی, قربانی قربانی, كوچكی كوچكی, آزادبخت آزادبخت, جهانبخش جهانبخش, عاقل عاقل
بازدید: 421

مطالعه بیماریزایی جدایه‌های سه گونه پیتیوم بر روی چمن در استان تهران

خداشناس رودسری خداشناس رودسری, اخوت اخوت, میرابوالفتحی میرابوالفتحی, کافی کافی
بازدید: 273

ارزیابی باقیمانده حشره کش اتیون و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای

حسن زاده حسن زاده, بهرامی فر بهرامی فر, اسماعیلی ساری اسماعیلی ساری, مختاری مختاری
بازدید: 176

کنترل بیولوژیکی کپک خاکستری و القای پاسخ‌های دفاعی در سیب توسط Saccharomyces cerevisiae

علوی فرد علوی فرد, اعتباریان اعتباریان, صاحبانی صاحبانی, امینیان امینیان
بازدید: 129

تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد وفعالیت ضد قارچیBacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatu

صفری اصل صفری اصل, روحانی روحانی, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار, جهانبخش جهانبخش
بازدید: 500
بازدید: 223

بررسی فعالیت آنزیمهای پروتئاز و آمیلاز در اووسیت و تخم سن سبز پستهBrachynema germari Kol. (Hemiptera: Pentatomidae)

بی غم بی غم, حسینی نوه حسینی نوه, طالبی جهرمی طالبی جهرمی, حسینی نوه حسینی نوه
بازدید: 195

بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی

(گزارش كو تاه علمی)یوسفی (گزارش كو تاه علمی)یوسفی, پنجه که پنجه که, حاجیان شهری حاجیان شهری, سالاری سالاری, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار
بازدید: 319

ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری

(گزارش كوتاه علمی)كیانی (گزارش كوتاه علمی)كیانی, زمانی زمانی, نیكخواه نیكخواه, فتاحی فتاحی
بازدید: 301

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 269