علمی - پژوهشی

بازدید: 126
بازدید: 220
بازدید: 694

تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA

رباب قهرمان زاده, سید حسن مرعشی, کلمنس ون دی ویل, سعید ملک زاده, فرج ا... شهریاری, رنه اسمالدرز
بازدید: 118
بازدید: 122

بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی

(مقاله کوتاه پژوهشی)بهروز جعفرپور, محمدعلی سبك‌خیز
بازدید: 124

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 214