فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی آزمون زیست سنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک

مجید برزوئی; ابراهیم ایزدی دربندی; محمد حسن راشد محصل; مهدی راستگو; محمد حسن زاده خیاط

تأثیر کیتوزان بر القاء مقاومت سیستمیک در خیار به بوته میری ناشی از Pythium aphanidermatum

سید کاظم صباغ; ابراهیم صباغ; جواد ابخو; فروه السادات مصطفوی

ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز

دانیال گندم زاده; عباس روحانی; محمدحسین عباسپور فرد; محمود رضا گلزاریان; علی محمدزاده; ابراهیم ایزدی دربندی

معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد

زهره خالق آبادیان; حسین صادقی نامقی; فریبا اردشیر; محمد علی اکرمی; سعید هاتفی

مدل سازی الگوی جوانه زنی دو توده تاج خروس در واکنش به دما

رضا دیهیم فرد; شهرام نظری; محمدعلی ابوطالبیان