دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی

وحیده عرفانی پور قاسمی; عصمت مهدیخانی مقدم; حمید روحانی

بررسی ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) در چند استان کشور و واکنش سه ژنوتیپ لوبیا به آن

مهتاب پیمبری; مینا كوهی حبیبی; غلامحسین مصاحبی; كرامت اله ایزدپناه

تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی

ناصر بیک زاده; بهروز جعفرپور; حمید روحانی; دیک پیترز; افشین حسنی مهربان

شناسایی مگس های میوه جنس Tephritis Latreille, 1804 (Diptera: Tephritidae) منطقه عجب شیر (استان آذربایجان شرقی)

( مقاله کوتاه پژوهشی )یاسر قراجه داغی; صمد خاقانی نیا; رضا فرشباف پورآباد; ابراهیم زرقانی

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT