دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند (BtMV) در مزارع استان خراسان رضوی

گرایلی گرایلی; جعفرپور جعفرپور; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; ذبیح نیا مقدم ذبیح نیا مقدم

اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ‌ای (Zea mays L.)

سرابی سرابی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; نظامی نظامی; راشدمحصل راشدمحصل

بررسی فوزاریوم های بذرزاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی

ربیعی مطلق ربیعی مطلق; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار; روحانی روحانی; جعفر پور جعفر پور; جهان بخش جهان بخش

خاصیت دور کنندگی و سمیت تنفسی 18 گونه اسانس گیاهی روی شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae)

رفیعی کرهرودی رفیعی کرهرودی; محرمی پور محرمی پور; فرازمند فرازمند; کریم زاده اصفهانی کریم زاده اصفهانی

اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن

یزدانیان یزدانیان; فرشباف پورآباد فرشباف پورآباد; رشیدی رشیدی; ولیزاده ولیزاده; رشتچی زاده رشتچی زاده; وطنخواه وطنخواه; حمیدی حمیدی

اثر سن و تجربه قبلی بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده‌زای زنبور (Marshall) Lysiphlebus fabarum، پارازیتویید شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli

راسخ راسخ; خرازی پاکدل خرازی پاکدل; اللهیاری اللهیاری; پاول میکائود پاول میکائود

مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضا های سبز شهرستان مشهد

شیخ الاسلام زاده شیخ الاسلام زاده; صادقی نامقی صادقی نامقی

ارزیابی وقوع و شدت بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی

یوسفی یوسفی; پنجه که پنجه که; حاجیان شهری حاجیان شهری; سالاری سالاری; فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار

معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایران

رحیمی مقبلی رحیمی مقبلی; مدرس اول مدرس اول; کریمی برنگ کریمی برنگ

abstract

abstract abیtract