دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف هرز خربزه وحشی (Cucumis melo var.agrestis) در زراعت سویا (Glycine max L.)

رضا ولی اله پور; سید علی میر ساداتی; حمید صالحیان; رحمن خاکزاد; شعبانعلی مافی; مرتضی نورعلیزاده

مبارزه غیرشیمیایی با علفهای هرز باغات پسته در منطقه فیض آباد

مجید عباس پور; علی اصغر چیت بند; محمد رجب زاده; ابراهیم گنجی مقدم

abstract

abstract abیtract

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه