دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA

رباب قهرمان زاده; سید حسن مرعشی; کلمنس ون دی ویل; سعید ملک زاده; فرج ا... شهریاری; رنه اسمالدرز

بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی

(مقاله کوتاه پژوهشی)بهروز جعفرپور; محمدعلی سبك‌خیز

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT