لیست داوران منتصب این شماره

 • آسیه سیاهمرگویی
 • احسان اله زیدعلی
 • المیرا محمدوند
 • اکبر علی وردی
 • بهرام ناصری
 • حسین صادقی نامقی
 • حمیدرضا محمددوست چمن آباد
 • رضا اقنوم
 • زینب اورسجی
 • سجاد میجانی
 • سعید عباسی
 • سمیه الوانی
 • سید احمد حسینی
 • سید وحید اسلامی
 • سیما سهرابی
 • شهرام نوروززاده
 • عباسعلی زمانی
 • عصمت مهدیخانی مقدم
 • علی اصغر چیت بند
 • فائزه زعفریان
 • مجید عزیزی
 • محمد بازوبندی
 • محمد سعادتی
 • محمدتقی ال ابراهیم
 • محممود رضا کریمی شهری
 • مریم پهلوان یلی
 • مهدی صدروی
 • مهدی نصراصفهانی
 • وحید جهانبخش
 • وحید سرابی
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تأثیر آفتاب¬دهی خاک بر کنترل علف¬پشمکی Bromus tectorum L.)) در منطقه بیرجند

سید اسماعیل روانگرد, سید وحید اسلامی, سهراب محمودی
بازدید: 337

تأثیر علف¬کش¬های سولفونیل اوره و بقایای گیاهی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.)

سبحه غفارپور‍, سید عبدالرضا کاظمینی, حبیب ا حمزه زرقانی, زینب السادات هاشمی
بازدید: 347

واکنش ژنوتیپ¬های آفتابگردان به نژادهای زنگ Puccinia helianthi در ایران

سیامک رحمانپور, علیرضا نبی بور, ابوالقاسم خدابنده
بازدید: 158

بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera L.) شهرستان کرمان

ابراهیم ایزدی دربندی, مهناز میرزائی, هادی مهدیخانی
بازدید: 284
بازدید: 139

ارزیابی نه پودر گیاهی برای کنترل سوسک چهارنقطه¬ای حبوبات Callosobrucus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)

حدیث محمدی نوری, جهانشیر شاکرمی, شهریار جعفری, نرگس عینی
بازدید: 167
بازدید: 517