1.
گودرزوند چگینیس, عباسی پورح, کریمیج, عسکریان زادهع. سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum carvi) روی شب¬پره مینوز برگ گوجه¬فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae). jpp [اینترنت]. 13 فوریه 2017 [ارجاع شده 14 اکتبر 2019];31(1):172-8. قابل دسترس در: https://jpp.um.ac.ir/article/view/51361