دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV) در استان خراسان شمالی

جعفرپور جعفرپور; سبك‌خیز سبك‌خیز; طبسی نژاد طبسی نژاد

اثرات شرایط محیطی مختلف بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori

مواج پور مواج پور; میرحسینی میرحسینی; غنی‌پور غنی‌پور; صیداوی صیداوی

مطالعه شدت بیماریزایی و تنوع مولکولی Puccinia striiformis f.sp.tritici (عامل بیماری زنگ زرد گندم) در ایران

ربانی نسب ربانی نسب; اخوت اخوت; ترابی ترابی; عباسی عباسی; مظفری مظفری

بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران

ولی ا... پور ولی ا... پور; راشد محصل راشد محصل; باغستانی باغستانی; لکزیان لکزیان; حسن زاده خیاط حسن زاده خیاط

بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

زند زند; باغستانی باغستانی; دستاران دستاران; عطری عطری; لبافی حسین آبادی لبافی حسین آبادی; خیامی خیامی; پوربیگ پوربیگ

طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در سمپاش ها

دانشجو دانشجو; عباسپورفرد عباسپورفرد; آق خانی آق خانی; آرین آرین

نقش رقابت برای جذب آهن توسط سودوموناس‌های فلورسنت در کنترل Rhizoctonia solani (Kühn) عامل مرگ گیاهچه لوبیا

شریفی شریفی; احمد زاده احمد زاده; شریفی تهرانی شریفی تهرانی; فلاح زاده فلاح زاده

واکنش تعدادی از ارقام گندم به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسیدگی معمولی ریشه

سمیعی سمیعی; نیکخواه نیکخواه; زمانی زاده زمانی زاده; رفیعی کرهرودی رفیعی کرهرودی