علمی - پژوهشی

بازدید: 386

ارزیابی مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه ی مغان

حجت توکلی, قدیر نوری قنبلانی, جبرائیل رزمجو, مسعود تقی زاده, پرویز شریفی زیوه
بازدید: 148

ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک

ابراهیم ایزدی دربندی, محمدحسن راشد محصل, قدریه محمودی, معصومه دهقان
بازدید: 602

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی

سمیه باعدل, عصمت مهدیخانی مقدم, حمید روحانی
بازدید: 212

اثرات تاریخ کاشت ارقام سویا (Glycine max L.) و علفکش ها بر روی تراکم گونه ای علف های هرز

رحمان خاکزاد, رضا ولی اله پور, عبدالقیوم قلی پوری, سید ابراهیم نورانی
بازدید: 157

بررسی اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus

الهه شفیعی علویجه, بهزاد حبیب پور, سعید محرمی پور, آرش راسخ
بازدید: 196

شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی

علیرضا دهقان, محمد بنایان اول, محمد خواجه حسینی, ابراهیم ایزدی, سجاد میجانی
بازدید: 337

بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده

سیده فاطمه فخرراد, ابراهیم ایزدی دربندی, محمدحسن راشد محصل, محمد حسن زاده خیاط, حوریه نصیرلی
بازدید: 299
بازدید: 118

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 224