گودرزوند چگینیس., عباسی پورح., کریمیج., و عسکریان زادهع. “سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum Carvi) روی شب¬پره مینوز برگ گوجه¬فرنگی، Tuta Absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)”. مطالعات حفاظت گیاهان, ج 31, ش 1, فوریه 2017, صص 172-8, doi:10.22067/jpp.v31i1.51361.