فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر آفتاب¬دهی خاک بر کنترل علف¬پشمکی Bromus tectorum L.)) در منطقه بیرجند

سید اسماعیل روانگرد, سید وحید اسلامی, سهراب محمودی
بازدید: 58

تأثیر علف¬کش¬های سولفونیل اوره و بقایای گیاهی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.)

سبحه غفارپور‍, سید عبدالرضا کاظمینی, حبیب ا حمزه زرقانی, زینب السادات هاشمی
بازدید: 152

واکنش ژنوتیپ¬های آفتابگردان به نژادهای زنگ Puccinia helianthi در ایران

سیامک رحمانپور, علیرضا نبی بور, ابوالقاسم خدابنده
بازدید: 22

بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera L.) شهرستان کرمان

ابراهیم ایزدی دربندی, مهناز میرزائی, هادی مهدیخانی
بازدید: 23
بازدید: 17

ارزیابی نه پودر گیاهی برای کنترل سوسک چهارنقطه¬ای حبوبات Callosobrucus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)

حدیث محمدی نوری, جهانشیر شاکرمی, شهریار جعفری, نرگس عینی
بازدید: 22
بازدید: 248