علمی - پژوهشی

بازدید: 304

بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV) در مزارع استان خراسان رضوی

ذبیح نیا مقدم ذبیح نیا مقدم, جعفرپور جعفرپور, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار, گرایلی گرایلی
بازدید: 276

شناسایی و بررسی بیماریزائی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه وطوقه گندم در استان خراسان شمالی

عمارلو عمارلو, روحانی روحانی, مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم
بازدید: 225

شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp. مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP

فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار, طاهری طاهری, جعفر پور جعفر پور, روحانی روحانی, مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم
بازدید: 322

بررسی برخی ویژگی های آنزیم آلفا-آمیلاز شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae)

فرشباف پورآباد فرشباف پورآباد, رشیدی رشیدی, ولیزاده ولیزاده, یزدانیان یزدانیان, محمدی محمدی
بازدید: 369

شناسایی و تعیین پراکندگی حشرات خانواده‌ی(Heteroptera) Pentatomidaeدر استان آذربایجان غربی

ناطق‌گلستان ناطق‌گلستان, صفرعلیزاده صفرعلیزاده, سرافرازی سرافرازی
بازدید: 136

معرفی سن شکارگر Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) برای ایران

رحیمی مقبلی رحیمی مقبلی, مدرس اول مدرس اول, ردی ردی
بازدید: 132

abstract

abstract abstract abیtract
بازدید: 130