لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم ایزدی دربندی
 • المیرا محمدوند
 • اکبر آهنگران
 • جاوید قرخلو
 • حسن مکاریان
 • حسین حمامی
 • حسین فرازمند
 • حمیدرضا فلاحی
 • رقیه همتی
 • زینب اورسجی
 • سجاد میجانی
 • سمیه الوانی
 • سیما سهرابی
 • عباس خانی
 • عصمت مهدیخانی مقدم
 • فائزه زعفریان
 • محمد سعادتی
 • محمد علی سبک خیز خیاط
 • محمدتقی ال ابراهیم
 • معصومه شایان مهر
 • مهدی راستگو
 • مینا راستگو
 • ناصر بیک زاده
 • وحید سرابی
 • کامران رهنما
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 522

بررسی واکنش رقابتی 18 رقم گندم(Triticum aestivum L.) با خردل¬وحشی (Sinapis arvensis L.)

فاطمه عبداللهی, حمیدرضا محمددوست جمن آباد, علی اصغری
بازدید: 182
بازدید: 163

تأثیر میدان الکترومغناطیس روی تولید اسید سالیسیلیک و فنیل آلانین آمونیالیاز در توتون آلوده به ویروس ایکس سیب‌زمینی (Potato virus X; (PVX))

امین رادمرد تیتکانلو, سعید نصراله نژاد, رحیم احمدوند, عباس رضایی اصل, فروه سادات مصطفوی نیشابوری
بازدید: 153

ارزیابی تحمل برخی پایه¬های مرکبات به نماتد مرکبات در گلخانه (Tylenchulus semipenetrans)

یعقوب محمد علیان, سیده نجمه بنی هاشمیان, مرتضی گل محمدی, سید مهدی بنی هاشمیان, سمانه بشیری
بازدید: 209