دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف هرز دِرنه (Echinochloa colona (L.) Link.)

الهام الهی فرد; سجاد میجانی; سیروس خیراندیش; ابراهیم کازرونی منفرد; سمیه تکاسی

بررسی اثر تاریخ کاشت، ارقام و علف کش ها بر گونه های مختلف علف هرز و عملکرد سویا (Glycine max L.)

رحمان خاکزاد; رضا ولی اله پور; عبدالقیوم قلی پوری; نورمحمد نظری

مهار زیستی نماتد مرکبات Tylenchulus semipenetrans به وسیله قارچ های آنتاگونیست در شرایط گلخانه

معصومه چاووشی ثانی; سالار جمالی; حسین طاهری; سید اکبر خداپرست

ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum)

(مقاله کوتاه پژوهشی)سید داوود سجادیان; سعید جاهدی پور; محمدحسن راشد محصل; مهدی نصیری محلاتی

abstract

abstract abیtract

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه