لیست داوران منتصب

 • محمد بازوبندی
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف
 • علیرضا معرفت
 • ساره بقائی راوری
 • احسان رخشانی
 • مهدی مدرس اول
 • حسین معصومی
 • اکبر دیزجی
 • سارا قارونی کاردانی
 • علیرضا بندانی
 • قدرت اله صباحی
 • شهرام نوروززاده
 • حمید صالحیان
 • جاماسب نوذری
 • لیدا فکرت
 • حسن مکاریان
 • قربانعلی اسدی
 • پرویز رضوانی مقدم
 • سید وحید اسلامی
 • حسین حمامی
 • محسن یزدانیان
 • زینب اورسجی
 • سمیه تکاسی
 • روح الله صابری
 • کبری اروجی
 • سیما سهرابی
 • محمد زکی عقل
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 18

تعیین دما‌های کاردینال جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانه

شهربانو طاهرآبادی, مرتضی گلدانی, شایسته طاهر آبادی, سید فاضل فاضلی کاخکی
بازدید: 147

بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D

زینب اورسجی, محمد حسن راشد محصل, احمد نظامی, مجید عباسپور, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 70
بازدید: 13

تأثیر نیتروژن بر شاخص های رقابت و تحمل پنچ رقم گندم به رقابت علف های هرز

حمیدرضا محمددوست چمن آباد, خاطره همتی, مرتضی برمکی
بازدید: 23

برهمکنش کلزا (Brassica napus L.) علف های هرز به زمان های مختلف وجین

شهرام نظری, محمدعلی ابوطالبیان, اسکندر زند, رضا دیهیم فرد, جواد فرجی
بازدید: 25
بازدید: 55
بازدید: 24