فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 61

بررسی واکنش رقابتی 18 رقم گندم(Triticum aestivum L.) با خردل¬وحشی (Sinapis arvensis L.)

فاطمه عبداللهی, حمیدرضا محمددوست جمن آباد, علی اصغری
بازدید: 31
بازدید: 36

تأثیر میدان الکترومغناطیس روی تولید اسید سالیسیلیک و فنیل آلانین آمونیالیاز در توتون آلوده به ویروس ایکس سیب‌زمینی (Potato virus X; (PVX))

امین رادمرد تیتکانلو, سعید نصراله نژاد, رحیم احمدوند, عباس رضایی اصل, فروه سادات مصطفوی نیشابوری
بازدید: 33

ارزیابی تحمل برخی پایه¬های مرکبات به نماتد مرکبات در گلخانه (Tylenchulus semipenetrans)

یعقوب محمد علیان, سیده نجمه بنی هاشمیان, مرتضی گل محمدی, سید مهدی بنی هاشمیان, سمانه بشیری
بازدید: 43