فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی امواج آلتراسونیک در دفع شپشه‌ی قرمز آرد Tribolium castaneum Herbs

پرویز احمدی مقدم; آرش روابخش; سید محمد حسن کماریزاده

شناسایی گونه های غالب تریکودرما در باغات پسته ی استان کرمان

فهیمه میرخانی; حسین علایی; امیرحسین محمدی; معصومه حقدل

بررسی سابقه کاربرد بر کارایی علف کش متریبوزین در کنترل سلمه تره(Chenopodium album) در خاک های مختلف

اسماعیل مفیدی; محمد کاظم رمضانی; مرجان دیانت; منصور منتظری; جواد انگجی