دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی علف‌هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola)

محمد حسن راشد محصل; ابراهیم کازرونی منفرد; محمد تقی آل ابراهیم

بررسی کاربرد چند علف‌کش به‌صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

محمد تقی آل‌ابراهیم; محمد حسن راشد محصل; استیو ویل کاکسون; محمد علی باغستانی; رضا قربانی

اثر کنترلی ترکیب امواج میکروویو و سرمادهی بر روی حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis و Tribolium castaneum

سمیه قاسم زاده; علی اصغر پورمیرزا; محمد حسن صفرعلیزاده; شبنم عاشوری

همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum

سارا مستوفی; منصور مشرقی; معصومه بحرینی; فاطمه عروجعلیان; پروانه پردلی

اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae)) ( diadema (Latreille, 1809 Anthidium از ایران

(مقاله کوتاه پژوهشی)مرتضی راسخ عادل; حسین صادقی نامقی; مجتبی حسینی

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT