علمی - پژوهشی

تعیین دامنه میزبانی، خالص‌سازی فیزیکوشیمیایی و بررسی سرولوژیکی ویروس S سیب‌زمینی در شمال خراسان

حسین زاده حسین زاده, جعفر پور جعفر پور, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار
بازدید: 304

ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV) در استان خراسان شمالی

جعفرپور جعفرپور, سبك‌خیز سبك‌خیز, طبسی نژاد طبسی نژاد
بازدید: 250

اثرات شرایط محیطی مختلف بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori

مواج پور مواج پور, میرحسینی میرحسینی, غنی‌پور غنی‌پور, صیداوی صیداوی
بازدید: 337

مطالعه شدت بیماریزایی و تنوع مولکولی Puccinia striiformis f.sp.tritici (عامل بیماری زنگ زرد گندم) در ایران

ربانی نسب ربانی نسب, اخوت اخوت, ترابی ترابی, عباسی عباسی, مظفری مظفری
بازدید: 151

بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران

ولی ا... پور ولی ا... پور, راشد محصل راشد محصل, باغستانی باغستانی, لکزیان لکزیان, حسن زاده خیاط حسن زاده خیاط
بازدید: 529
بازدید: 158
بازدید: 749

بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

زند زند, باغستانی باغستانی, دستاران دستاران, عطری عطری, لبافی حسین آبادی لبافی حسین آبادی, خیامی خیامی, پوربیگ پوربیگ
بازدید: 720

طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در سمپاش ها

دانشجو دانشجو, عباسپورفرد عباسپورفرد, آق خانی آق خانی, آرین آرین
بازدید: 118

نقش رقابت برای جذب آهن توسط سودوموناس‌های فلورسنت در کنترل Rhizoctonia solani (Kühn) عامل مرگ گیاهچه لوبیا

شریفی شریفی, احمد زاده احمد زاده, شریفی تهرانی شریفی تهرانی, فلاح زاده فلاح زاده
بازدید: 146
بازدید: 940

واکنش تعدادی از ارقام گندم به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسیدگی معمولی ریشه

سمیعی سمیعی, نیکخواه نیکخواه, زمانی زاده زمانی زاده, رفیعی کرهرودی رفیعی کرهرودی
بازدید: 167