فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

مطالعه وضعیت باروری جنسی گونه¬های Venturia inaequalis و Venturia pyrina در شرایط آزمایشگاهی

لیلا ابراهیمی, خلیل بردی فتوحی فر, محمد جوان نیک¬خواه, محمدرضا نقوی
بازدید: 67

ارزیابی مقاومت ارقام آبی گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi

مرضیه معتمدی, مهدی نصراصفهانی, عیدی بازگیر, مصطفی درویش¬نیا
بازدید: 60

نماتدهای انگل گیاهی مزارع حبوبات و پراکنش آنها در استان کرمانشاه

فریبا محمدی زامله, اکبر کارگربیده, رضا قادری
بازدید: 47
بازدید: 52