گودرزوند چگینیسمیرا, عباسی پورحبیب, کریمیجابر, و عسکریان زادهعلیرضا. “سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum Carvi) روی شب¬پره مینوز برگ گوجه¬فرنگی، Tuta Absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)”. مطالعات حفاظت گیاهان 31, no. 1 (فوریه 13, 2017): 172-178. دسترسی اکتبر 14, 2019. https://jpp.um.ac.ir/article/view/51361.