دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

شناسایی چهارگونه نماتد Belonolimid ازمزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی

عرفانی پور قاسمی عرفانی پور قاسمی; مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم; روحانی روحانی

ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN1 در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی

مجدآبادی فراهانی مجدآبادی فراهانی; جعفرپور جعفرپور; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; سبک خیز سبک خیز

بررسی روشهای مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تلخه

آل ابراهیم آل ابراهیم; راشد محصل راشد محصل; میقانی میقانی; باغستانی باغستانی

بررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف‌هرز

سهرابی سهرابی; راشد محصل راشد محصل; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; موسوی موسوی

بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ

عطار عطار; رهنما رهنما; عراقی عراقی; صدروی صدروی; صلاتی صلاتی

ارزیابی کنترل بیولوژیکی دو جدایه از اکتینومیستهای ضد قارچی ایرانی بر علیه Phytophthora parasitica و P. citrophthora در شرایط آزمایشگاه وگلخانه

سالاری سالاری; شهیدی بنجار شهیدی بنجار; صادقی صادقی; پنجه که پنجه که; امینایی امینایی; شاکری شاکری

بررسی مکانیسم های آنتاگونیستی Bacillus spp.در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum

صفری اصل صفری اصل; روحانی روحانی; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; جهانبخش جهانبخش

دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در ذرت (Zea mays)

جمالی جمالی; احمدوند احمدوند; سپهری سپهری; جاهدی جاهدی

Abstract

Abstract Abیtract

جداسازی و شناسایی عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه پرتقال و نارنگی

علیان علیان; زمانی زاده زمانی زاده; الهی نیا الهی نیا; مقصودی مقصودی