فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

شناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده Tylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیه

جهان عبدزاده آغله بوب; عصمت مهدیخانی مقدم; حمید روحانی; علیرضا چاوشین

ارزیابی عکس‌العمل تعدادی از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

طیبه سلیمانی; مجید اولیاء; فریبا حیدری; محمودرضا تدین

ردیابی ویروس موزاییک زرد کدو از کدوییان استان گیلان و شهرستان ارومیه

محمد احمدزاده زاویه جیکی; احمد روحی بخش; مینا راستگو

تأثیر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف¬هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

نصرت اله کریمی آربناهی; سید وحید اسلامی; رحمت اله دهقان خلیلی; محمد جواد بابائی زارچ

نقش دما و نور بر جوانه¬زنی و کمون ثانویه بذر کلزای (Brassica napus L.) خودرو

علی شایان فر; فرشید قادری فر; رحمت الله بهمرام; افشین سلطاني; حمیدرضا صادقی پور

طبقه¬بندی ارقام گندم بر اساس توانایی رقابت با علف¬های هرز

سیده مریم مظفری; حمیدرضا محمددوست چمن آباد; حمیدرضا نیکخواه