لیست داوران منتصب این شماره

 • آسیه سیاهمرگویی
 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • اکبر علی وردی
 • بهرام شریف نبی
 • حسن مکاریان
 • حسین حمامی
 • حسین صادقی نامقی
 • حمیدرضا محمددوست چمن آباد
 • زهرا صحاف
 • سارا قارونی کاردانی
 • سجاد میجانی
 • سمیه الوانی
 • سید اکبر خداپرست
 • سید وحید اسلامی
 • سیما سهرابی
 • عزیز شیخی گرجان
 • عصمت مهدیخانی مقدم
 • قربانعلی اسدی
 • لیدا فکرت
 • لیلا علیمرادی
 • مجید عباس پور
 • محمد امین سمیع
 • محمد سعادتی
 • محمد علی سبک خیز خیاط
 • محمدحسن هادیزاده
 • محمدرضا اصغری پور
 • مهدی اسفندیاری
 • مینا راستگو
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

مطالعه وضعیت باروری جنسی گونه¬های Venturia inaequalis و Venturia pyrina در شرایط آزمایشگاهی

لیلا ابراهیمی, خلیل بردی فتوحی فر, محمد جوان نیک¬خواه, محمدرضا نقوی
بازدید: 213

ارزیابی مقاومت ارقام آبی گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi

مرضیه معتمدی, مهدی نصراصفهانی, عیدی بازگیر, مصطفی درویش¬نیا
بازدید: 213

نماتدهای انگل گیاهی مزارع حبوبات و پراکنش آنها در استان کرمانشاه

فریبا محمدی زامله, اکبر کارگربیده, رضا قادری
بازدید: 168
بازدید: 191