علمی - پژوهشی

معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان

جانی پور جانی پور, خداپرست خداپرست, الهی نیا الهی نیا, پاداشت پاداشت
بازدید: 178

شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی

قارونی کاردانی قارونی کاردانی, جعفرپور جعفرپور, فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار, طبسی نژاد طبسی نژاد
بازدید: 322
بازدید: 137

تغییرات جمعیت لاروهای زمستانگذران پروانه کرم ساقه‌خوار برنج، Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) در شالیزارهای شمال شهرستان آمل در استان مازندران

قهاری قهاری, عمواقلی طبری عمواقلی طبری, حاجی‌امیری حاجی‌امیری, ساكنین ساكنین, استوان استوان
بازدید: 128

شناسایی عامل بیماری سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان

خشكدامن خشكدامن, نیك نژاد كاظم پور نیك نژاد كاظم پور, عبادی عبادی, پدرام فر پدرام فر
بازدید: 328

تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه‌ای‌ Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP

قربانی فعال قربانی فعال, فارسی فارسی, پوریان فر پوریان فر, محمودنیا میمند محمودنیا میمند, ذوالعلی ذوالعلی
بازدید: 141

تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین

ایزدی ایزدی, راشد محصل راشد محصل, زند زند, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, لكزیان لكزیان
بازدید: 876

بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی و فوزاریومی ریشه و ریزوم گیاه دارویی سنبل الطیب در شهرستان کرج

اوجی اردبیلی اوجی اردبیلی, احمد زاده احمد زاده, شریفی تهرانی شریفی تهرانی, جوان نیکخواه جوان نیکخواه
بازدید: 245

بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

حسینی حسینی, راشد محصل راشد محصل, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف
بازدید: 131