لیست داوران منتصب این شماره

 • احسان رخشانی
 • اکبر دیزجی
 • جاماسب نوذری
 • حسن مکاریان
 • حسین حمامی
 • حسین معصومی
 • حمید صالحیان
 • روح الله صابری
 • زینب اورسجی
 • سارا قارونی کاردانی
 • ساره بقائی راوری
 • سمیه تکاسی
 • سید وحید اسلامی
 • سیما سهرابی
 • شهرام نوروززاده
 • علیرضا بندانی
 • علیرضا معرفت
 • قدرت اله صباحی
 • قربانعلی اسدی
 • لیدا فکرت
 • محسن یزدانیان
 • محمد بازوبندی
 • محمد زکی عقل
 • مهدی مدرس اول
 • پرویز رضوانی مقدم
 • کبری اروجی
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 133

تعیین دما‌های کاردینال جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانه

شهربانو طاهرآبادی, مرتضی گلدانی, شایسته طاهر آبادی, سید فاضل فاضلی کاخکی
بازدید: 449
بازدید: 299

بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D

زینب اورسجی, محمد حسن راشد محصل, احمد نظامی, مجید عباسپور, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 822
بازدید: 147

تأثیر نیتروژن بر شاخص های رقابت و تحمل پنچ رقم گندم به رقابت علف های هرز

حمیدرضا محمددوست چمن آباد, خاطره همتی, مرتضی برمکی
بازدید: 174

برهمکنش کلزا (Brassica napus L.) علف های هرز به زمان های مختلف وجین

شهرام نظری, محمدعلی ابوطالبیان, اسکندر زند, رضا دیهیم فرد, جواد فرجی
بازدید: 159
بازدید: 222
بازدید: 277