علمی - پژوهشی

بازدید: 353

ردیابی ویروس خاکزاد چغندر‌قند در مزارع استان خراسان رضوی

طبسی نژاد طبسی نژاد, جعفرپور جعفرپور, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار, قارونی کاردانی قارونی کاردانی
بازدید: 294

مطالعه کاربرد دفعات مصرف حشره‌کش دیازینون علیه کرم ساقه‌خوار

عمواقلی طبری عمواقلی طبری, علی‌نیا علی‌نیا, قهاری قهاری, حاجی‌امیری حاجی‌امیری
بازدید: 164

بررسی کارایی علف کش‌های جدید لوماکس ( مزوتریون+ اس متالاکلر + تربوتیلازین)،

زند زند, باغستانی باغستانی, پورآذر پورآذر, ثابتی ثابتی, قزلی قزلی, خیامی خیامی, رزازی رزازی
بازدید: 592

بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک اکتسابی در گوجه فرنگی

اسماعیل زاده اسماعیل زاده, سلیمانی سلیمانی, روحانی روحانی
بازدید: 483

تنوع بیماریزایی در قارچ Didymella rabiei، عامل بیماری برق زدگی

نوراللهی نوراللهی, جوان نیکخواه جوان نیکخواه, نقوی نقوی, اخوت اخوت
بازدید: 278
بازدید: 131

ارزیابی قدرت رقابتی ارقام گندم ( aestivum L. Triticum)

فربدنیا فربدنیا, باغستانی باغستانی, زند زند, نورمحمدی نورمحمدی
بازدید: 303

ویروس لکه‌زرد زنبق 1 (IYSV)؛ یک بیماری جدید ویروسی پیاز در ایران

جعفرپور جعفرپور, سبك‌خیز سبك‌خیز, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار
بازدید: 750

اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف‌های هرز و خصوصیات خاک

عسگرپور عسگرپور, قربانی قربانی, کوچکی کوچکی, محمدآبادی محمدآبادی
بازدید: 589

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 247