لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 27

بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی

زیدعلی زیدعلی, قربانی قربانی, كوچكی كوچكی, آزادبخت آزادبخت, جهانبخش جهانبخش, عاقل عاقل
بازدید: 44

مطالعه بیماریزایی جدایه‌های سه گونه پیتیوم بر روی چمن در استان تهران

خداشناس رودسری خداشناس رودسری, اخوت اخوت, میرابوالفتحی میرابوالفتحی, کافی کافی
بازدید: 22

ارزیابی باقیمانده حشره کش اتیون و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای

حسن زاده حسن زاده, بهرامی فر بهرامی فر, اسماعیلی ساری اسماعیلی ساری, مختاری مختاری
بازدید: 21

کنترل بیولوژیکی کپک خاکستری و القای پاسخ‌های دفاعی در سیب توسط Saccharomyces cerevisiae

علوی فرد علوی فرد, اعتباریان اعتباریان, صاحبانی صاحبانی, امینیان امینیان
بازدید: 13

تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد وفعالیت ضد قارچیBacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatu

صفری اصل صفری اصل, روحانی روحانی, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار, جهانبخش جهانبخش
بازدید: 102
بازدید: 40

بررسی فعالیت آنزیمهای پروتئاز و آمیلاز در اووسیت و تخم سن سبز پستهBrachynema germari Kol. (Hemiptera: Pentatomidae)

بی غم بی غم, حسینی نوه حسینی نوه, طالبی جهرمی طالبی جهرمی, حسینی نوه حسینی نوه
بازدید: 47

بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی

(گزارش كو تاه علمی)یوسفی (گزارش كو تاه علمی)یوسفی, پنجه که پنجه که, حاجیان شهری حاجیان شهری, سالاری سالاری, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار
بازدید: 27

ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری

(گزارش كوتاه علمی)كیانی (گزارش كوتاه علمی)كیانی, زمانی زمانی, نیكخواه نیكخواه, فتاحی فتاحی
بازدید: 32

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 23